Kliniske studier

Høy stråledose gir lungekreftpasienter 50 prosent økt overlevelse men ikke flere eller sterkere bivirkninger

På ASCO20 presenterte professor Bjørn Henning Grønberg en studie som viste at lungekreftpasienter lever mye lengre når de behandles med høyere stråledose enn standard stråledose. Nå viser en ny pasientstudie som Grønberg i dag presenterte på kreftkonferansen ESMO at pasientene som fikk høy stråledose ikke rapporterte om økte bivirkninger.

Publisert

Grønberg som er professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital forteller til HealthTalk at disse to studiene bør få konsekvenser for behandlingspraksis i Norge.

Studien er utført med overlege og førsteamanuensis Tarje Onsøien Halvorsen, phD Kristin Stokke og stipendiat Kristin Toftaker Killingberg.

Vi skal diskutere dette i Norsk lungekreftgruppe, men jeg mener at høydose-stråling bør bli ny behandlingspraksis for pasienter med begrenset småcellet lungekreft, for vi ser ikke noen økte bivirkninger ved behandlingen som har stor effekt på overlevelse. Vi har implementert denne strålebehandlingsmetoden på pasientene på St. Olavs Hospital. Jeg ser på pasientene som jeg har fulgt i mange år at behandling med økt stråledose har en frapperende effekt med tanke på hvor mange som fortsatt lever.

Ikke behandlingsfremskritt de siste 20 årene

Grønberg forteller at svært få pasienter er operable ved diganosetidspunktet. Dagens standardbehandling for småcellet lungekreft i begrenset stadium er en kombinasjon av cellegift og strålebehandling. Begrenset stadium vil si at alle kjente svulster kan bli inkludert i et strålefelt. 25-30 prosent av pasientene blir kurert, men de fleste får tilbakefall og forskere over hele verden jobber for å finne bedre behandlingsalternativer.

Grønberg mener at den betydelige økningen i overlevelse som oppnås med økt stråledose er ekstra viktig sett i lys av at pasienter med småcellet lungekreft ikke har fått noen forbedring i overlevelse de siste 20 årene. - I august ble det publisert en stor amerikansk undersøkelse i New England Journal of Medicine som viser at det for pasienter med ikke-småcellet lungekreft har skjedd betydelige forbedringer i overlevelse, mens det for pasienter med småcellet lungekreft ikke har skjedd noen forbedringer i overlevelse på 20 år, sier Grønberg.

Grønberg har i en årrekke forsket og gjort pasientstudier for å finne nye metoder for å øke overlevelsen for pasienter med småcellet lungekreft . Nå har han trolig lykkes med å finne en ny behandlingsmetode med stor effekt: På verdens største kreftforskningskongress - ASCO i juni la han frem en studie som slår fast at pasienter med småcellet lungekreft lever 50 prosent lengre når de får høyere stråledose enn det som er standard behandling. Studien ble gjennomført i et samarbeid mellom norske, danske og svenske sykehus i perioden 2014-2018.

Dette er den første studien der man sammenligner effekten av standard dose med en høyere stråledose og resultatene vakte betydelig oppmerksomhet i det internasjonale forskningsmiljøet

Nå er altså Grønberg igjen aktuell med en oppfølgingsstudie som han i dag presenterte på den europeiske kreftkongressen ESMO.

- I mange studier er det slik at leger har en tendens til å overestimere nytteverdien av behandlinger og underestimere bivirkningene. Det har vært en bekymring at høyere stråledose kan gi økte bivirkninger. I denne studien valgte vi derfor å be pasientene fylle ut et skjema som rapporter helserelatert livskvalitet. Pasientene har rapportert bivirkninger før under og etter behandlingen på livskvalitetsindikatorene svelgevansker, tungpusthet, global livskvalitet og fysisk funksjon.

De lege-rapporterte bivirkningene fant ingen forskjell i bivirkninger på standard stråledose og den høye stråledosen. I sitt foredrag på ESMO la han frem de pasient-rapporterte bivirkningene.

- Det vi ser er at pasientene i begge gruppene får en del svelgevansker underveis i strålebehandlingen, men ved oppfølging noen uker etter at behandlingen er over så faller disse symptomene tilbake til utgangsverdiene. Det var ikke noen større rapportert svelgevansker hos de som fikk høy dose. Men det er en liten forskjell; de bruker noen flere uker på å komme seg over disse svelgevanskene etter strålebehandlingen. Det er med andre ord en liten forskjell, men sett opp mot gevinsten i overlevelse tror jeg at pasientene vil mene at dette er fullt ut akseptabelt, sier Grønberg.

Økt overlevelse med høyere stråledose

Strålebehandling, også kalt høyenergetisk røntgenstråling virker ved å påvirke kreftcellenes arvemateriale, slik at de enten dør eller slutter å dele seg. Strålebehandling påvirker ikke bare kreftcellene, men også kroppens friske celler og dette kan gi bivirkninger. Målet er derfor å gi en stråledose som rammer kreftcellene samtidig som minst mulig friskt vev skades. Strålene virker kun på området de treffer og virkningen økes med økt dose. Normale celler er mer robuste og bedre til å reparere stråleskader enn kreftcellene. Ved å dele opp behandlingen i mange små doser (fraksjoner) og gi to behandlinger per dag, får de friske cellene tid til å repareres mellom hver behandling.

Stråledose måles i Gray (Gy) og er uttrykk for energien som absorberes i vevet. 45 Gy i 30 fraksjoner (over 3 uker) er den mest anbefalte behandlingen.

- I hovedstudien undersøkte vi om en høy dose på 60 Gy i 40 fraksjoner (over 4 uker) i stedet for 45 Gy i 30 fraksjoner (over 3 uker) var gjennomførbart, tolerert og forbedret overlevelsen, sier Grønberg til HealthTalk. Studien viser at økningen i 2-årsoverlevelse er på over 50 prosent. I gruppen som fikk høy dose var 70 prosent i live etter to år, mot 46 prosent i gruppen som fikk standardbehandlingen på 45 Gy. Pasientene i den første gruppen levde også gjennomsnittlig 19 måneder lengre, enn pasientene i den andre gruppen. Median overlevelse i høydosegruppen var 41,6 måneder og 22,9 måneder for de som fikk standardbehandling. Høydosepasientene lever ikke bare betydelig lengre, de fikk heller ikke flere eller sterkere bivirkninger enn de som fikk standardbehandling, forteller Grønberg.

176 pasienter ble innrullert i studien og 160 gjennomførte i tråd med studiens protokoll. 76 pasienter fikk standardbehandling 45 Gy i 30 fraksjoner - mens 84 pasienter fikk 60 Gy i 40 fraksjoner. Pasientene ble innrullert på 22 sykehus i hele Skandinavia.

To hovedtyper lungekreft

Lungekreft deles inn i to hovedtyper, småcellet og ikke små-cellet. 15% av alle lungekrefttilfeller er småcellet. Småcellet lungekreft er den mest aggressive lungekrefttypen, og har ved diagnosetidspunktet som regel spredd seg slik at operasjon ikke er mulig. Småcellet lungekreft deles inn i “begrenset -” eller “utbredt sykdom” avhengig av hvor mye sykdommen har spredt seg.

Den ikke-småcellede varianten utgjør 85% og har ofte et langsommere forløp. Vanlige symptomer på lungekreft er hoste, slimproduksjon, pipelyder i brystet og brystsmerter.

Bare 25 prosent av lungekreftpasienter kan opereres, og noen av disse viser seg under operasjonen å ha en kreftsvulst som ikke lar seg fjerne. Man regner at bare cirka 20-25% prosent av tilfellene lar seg helbrede.

Studien som ble presentert på ASCO20 viser at økningen i 2-årsoverlevelse er på over 50 prosent. I gruppen som fikk høy dose var 70 prosent i live etter to år, mot 46 prosent i gruppen som fikk standardbehandlingen på 45 Gy.

Tar flest leveår

Lungekreft er fortsatt den kreftsykdommen som tar flest leveår i Norge. Og forekomsten fortsetter å øke, på tross av en betydelig nedgang i antall røykere. På ti år har insidensen økt med 27 % – til over 3 300 årlig (figur 1). Kreftregisteret stilte i årsrapporten for 2017 spørsmål om «toppen var nådd» for kvinner, men ferske tall viser at det ikke er tilfelle. Det har aldri vært diagnostisert flere kvinner med lungekreft enn i 2018, også korrigert for endret alderssammensetning.

-En høy stråledose dose på 60 Gy i 40 fraksjoner (over 4 uker) i stedet for 45 Gy i 30 fraksjoner (over 3 uker) forbedret overlevelsen betydelig uten av det ga flere eller sterkere bivirkninger, sier Bjørn Henning Grønberg. Foto: Getty Images
Powered by Labrador CMS