Legemidler og biotek

Nytt legemiddel reduserer risikoen for død med 30 prosent hos pasienter med fremskreden eller metastatisk blærekreft

Det målrettede legemidlet Padcev (enfortumab vedotin) gir betydelig økt overlevelse blant pasienter som tidligere er behandlet for lokalt fremskreden eller metastatisk urotelkreft - den vanligste formen for blærekreft.

Publisert

Det viser fase-3 studien EV 301 som er publisert i The New England Journal of Medicine, og som nylig ble presentert ved ASCO Genitourinary Cancers Symposium 2021 (ASCO GU).

I fase 3-studien sammenlignet forskerne antistoff-legemiddel-konjugatet Padcev (enfortumab vedotin) med kjemoterapi hos voksne pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk blærekreft, og som tidligere var blitt behandlet med platinabasert kjemoterapi og en immunsjekkpunkthemmer (PD-1/PD-L1-hemmer).

Padcev er utviklet av Astellas og Seagen.

Signifikant økning i overlevelsen

608 pasienter ble randomisert til studiens to armer der 301 fikk Padcev og 307 ble behandlet med kjemoterapi.

Resultatene fra studien viser en signifikant økning i total overlevelse (OS) og progresjonsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med kjemoterapi.

Padcev forbedret totaloverlevelsen signifikant, ettersom risikoen for død ble redusert med 30 prosent. På tidspunktet for den på forhånd spesifiserte interimsanalysen - etter 11,1 måneders oppfølging - levde pasientene som ble behandlet med Padcev i gjennomsnitt 3,9 måneder lenger enn pasienter som fikk kjemoterapi (12,9 måneder vs. 9 måneder). OS-fordelen med Padcev ble opprettholdt i de fleste undergruppene.

Den progresjonsfrie overlevelsen (PFS) ble også betydelig forbedret med Padcev i forhold til kjemoterapi. Gjennomsnittlig progresjonsfri overlevelse, altså tid medgått uten at kreftsykdommen progredierer, var henholdsvis 5,6 vs. 3,7 måneder for pasienter behandlet med Padcev vs. kjemoterapi. Padcev medførte dermed 38 prosents redusert risiko for sykdomsprogresjon.

Avansert målrettet legemiddel

Padcev er et antistoff-legemiddel-konjugat (ADC) som tilhører en klasse kreftmedisiner som kombinerer et målrettet monoklonalt antistoff som leverer en cytotoksisk cellegift (nyttelast). Pre-kliniske data tyder på at enfortumab vedotins kreftbekjempende effekt har sammenheng med at det monoklonale antistoffet binder seg til Nectin-4, et protein på celleoverflaten som forekommer hyppig ved blærekreft, og kapsler det inn før det frigir anti-tumor-stoffet monomethyl auristatin E (MMAE) inn i cellen som så resulterer i at cellen ikke kan reprodusere seg selv (cellecyklusstopp) noe som medfører en programmert celledød (apoptose).

Stort udekket behandlingsbehov

Pasienter som progredierer etter etter førstelinje kjemoterapi og immunterapi har et stort behov for nye behandlingsmuligheter som kan bedre totaloverlevelsen.

- Å forlenge levetiden er spesielt viktig for pasientene som opplever at kreftsykdommen progredierer etter kjemoterapi eller annen behandling, sier Daniel P. Petrylak. Han er professor i medisin og urologi ved Yale Cancer Center og medforfatter av studien som er offentliggjort i New England Journal of Medicine.

- Enfortumab vedotin er den første medisinen som reduserer risikoen for død sammenlignet med kjemoterapi hos pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk blærekreft som har blitt behandlet med platinabasert kjemoterapi og immunterapi, sa professor Thomas Powles da han presenterte resultatene under ASCO GU. Han er direktør på Barts Cancer Center, Queen Mary University of London.

Pasienter som fikk behandling med Padcev i EV 301 studien, hadde i tillegg en forbedring på følgende sekundære endemål:

  • Samlet responsrate (ORR), eller andelen pasienter med full eller delvis respons var 40,6 prosent i Padcev-armen av studiet sammenlignet med 17,9 prosent i kjemoterapi-armen.
  • Disease Control Rate (DCR), andelen pasienter som har oppnådd full respons, delvis respons eller stabil sykdom, var 71,9 prosent i Padcev -armen mot 53,4 prosent i kjemoterapi-armen.

Dataene skal presenteres for FDA

- Pasienter som ble behandlet med enfortumab vedotin levde lenger enn de som ble behandlet med kjemoterapi. Det er et viktig funn, spesielt i lys av det store udekkede behovet som pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk blærekreft opplever, sa Andrew Krivoshik. Han er ansvarlig for onkologi i Astellas.

Resultatene fra EV-301 studien vil bli presentert for U.S. Food and Drug Administration (FDA) i slutten av mars som den bekreftende studien som kreves i forhold til den fremskyndede godkjenningsprosessen (accelerated approval) som FDA ga legemidlet i 2019. Resultatene vil også understøtte godkjenningsprosessene hos andre globale helsemyndigheter.

For de av pasientene i studien som fikk Padcev, var de hyppigste og alvorlige behandlingsrelaterte bivirkningene (grad 3-5) som inntraff blant mer enn 5 prosent av pasientene følgende: makulopapuløst utslett, tretthet og reduserte nøytrofilverdier. 

Hans Anderssen, redaktør i HealthTalk
Padcev forbedret totaloverlevelsen med 30 prosent.
Slik er virkemekanismen til Padcev. Det kombinerer et målrettet monoklonalt antistoff som leverer en cytotoksisk cellegift (nyttelast).
Professor Thomas Powles da han presenterte resultatene fra fase-3 studien EV 301 under ASCO GU

Padcev

Enfortumab vedotin er det første antistoff legemiddelkonjugatet (ADC) i sitt slag som er målrettet Nectin-4, et protein på celleoverflaten som forekommer hyppig ved blærekreft. Pre-kliniske data tyder på at enfortumab vedotin kreftbekjempende effekt har sammenheng med at det binder seg til Nectin-4-proteinet og kapsler det inn før det frigir anti-tumor-stoffet monomethyl auristatin E (MMAE) inn i cellen som så resulterer i at cellen ikke kan reprodusere seg selv (cellecyklusstopp) noe som medfører en programmert celledød (apoptose).

Blærekreft

Blærekreft er den hyppigste urologiske kreftformen etter prostatakreft, og den fjerde hyppigste kreftformen hos skandinaviske menn. Røyking er den viktigste risikofaktoren for blære- og urotelkreft. 1516 personer ble rammet at kreft i blæren i Norge i 2018.

For majoriteten av pasientene infiltrerer ikke tilstanden dypere vegglag av blæra og er en sykdom med gode muligheter for helbredelse og liten risiko for død. Lavgradig blærekreft er likevel en tilstand som kan gi stadig nye svulster og pasientene må derfor kontrolleres livet ut. Behandlingen av nye svulster og kontrollopplegget kan være en belastning for pasientene og krever mye ressurser i den urologiske spesialisthelsetjenesten. For en mindre andel av pasientene er svulstene høygradige og infiltrerer dypere enn slimhinnen og blærekreft er da en alvorlig sykdom som kan bety begrensede leveutsikter. Mange av disse pasientene gjennomgår en ressurskrevende radikalbehandling med konsekvenser for vannlatingsfunksjonen og livskvaliteten.

Kilde: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blære og urotelkreft

Vi i HealthTalk ønsker å lage innhold som er verdifullt for deg som jobber i helsevesenet. Hvis du likte denne artikkelen, og vil at vi skal lage mer innhold som dette, kan du støtte oss ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her

Powered by Labrador CMS