Legemidler og biotek

Legemiddelkombo fra Bristol Myers Squibb og Exelixis forlenger overlevelsen for nyrekreftpasienter

Kombinasjonen av immunterapien Opdivo fra Bristol Myers Squibb og Cabometyx fra Exelixis forbedrer overlevelse og tilbakefall for nydiagnostiserte pasienter med nyrekreft sammenlignet med Sutent. - Det er gledelig at vi får nok en behandlingsmulighet for nyrekreftpasienter med spredning, sier Daniel Heinrich. Han er overlege på A-hus og leder for Norsk onkologisk forening.

Publisert

- Dette er en kombinasjonsbehandling med immunterapien Opdivo (nivolumab) og den målrettede terapien Cabometyx (cabozantinib) som i en studie ble sammenlignet med standardbehandlingen Sutent. Dataene fra undersøkelsen viser at de som får kombinasjonsbehandlingen lever lenger og de får lenger progresjonsfri overlevelse i forhold til pasienter som får Sutent. Dessuten er responsraten forbedret, det vil si at pasientenes svulster går mer tilbake. Det er klart at dette er gode nyheter for pasienter som har nyrekreftpasienter med spredning, sier Heinrich.

Skal konkurrere mot komboene til MSD og Merck

I skrivende stund evaluerer Legemiddelverket flere metodevurderinger for behandling av metastatisk nyrecellekarsinom (mRCC). Både kombinasjonen Bavencio/Inlyta og Keytruda/Inlyta er EMA-godkjent for mRCC. Det er ikke offentlig kjent når Legemiddelverket vil konkludere om utfallene av disse vurderingene. Etter konklusjon fra Legemiddelverket vil metodene måtte vurderes for innføring i den offentlige helsetjenesten, i Beslutningsforum.

Kombinasjonsbehandlingen fra Bristol Myers Squibb og Exelixis vil dermed konkurrere både mot MSDs Keytruda (pembrolizumab) og Mercks Bavencio ( avelumab) som begge altså kombineres med Pfizers Inlyta (axitinib)

- I Norge bruker vi Inlyta til pasienter med nyrekreft, men Beslutningsforum har ennå ikke sagt ja til at vi kan kombinere Inlyta med immunterapien Keytruda. Vi regner imidlertid med at det ikke vil ta lang tid før vi får lov til å ta i bruk denne kombinasjonsbehandlingen, sier Heinrich. Også kombinasjonsbehandlingen Bavencio + Inlyta vil også trolig snart få sitt vedtak i Beslutningsforum.

Ett år frem i tid

Kombinasjonen Opdivo/Cabometyx har ennå ikke søkt om markedsføringstillatelse og det er dataene fra denne CheckMate-9ER-studien som vil ligge til grunn for en slik søknad. - Opdivo og Cabometyx har hver for seg markedsføringstillatelse og godkjenning fra Beslutningsforum for behandling av nyrekreft. Vi snakker derfor om en indikasjonsutvidelse. Vanligvis går det raskere å få godkjenning som indikasjonsutvidelse enn som en helt ny indikasjon. Og siden det ligger an til at kombinasjonen Keytruda/Inlyta snart får godkjenning i Beslutningsforum vil også dette bidra til at det vil gå raskere å få en godkjenning for Opdivo/Cabometyx , sier Heinrich. Han antar det vil ta omlag ett år før også BMS-komboen er i bruk i norske sykehus.

Yervoy og Opdivo

- Vi har allerede en kombinasjonsbehandling som vi i dag kan tilby nyrekreftpasienter med avansert nyrecellekarsinom. Det er Yervoy og Opdivo. Denne kombinasjonen har på kort tid blitt standard førstelinjebehandling fordi behandlingsresultatene er mist like gode som det vi ser med kombinasjonsbehandlingen Keytruda/Inlyta, med unntak for pasientgruppen som har best prognose med målrettet behandling og kombinasjonen målrettet behandling og immunterapi, sier Heinrich.

Men Yervoy og Opdivo er to immunterapier og fungerer derfor annerledes enn kombinasjonen mellom en målrettet behandling og immunterapi, forteller han. Yervoy/Opdivo-kombinasjonen er også godkjent for behandling av avansert melanom.

Hvem er best?

- Hvilken kombinasjonsbehadling er best - Opdivo/Cabometyx eller Keytruda/Inlyta?

- Begge kombinasjonene har i sine respektive studier blitt sammenliknet med Sutent (sunitinib) og ikke direkte mot hverandre. Bristol Myers Squibb og Exelixis har ennå ikke lagt frem studien i sin helhet, men bare gått ut med en pressemelding. Så vi får vente til de legger frem komplette data før vi kan si noe konkret om hvor gode effekter de har. Heinrich sier at det store spørsmålet er om Opdivo og Cabometyx oppnår overlevelsesdata som kan konkurrere med Inlyta og Keytruda.

Bristol Myers Squibb mener selv at svaret på dette spørsmålet er et definitivt ja.

Keytruda fikk sin FDA-godkjenning på grunnlag av KEYNOTE-426-studien, som kombinerte immunterapien med Inlyta og demonstrerte en 31 prosent reduksjon i risikoen for kreftprogresjon og en 47 prosent reduksjon i risikoen for død sammenlignet med Sutent.

I følge Bristol Myers Squibb samsvarer deres CheckMate-9ER-studie med Keytruda-Inlyta-resultatene både når det gjelder overlevelse og sykdomsprogresjon, selv om studien altså ikke direkte sammenlikner effekten av de to ulike kombinasjonsbehandlingene.

Flere data og effekt og sikkerhet fra CheckMate-9ER-studien vil bli presentert på en kommende medisinsk møte. Dataene vil imidlertid neppe bli klare til å presenteres på ASCO (American Society of Clinical Oncology) i slutten av neste måned.

Målrettet behandling revolusjonerte nyrekreftbehandlingen

Opdivo er ved siden av MSDs Keytruda verdens bestselgende immunterapi og har indikasjon på behandling av så ulike kreftformer som lungekreft malignt melanom og nyrekreft. - Hva er det som gjøre at kombinasjonen immunterapi og en målrettet behandling i dette tilfellet Opdivo og Cabometyx har så god effekt?

- Den målrettede behandlingen faller inn under en gruppe medikamenter som vi har brukt i 12-14 år og som i sin tid revolusjonerte behandlingen av nyrekreft. Den virker godt for en andel av nyrekreftpasientene med spredning, men det er også en del pasienter som ikke har særlig effekt av slik målrettet behandling. Det samme bildet ser vi med immunterapi. Tidligere har vi sett at når man kombinerer to medikamenter blir ofte bivirkningene så store at pasientene ikke har tilstrekkelig nytte av en slik behandling i lengden. Men når vi kombinerer immunterapi med målrettet behandling er bivirkningene moderate. Dessuten antar vi at det er en form for interaksjon mellom legemidlene som gjør dem enda mer effektive, sier Heinrich

Studien er medfinansiert av Bristol Myers Squibb, Exelixis, Ipsen og Takeda.

-Når man ser på resultatene fra studien, med tanke på effekt og sikkerhet, og etter å ha fått regulatorisk godkjenning så ser vi frem til å diskutere med ulike helsemyndigheter. Målet er å tilby denne nye kombinasjonsbehandlingen til tidligere ubehandlede nyrekreftpasienter. Dette er en gruppe, som til tross for fremskritt i nyere tid, har behov for ytterligere behandlingsalternativer som forlenger overlevelsen, sier Sofia Nordin, Nordic Medical Director, Ipsen. -Vi håper denne behandlingskombinasjonen kommer til å bli et behandlingsalternativ i førstelinje for pasienter med denne kreftformen, sier hun.

Powered by Labrador CMS