Legemidler og biotek

I dag godkjente Beslutningsforum for nye metoder legemidlet Kadcyla som støttende tilleggsbehandling etter operasjon, såkalt adjuvant behandling, for kvinner som har HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium. Disse pasientene har økt risiko for tilbakefall

Beslutningsforum sier ja til nytt behandlingsprinsipp av brystkreft

I dag godkjente Beslutningsforum legemidlet Kadcyla som støttende tilleggsbehandling etter operasjon, såkalt adjuvant behandling, for kvinner som har HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium. Disse pasientene har økt risiko for tilbakefall. - Med denne beslutningen vil norske pasienter få tilgang til en behandling som kan redusere risikoen for at sykdommen deres kommer tilbake eller utvikler seg videre sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche.

Publisert

Legemiddelverket anslår at om lag 100 pasienter med HER2-positiv tidlig brystkreft er aktuelle for adjuvant behandling med Kadcyla (trastuzumabemtansin) hvert år i Norge.

Tidlig behandling viktig

- Vi er veldig glade for at norske brystkreftpasienter nå får tilgang til Kadcyla på alle offentlige sykehus. For denne pasientgruppen, med tidlig stadium av brystkreft, er tidlig behandling svært viktig. Med denne beslutningen vil norske pasienter få tilgang til en behandling som kan redusere risikoen for at sykdommen deres kommer tilbake eller utvikler seg videre sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche.

Tilbakefall med fjernspredning er alvorlig

De fleste pasienter med HER2-positiv tidlig brystkreft får ikke tilbakefall av sykdommen med dagens standardbehandling, fremgår det av Legemiddelverkets hurtige metodevurdering. Men til tross for at dagens behandling har til hensikt å kurere, vil pasienter fortsatt ha risiko for tilbakefall i lang tid etter diagnosen. Tilbakefall med fjernspredning er alvorlig. Legemiddelverket beregner at med dagens behandling har pasienter med tidlig HER2-positiv brystkreft og restsykdom etter neoadjuvant behandling, et absolutt prognosetap (APT) på ca. 5 kvalitetsjusterte leveår (QALY).

Pasientene har dårlig prognose

Kadcyla er et nytt alternativ etter neoadjuvant behandling (tilleggsbehandling etter operasjon) for denne pasientgruppen, som er kjent for å ha en dårligere prognose.

Kadcyla ble direkte sammenlignet med Herceptin i KATHERINE studien, som inkluderte 1486 pasienter. Studien viser at Kadcyla reduserer risikoen for tilbakefall eller død med 50% sammenlignet med Herceptin. Studien viser også at ved 3 år hadde 88,3% av pasientene som hadde fått Kadcyla unngått tilbakefall, sammenlignet med 77% av pasienter behandlet med Herceptin.

Det er åpenbart at dette har veid tungt når Beslutningsforum sa ja til Kadcyla i dag.

Slik beskriver Beslutningsforum vedtaket i sin møteprotokoll:

“Trastuzumabemtansin (Kadcyla) kan innføres i adjuvant monoterapibehandling av HER2-positiv tidlig brystkreft hos pasienter med invasiv restsykdom i brystet og/eller lymfeknuter etter neoadjuvant taksanbasert og HER2-rettet behandling.”

Koster 43 millioner kroner årlig før rabatt

Legemiddelverket anslår at å behandle aktuelle pasienter med Kadcyla vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på om lag 43 millioner kroner inklusive mva. i det året med størst beregnede budsjettkonsekvenser. Men i prisforhandlinger har Roche inngått konfidensielle rabatterte priser som gjør at de reelle kostnadene er lavere.

- Med denne beslutningen vil norske pasienter få tilgang til en behandling som kan redusere risikoen for at sykdommen deres kommer tilbake eller utvikler seg videre, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche.
Powered by Labrador CMS