Legemidler og biotek

Vaksinen er utviklet på Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) på Herlev Hospital. Professor og leder for CCIT , Inge Marie Svane som holdt ESMO-presentasjonen.

Føflekkreft: Immunterapien Opdivo og dansk eksperimentell kreftvaksine gir høy responsrate i tidligfasestudie

Pasienter med føflekkreft som hadde spredd seg til indre organer testet ut førstelinjebehandling med Opdivo (nivolumab) i kombinasjon med en dansk eksperimentell kreftvaksine. Pasientene oppnådde en responsrate (ORR) på 79 prosent.

Publisert

Det viser en ikke-randomisert fase I/II-studie som ble presentert på ESMO i dag. Responsraten er andelen pasienter som oppnår en reduksjon i størrelsen på tumoren til et visst predefinert nivå.

Kreftvaksinen er en såkalt IDO/PD-L1 peptid-vaksine. Dette er en immunmodulerende vaksine som forsterker IDO og PD-L1 spesifikke T- celler. Vaksinen er utviklet på Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) på Herlev Hospital. Det var professor og leder for CCIT , Inge Marie Svane som holdt ESMO-presentasjonen.

Du kan lese abstractet til studien her.

På ESMO presenteres denne helgen en rekke tidligfasestudier. Dette er kliniske studier i fase I og II som undersøker et legemiddels ulike effekter på mennesker. Et legemiddel må som en hovedregel også gjennom fase III-studier for at legemiddelmyndighetene skal beslutte å gi det markedsføringstillatelse. Å kunne delta i en klinisk studie betyr derfor at kreftpasienter potensielt får tilgang til effektiv behandling tidligere, siden de ikke må vente på at behandlingen blir godkjent.

Legemiddelkombinasjonen Opdivo og kreftvaksinen ble testet ut på 30 pasienter med føflekkreft - også kalt malignt melanom - i stadium IV. Pasienter i dette stadiet har spredning til indre organer. Ved maligne melanomer er lokal spredning til hud og lymfeknuter vanligst, men spredning til lever, lunge, hjerne og underhud er ikke uvanlig. Det er disse fjernmetastasene som tar livet av pasienten.

PD-1 hemmeren Opdivo er et antistoff som virker mot kreftceller ved å hindre/blokkere dem fra å binde seg til- og aktivere PD-1 - et molekyl i kroppen. Dersom kreftcellene binder seg til PD-1 vil det hemme immunforsvaret. Opdivo hjelper kroppen med å reaktivere immunforsvaret og til å bekjempe kreftcellene. Kombinasjonen med den danske kreftvaksinen har til formål aktivere T-cellene ytterligere.

Data viste en ORR på 79 prosent. ORR var 94 prosent hos PD-L1-positive pasienter og 62 prosent i pasienter der kreften ikke uttrykte PD-L1. 45 prosent av pasientene oppnådde komplett remisjon, og 34 prosent oppnådde partiell remisjon. Komplett remisjon betyr at sykdommen ikke lenger kan påvises med konvensjonelt brukte metoder, men er ikke ensbetydende med helbredelse av sykdommen.

Bortsett fra lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, ga vaksinen ikke økte bivirkninger utover de som vanligvis oppstår ved bruken av Opdivo.

Kliniske studier

Fase I kliniske studier er første forsøk med et nytt legemiddel på mennesker. Det er vanligvis et lite antall (10-100) friske, frivillige forsøkspersoner. Hensikten er å dokumentere metabolisme, farmakologi, toleranse og tidlig effekt. Ved alvorlige sykdommer som f.eks. kreft testes nye substanser direkte på pasienter i denne fasen.

Fase II kliniske studier er med et begrenset antall pasienter (50-500 stk) med aktuell sykdom/tilstand. Målet med fase II studier er å avgjøre når, hvordan og i hvor store doser legemiddelet kan gis, samt preliminære effekt- og sikkerhetsdata.

Fase III kliniske studier er med mange pasienter, gjerne flere tusen. Målet med fase III studier er å dokumentere effekt og sikkerhet ved den aktuelle indikasjonen, som skal danne grunnlag for preparatomtalen/SPCen og en markedsføringstillatelse .

Fase IV studier gjøres på registrerte legemidler for å øke kunnskapen om produktet i en klinisk hverdag.

Kilde: MSD Norge

Powered by Labrador CMS