Legemidler og biotek

Immunterapien Bavencio (avelumab) har fått EU-godkjenning og norsk markedsføringstillatelse for førstelinje vedlikeholdsbehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelkreft. Men før norske uroonkologer kan ta i bruk behandlingen på offentlige sykehus må Beslutningsforum gi legemidlet refusjon.

Ny immunterapibehandling av blærekreft er godkjent - Ber Beslutningsforum behandle refusjonssøknaden raskt

Immunterapien Bavencio (avelumab) har fått EU-godkjenning og norsk markedsføringstillatelse for førstelinje vedlikeholdsbehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelkreft som ikke har progrediert etter førstelinje platinumbasert kjemoterapi. Fase 3-studien som ligger til grunn for godkjenningen viser at de som fikk immunterapien lever 50 prosent lengre enn de som fikk standardbehandlingen. Nå ligger ballen hos Beslutningsforum.

Publisert

Godkjenningene baserer seg på fase 3 studien JAVELIN Bladder 100. I studien fikk pasienter med metastatisk blærekreft immunterapien avelumab kort tid etter at de hadde blitt behandlet med platinumbasert kjemoterapi slik at kreften ikke hadde fått tid til å forverre seg. Resultatet var at pasientene levde 7,1 måneder lengre.

Norske pasienter med i studien

I alt deltok 700 pasienter i denne internasjonale multisenterstudien. Også norske pasienter deltok i studien og overlege Jan Oldenburg på Ahus var nasjonal koordinator.

Dette er den vanligste formen for blærekreft og utgjør minst 90 % av blærekrefttilfellene i vestlige land. I følge Kreftregisteret er blærekreft den fjerde største kreftformen blant menn i Norge.

Avansert blærekreft omfatter om lag 25 % av tilfellene og kun et utvalg av disse vil være aktuelle for vedlikeholdsbehandling med avelumab.

Trenger godkjenning av Beslutningsforum

- Når jeg sier at pasientene som fikk avelumab hadde 7 måneder økt overlevelse, høres det kanskje beskjedent ut. Men vi må huske på at blærekreft med spredning er en sykdom som ikke kan kureres. Overlevelsen for de som fikk avelumab er dessuten 50 prosent bedre enn de som fikk standardbehandlingen (21,4 måneder vs. 14,3 måneder). Vi har også hatt pasienter som har fått komplett remisjon som betyr at man ikke lenger kan se kreften på røntgenbildene, sa Oldenburg til HealthTalk da han kommenterte studien under ASCO i fjor.

Studien viser at det er bedre at pasientene får immunterapi rett etter kjemoterapi, det vil si som vedlikeholdsbehandling, enn som andrelinjebehandling når de har har fått påvist tilbakefall, sier han.

Men før norske uroonkologer kan ta i bruk behandlingen på offentlige sykehus må også Beslutningsforum gi legemidlet refusjon. Legemiddelverket har allerede startet en hurtig metodevurdering og det er derfor mulig at Beslutningsforum kan vedta å innføre avelumab før sommeren 2021, men en mer realistisk prognose er høsten 2021.

Stort udekket medisinsk behov

Urotelkreft blir mer krevende å behandle etter hvert som den utvikler seg og sprer seg gjennom blæreveggen. For pasienter som har fjernspredning ved diagnosetidspunktet er femårsoverlevelsen på 5-8 prosent.

- Vi vet at det er et vesentlig udekket medisinsk behov blant personer med denne blærekrefttypen. Vi er derfor svært glade for at den europeiske godkjenningen og dermed norsk markedsføringstillatelse kom så raskt. Nå håper vi at legemiddelmyndighetene har mulighet til å gjennomføre metodevurderingen uten ugrunnet opphold slik at Beslutningsforum kan behandle refusjonssøknaden raskt, sier daglig leder for Merck Norge, Philipp Maerz.

- Unødvendig med en hurtig metodevurdering

Daniel Heinrich er overlege ved kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus, Ahus og leder også Norsk onkologisk forening. Han er oppnevnt som medisinsk fagekspert i legemiddelverkets metodevurdering.

Da vi intervjuet ham i desember rett etter at EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler - CHMP - hadde anbefalt at Bavencio ble godkjent, sa han at det var unødvendig bruk av ressurser og et betydelig tidsspille å gjennomføre en hurtig metodevurdering. Han begrunnet dette at å innføre avelumab vil gi betydelig bedre behandlingsresultater og ikke bli dyrere en dagens standardbehandling.

Han forteller avelumab er den eneste immunterapien som i en fase 3 studie viser signifikant lengre overlevelse for pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelkreft.

- Det er åpenbart at Beslutningsforum kommer til å innføre avelumab som vedlikeholdsbehandling til pasientene der sykdommen ikke forverrer seg etter at de har fått platinumbasert kjemoterapi som førstelinjebehandling. Det er derfor unødvendig å utsette vedtaket om innføring til det foreligger en hurtig metodevurdering. Det vil være tilstrekkelig at Sykehusinnkjøp forhandler med produsentene om en pris og utarbeider et prisnotat som Beslutningsforum kan ta stilling til. Med en slik prosess vil en godkjenning kun ta noen få uker. Jeg har foreslått dette for Beslutningsforum for nye metoder men det ble avvist og pasientene må derfor vente til avelumab har gått gjennom den ordinære saksbehandlingsprosessen, forteller Heinrich.

Hans Anderssen, redaktør i HealthTalk

Javelin Bladder 100-studien

I alt deltok 700 pasienter i studien der 350 pasienter fikk Bavencio og Best Supportive Care (BSC). De 350 pasientene i kontrollarmen fikk kun BSC som er antibiotika, næringsdrikker, smertelindring og palliativ strålebehandling.

Studien nådde både sitt primære endepunkt som var totaloverlevelse (OS), og sitt sekundære endepunkt som var progresjonsfri overlevelse (PFS).

Median totaloverlevelse for pasientene som fikk Bavencio og BSC var 21,4 måneder, mens for pasientene som bare fikk BSC var totaloverlevelsen 14,3 måneder. Median progresjonsfri overlevelse (PFS) var 3,7 måneder for Bavencio-armen og 2 måneder for de som bare fikk BSC. Bavencio var også godt tolerert og på linje med andre immunterapier. Bavencio og BSC reduserte risikoen for død med 31% sammenliknet med BSC alene.

Etter 1 års oppfølging var 71.3% av pasientene i Bavencio-armen fremdeles i live sammenliknet med 58.4%av pasientene som bare fikk BSC.

Merck og Pfizer har inngått et strategisk samarbeide for å utvikle og kommersialisere Bavencio.

Nå håper vi at legemiddelmyndighetene har mulighet til å gjennomføre metodevurderingen uten ugrunnet opphold slik at Beslutningsforum kan behandle refusjonssøknaden raskt, sier daglig leder for Merck Norge, Philipp Maerz.

Hurtig metodevurdering

En hurtig metodevurdering gjennomføres av Statens legemiddelverk og er en kunnskapsoppsummering med fokus på legemidlets effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Legemiddelverket skal utarbeide en slik metodevurdering innenfor en frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt dokumentasjon fra legemiddelprodusenten. Når metodevurderingen er gjennomført, vil Beslutningsforum basert på blant annet denne vedta om legemidlet skal innføres eller ikke. I tillegg legges også til grunn vurderinger knyttet til pris etter notat fra Sykehusinnkjøp. Metodevurdering og prisnotat inngår som et grunnlag for en samlet vurdering, hvor også skjønnsmessige vurderinger skal inngå. Skjønnsmessige vurderinger er først og fremst knyttet til vurderinger av kvalitet og usikkerhet i dokumentasjonen, og til budsjettkonsekvenser.

Vi i HealthTalk ønsker å lage innhold som er verdifullt for deg som jobber i helsevesenet. Hvis du likte denne artikkelen, og vil at vi skal lage mer innhold som dette, kan du støtte oss ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her

Powered by Labrador CMS