Forskning

Overlege og onkolog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og førsteforfatter Katarina Puco

Ny norsk studie: Nyrekreftpasienter har bedre sjanse for overlevelse med immunterapi

Pasienter med nyrekreft har bedre sjanse for overlevelse om de får immunterapi på et tidspunkt i behandlingsløpet. Det er konklusjonen i en ny norsk registerstudie som er presentert på ESMO. -Alle pasienter bør få immunterapi på et tidspunkt i løpet av sin behandling, sier forskeren bak studien.

Publisert

I Norge er kreftbehandling offentlig finansiert, og derfor har alle pasienter lik tilgang til behandling. I tillegg har Norge landsdekkende befolkningsregistre med data om diagnoser, behandling og komorbiditeter.

Dette ga forskerne en sjelden mulighet til å gjennomføre en retrospektiv populasjonsstudie på pasienter med nyrekreft.

Du kan lese studien her

I studien brukte forskerne data fra Kreftregisteret for å identifisere alle pasienter diagnostisert med nyrekreft i perioden fra 1995 til slutten av 2018. I tillegg har de samlet inn data fra Reseptregisteret, Norsk Pasient Register (NPR) og KUHR databasen (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner).

-Dette betydde selvfølgelig at det var en del data som måtte analyseres, men vi kunne se nøyaktig hvilken behandling pasientene hadde fått, kirurgi, medikamentell behandling og for eksempel komorbiditeter, forteller overlege og onkolog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og førsteforfatter Katarina Puco.

Verre prognose med metastatisk sykdom

I perioden fra 1995- 2018 var det registrert totalt 12.767 pasienter med nyrekreft i Norge. Av disse hadde 4150 avansert metastatisk sykdom.

Forskerne så først på generelle pasientkarakteristika og på overlevelse i hele pasientpopulasjonen og separat hos pasienter med metastatisk sykdom.

-Som forventet var overlevelse ved metastatisk sykdom mye dårligere enn i hele nyrekreft- kohorten. Median overlevelse var henholdsvis på 1.2 og 9.3 år. Når vi så på kalenderår ved diagnosetidspunkt, fant vi en tydelig progressiv forbedring i overlevelse fra 1995 til 2018.

Videre så de på medikamentell behandling i perioden fra 2008- 2018.

Det var i underkant av 50 prosent av pasienter med metastatisk sykdom som fikk medikamentell behandling uavhengig av diagnosetidspunktet (2008-2009 vs 2010-2011 osv)

-Det var noe overraskende at det ikke er flere pasienter som fikk behandling, og at dette tallet ikke ble noe høyere i senere år, påpeker Puco.

Bedre med flere behandlingslinjer

Forskerne så at pasienter som fikk flere behandlingslinjer også hadde lengre overlevelse. Dette forteller Puco man kan forklare på flere måter.

-Det er noen pasienter som har “snillere” tumorbiologi og derfor lever de lenger og “rekker” å få flere behandlingslinjer, men dette gjelder overhodet ikke alle pasienter med langtidsoverlevelse, forklarer Puco.

Hun forteller at et stort spørsmål innenfor nyrekreftbehandling er behandlingssekvens, eller rekkefølgen på behandlingen. Så det var naturlig for forskerne å se om det er noen forskjeller i overlevelse avhengig av dette.

-Her kom den store overraskelsen. Hos pasienter som fikk minst 3 linjer behandling fant vi en tydelig forskjell i overlevelse mellom pasienter som hadde fått immunterapi, i dette tilfelle monoterapi, sammenlignet med pasienter som kun ble behandlet med tyrosinkinase- (TKI) og rapamycinhemmere.

Median overlevelse var på 4.7 år i gruppen som fikk immunterapi sammenlignet med 2.5 år i gruppen som ikke fikk immunterapi som en del av sin behandling.

-Vi har kontrollert for andre faktorer som kan påvirke disse resultatene. Vi sjekket for eksempel om de som mottok immunterapi var yngre eller hadde fått flere residiv i stedet for såkalt primær metastatisk sykdom, men vi fant ingen annen forklaring enn at immunterapi er forklaringen på denne overlevelsesforskjellen.

I dag er standardbehandlingen i de fleste tilfeller en kombinasjon med immunterapi og tyrosinkinasehemmere, men Puco mener at hos pasienter som starter behandling med kun tyrosinkinasehemmere bør immunterapi inkluderes i senere linjer.

-Med andre ord bør alle pasienter få immunterapi på et tidspunkt i løpet av sin behandling, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS