Legemidler og biotek

Ja til Tecentriq: Beslutningsforum sa i dag ja til å innføre immunterapien Tecentriq til behandling av brystkreft og ikke-småcellet lungekreft.
Ja til Tecentriq: Beslutningsforum sa i dag ja til å innføre immunterapien Tecentriq til behandling av brystkreft og ikke-småcellet lungekreft.

Beslutningsforum sier ja til første immunterapi mot brystkreft: - Ingen andre immunterapier er tilgjengelig for denne pasientgruppen.

I dag sa Beslutningsforum ja til at sykehusene kan ta i bruk immunterapien Tecentriq (atezolizumab) fra Roche for å behandle brystkreft. Dette er første gang en immunterapi tas i bruk i behandlingen av brystkreft i Norge. Ingen andre immunterapier er tilgjengelig for denne pasientgruppen. Tecentriq fikk også tommelen opp for å behandle ikke-småcellet lungekreft, men her må pasientene vente over et år før de kan starte behandlingen.

Publisert

I dag hadde Beslutningsforum sitt månedlige møte over videokonferanse og i alt ble syv nye metoder besluttet. Norske brystkreftpasienter - som nå for første gang nå får tilgang til immunterapi - har god grunn til å være fornøyde med dagens møte.

-Dette er veldig gode nyheter for pasientene. Immunterapien Tecentriq kan nå tas i bruk til å behandle trippel-negativ brystkreft (TNBC) som er en svært aggressiv form for brystkreft, sier Roche Norge sin medisinske direktør Karsten Bruins Slot til HealthTalk.

Han forteller at TNBC utgjør rundt 10-20% av alle tilfellene av brystkreft. Mekanismene som driver denne typen kreft er stort sett ukjente, noe som gjør det til en spesielt vanskelig type brystkreft å behandle. - Selv om pasienter kan ha effekt av cellegift, er behandlingsalternativene generelt begrenset, og prognosen er ofte dårlig. Derfor er nå muligheten til å ta i bruk immunterapi en viktig milepæl for pasientene, sier Bruins Slot.

Første immunterapi mot brystkreft

Den størst nyheten knytter seg til at Beslutningsforum sa ja til den første immunterapien for behandling av brystkreft.

Slik lyder vedtaket:

“Tecentriq i kombinasjon med cellegiften nab-paklitaksel kan innføres til behandling av voksne pasienter med inoperabel lokalavansert eller metastatisk trippel-negativ brystkreft med tumorer med PD-L1-uttrykk lik eller større enn 1 prosent, og som ikke tidligere har fått kjemoterapi for metastatisk sykdom.” Legemidlet kan tas i bruk fra 15. april 2020.

- Det er godt dokumentert at atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel gir lengre tid til progresjon og forlenget totaloverlevelse sammenlignet med standard kjemoterapibehandling hos pasienter med PD-L1-positiv trippel-negativ brystkreft (TNBK). Ingen andre immunterapier er tilgjengelig for denne pasientgruppen, sier Beslutningsforum.

Tecentriq blokkerer fullstendig PD-L1 og dette reaktiverer kroppens egne T-celler slik at de kan starte å bekjempe kreften.

Godkjenningen er basert på IMpassion130-studien som viste at median totaloverlevelse ble forlenget med syv måneder ved å bruke Tecentriq sammen med Abraxane sammenlignet med placebo og Abraxane som monoterapi. IMpassion130-studien har også inkludert norske pasienter.

I Norge er det årlig rundt 100 pasienter som blir diagnostisert med, eller får tilbakefall fra trippel-negativ brystkreft. Pasientene opplever generelt rask progresjon og kortere overlevelse sammenlignet med andre typer av brystkreft.

Ja til immunterapi mot lungekreft - men først om et år

Tecentriq fikk også tommelen opp til behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Mer konkret kan Tecentriq innføres til behandling av PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft til pasienter med plateepitelkarsinom og som tidligere har mottatt kjemoterapi.

Det er imidlertid lenge til helsetjenesten kan ta i bruk Tecentriq til denne indikasjonen. På grunn av anbudsreglene må pasientene vente helt til 1. april 2021. Tecentriq vil konkurrere med Opdivo (nivolumab) fra Bristol Myers Squibb. Begge legemidlene inntas i form av infusjon på sykehusene. Men mens Tecentriq-pasienter trenger infusjon en gang per måned må de som bruker Opdivo ha infusjon to ganger hver måned.

- Legemiddelverket mener at innsendt dokumentasjon fra Roche sammen med egne analyser, viser at atezolizumab har like god effekt som nivolumab for den aktuelle pasientgruppen. Selv om vurdering av sikkerhetsdata kan tyde på at atezolizumabbehandling gir noe større risiko for uønskede hendelser i den vurderte pasientpopulasjonen anses dette å ha liten betydning for bruk i klinisk praksis, skriver Beslutingsforum i sitt vedtak.

Du kan lese mer om dagens vedtak til Beslutningsforum her.

-Dette er veldig gode nyheter for pasientene. Immunterapien Tecentriq kan nå tas i bruk til å behandle trippel-negativ brystkreft som er en svært aggressiv form for brystkreft, sier Roche Norge sin medisinske direktør Karsten Bruins Slot
-Dette er veldig gode nyheter for pasientene. Immunterapien Tecentriq kan nå tas i bruk til å behandle trippel-negativ brystkreft som er en svært aggressiv form for brystkreft, sier Roche Norge sin medisinske direktør Karsten Bruins Slot

Brystkreft

Brystkreft er med 22 prosent av alle nye krefttilfeller den vanligste kreftformen hos kvinner. 3689 kvinner fikk denne diagnosen i 2017. Selv om sykdommen oftest rammer kvinner over 50 år, kan både menn og yngre kvinner rammes. Trippel-negativ brystkreft (TNBK) utgjør 10-15% av alle brystkrefttilfellene og kjennetegnes ved manglende uttrykk av de vanligste brystkreftmarkørene østrogenreseptor (ER), progesteronreseptor (PR) og human epidermal vekstfaktor 2-reseptor (HER2). Sykdommen kan ha svært varierende forløp, fra raskt voksende tumorer med tidlig fjernmetastasering, til sakte voksende tumorer lokalt.

Kilde: Beslutningsforum

Ikke-småcellet lungekreft

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) er en av de vanligste kreftformer i de nordiske land, og er den kreftformen som forårsaker flest dødsfall. Hovedårsaken til lungekreft er røyking, men andre faktorer, inkludert miljøfaktorer, spiller også en rolle. Cirka 10-15 prosent av pasienter i de nordiske land har NSCLC forårsaket av spesifikke mutasjoner i EGFRreseptor eller ALK-fusjoner.

Kilde: Beslutningsforum

Powered by Labrador CMS