Legemidler og biotek

Langtidsrespondere: Etter minst tre års oppfølging levde 23 prosent av pasientene som fikk kombinasjonen Opdivo og Yervoy, sammenlignet med 15 prosent av pasientene som fikk cellegift. Det viser CheckMate -743-studien som i da ble presentert på ESMO

Treårsdata viser at Opdivo sammen med Yervoy forbedrer overlevelsen til pasienter med brysthinnekreft

CheckMate -743-studien er den første fase 3-studien som viste at immunterapi øker overlevelsen hos nydiagnostiserte pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom. Nå viser nye data at denne fordelen opprettholdes etter tre år.

Publisert

Disse resultatene ble i dag presentert på en såkalt ”Proffered Paper session” på årets virtuelle ESMO-kongress (Abstract #LBA65).

Malignt pleuralt mesoteliom er en sjelden, aggressiv kreftform med dårlig prognose og få behandlingsalternativer. Det har lenge vært et stort behov for nye behandlingsmetoder. prognosen er dårlig med median overlevelse på rundt 9 måneder, og 1- og 3-årsoverlevelse på henholdsvis ca. 40 % og 10–15%.

Langtidsrespondere

Immunterapi i form av to sjekkpunkthemmere er i ferd med å bli standard behandling for malignt pleuralt mesoteliom, men verdien av monoterapi med en sjekkpunkthemmer er begrenset. Det skriver kreftlegene Saima Jamil Farooqi, Maria Moksnes Bjaanæs, Åslaug Helland og Vilde Vilde Drageset Haakensen i en fersk artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening.

I USA har nylig kombinasjonsbehandling med PD1-hemmeren Opdivo (nivolumab) og CTLA-4-hemmeren Yervoy (ipilimumab) blitt godkjent som førstelinjebehandling for pasienter med malignt pleuralt mesoteliom (MPM) etter at CheckMate 743-studien viste økt total overlevelse sammenlignet med kjemoterapi. Studien viste median overlevelse 18,1 måneder for de som fikk immunterapikombinasjonen mot 14,1 måneder for de som ble behandlet med standardbehandlingen kjemoterapi.

Denne behandlingen er også godkjent i European Medicines Agency (EMA) og dermed også i Norge, men den er foreløpig ikke vurdert i Beslutningsforum.

På ESMO ble det i dag presentert treårsdata fra CheckMate -743-studien som viser at noen pasienter vil ha langsiktig effekt av behandling med Opdivo og Yervoy og styrker evidensen for at immunterapi kan være et behandlingsalternativ for pasienter med malignt pleuralt mesoteliom.

Aktivering av immunforsvaret

Etter minst tre års oppfølging (35,5 måneder) levde 23 prosent av pasientene som fikk kombinasjonen Opdivo og Yervoy, sammenlignet med 15 prosent av pasientene som fikk cellegift. Kombinasjonen av dobbel immunterapi fortsatte å vise en redusert risiko for død (OS), det primære endepunktet for studien, og forbedret median totaloverlevelse med 18,1 måneder sammenlignet med 14,1 måneder for cellegift.

Ved oppfølgingen etter tre år, da alle pasientene i henhold til studieopplegget hadde vært uten behandling i omtrent ett år, viste flere pasienter som hadde hatt respons på behandlingen med de to immunterapiene fortsatt en behandlingsrespons, sammenlignet med pasienter som fikk cellegift. Responssvarigheten (DOR) var lengre for kombinasjonen med dobbel immunterapi, sammenlignet med cellegift, uavhengig av histologi. Resultatene viste at:

  • 28 prosent av pasientene som reagerte på behandlingen, hadde fortsatt behandlingsrespons etter tre år med kombinasjonen Opdivo og Yervoy, sammenlignet med ingen av pasientene som fikk cellegift (0%).
  • median responsvarighet var 11,6 måneder med immunterapikombinasjonen, sammenlignet med 6,7 måneder for cellegift.
  • Objektiv responsrate (ORR) hos pasienter behandlet med immunterapi var sammenlignbar med kjemoterapi (39,6% mot 44,0%).

Hilde Bech er General Manager i Bristol Myers Squibb Norge og tror at resultatene fra CheckMate -743 kan komme til å endre måten vi behandler ondartet pleural mesoteliom, der det bare har vært begrenset fremgang det siste tiåret fram til godkjenning av Opdivo i kombinasjon med Yervoy.

-Vi vet per i dag hvilke potensiale kombinasjonen Opdivo og Yervoy har i flere krefttyper, og det er gledelig å se at dette også gjelder for pleuralt mesoteliom. Resultatene er viktige for en pasientgruppe som har et stort udekket medisinsk behov. Det har historisk sett har vært få fremskritt innen medikamentell behandling for denne pasien tgruppen. Når vi nå ser hvilken verdi denne regulatorisk godkjente immunterapikombinasjonen bringer for studiepasientene etter 3 års oppfølging og med ytterligere biomarkørdata, kan dette bli et viktig tilbud for øvrige pasienter med denne vanskelige kreftdiagnosen, sier hun.

Opdivo i kombinasjon med Yervoy har vist signifikant forbedret totaloverlevelse som kombinasjonsterapi i seks fase 3-studier med fem kreftformer: malignt pleuralt mesoteliom, ikke-småcellet lungekreft, metastatisk malignt melanom, avansert nyrecellekarsinom og spisrørskreft

Norsk studie legger til en kreftvaksine

Det pågår også andre studier der man kombinerer flere sjekkpunkthemmere med cellegift.

Det pågår nå en internasjonal multisenterstudie som heter NIPU-studien der også norske pasienter deltar. NIPU-studien er en randomisert, multisenter, fase 2-studie som undersøker effekten og sikkerheten av nivolumab og ipilimumab med eller uten telomerase-peptid-vaksinen UV1 hos pasienter med malignt pleuralt mesoteliom som andrelinjebehandling.

Første pasient ble behandlet i juni 2020. Studien skal innrullere 118 pasienter, hvorav halvparten får UV1 og sjekkpunkthemmerne, de andre vil kun få sjekkpunkthemmerne.

UV1-vaksinen, som er under utprøvning, er rettet mot det universelle kreftantigenet telomerase som uttrykkes i mer enn 90 % av alle krefttyper og gjør at kreftcellene fortsetter å dele seg. Begrunnelsen for å kombinere UV1-vaksinasjon med immunterapi er at vaksinen stimulerer en T-cellerespons som kan forsterkes av immunterapi. Dette fører til en økning av tumorspesifikke T-celler i svulstens mikromiljø.

Powered by Labrador CMS