Legemidler og biotek

Vil gjøre helse til gull

Publisert

I dag la regjeringen frem sin lenge varslede stortingsmelding om helsenæringen. - Det aller viktigste som står  i denne meldingen er at hele offentlig sektor må bli bedre til spille på lag med den private helsenæringen.

Det sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til HealthTalk. Vi møtte ham på Intervensjonssenteret på Rikshospitalet der han la frem stortingsmeldingen. Statsråden fikk en omvisning på Intervensjonssenteret  av professor Erik Fosse der også HealthTalk var til stede.

Økt konkurransekraft og bedre helsetjenester

Torbjørn Røe Isaksen mener at Intervensjonssenteret er et godt eksempel på hvordan regjeringen ser for seg seg et forsterket samarbeide mellom sykehusene og helseindustrien. - Dette er et godt eksempel på at man innenfor et offentlig eid, drevet og finansiert sykehus og som er ryggraden i helsevesenet er åpen for grundere og helseindustrien. Her er både ledelse og helsepersonell opptatt av nyskapning og jobber tett sammen med aktører i næringslivet for å få det utstyret sykehuset trenger for å gi bedre pasientbehandling, sier statsråden.

Intervensjonssenteret har en av verdens mest avanserte operasjonsstuer,  der man har en integrert røntgenlab fra Siemens. Vi  kommer om kort tid med et eget intervju med professor Erik Fosse som leder senteret.

Se hele innslaget her:

Vinnernæring

– Dette samarbeidet er bra for pasientene men det er også bra for helsenæringen som er en av fremtidens vinnernæringer. Her har vi et stort potensiale for å skape flere arbeidsplasser og større eksport sier Røed Isaksen og legger til: -Helsenæringen kan gi oss både i pose og sekk: Flere lønnsomme arbeidsplasser og en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Innovative innkjøp

Regjeringen ønsker å åpne offentlig sektor for private virksomheter i helsenæringen. Hensikten er både å få hjelp til å finne bedre løsninger for en mer effektiv helse og omsorgssektor, og å hjelpe privat helsenæring med å vokse – hjemme og ute.

-Det offentlige må åpne seg mer og ha flere innovative innkjøp, og samarbeider med industrien for å løse de utfordringene som helsevesenet står over.  Til høsten kommer vi med en egen stortingsmelding om offentlige anskaffelser der nettopp behovet for innovative innkjøp vil spille en hovedrolle, sier Røe Isaksen.

Meldingen tar opp barrierene som norsk helsenæring står overfor, og beskriver regjeringens politikk for å møte dette:

Sterkere kultur for offentlig-privat samarbeid

Helsetjenesten mangler en sterk tradisjon for å samarbeide med det private, og næringslivet melder tilbake at de sliter med å nå inn til helsetjenesten.

– Med meldingen sender regjeringen et tydelig signal om at det må bli et tettere samarbeid mellom helsetjenesten og næringslivet. Vi må bygge en sterkere kultur for et slikt samarbeid, sier Helseminister Bent Høie. Stortingsmeldingen er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsdepartementet og Helse-og omsorgsdepartementet.   

Gode eksportmuligheter

Bedrifter som leverer varer og tjenester til helsetjenesten kan nå et stort marked. Mange bedrifter i helsenæringen trenger tilgang på utenlandske markeder for å vokse videre.

– Mange land står overfor de samme krevende utfordringene i sine helsetjenester som vi gjør. Mange av bedriftene ser dette, og orienterer seg mot internasjonale markeder fra dag én. Vi må legge til rette for at bedriftene når ut, sier Røe Isaksen.

Testing av teknologi

Mange i helsenæringen etterlyser bedre tilrettelegging for kliniske studier, og bedre tilgang til laboratorier eller lignende, der man kan teste ut nye ideer og ny teknologi.

– Vi skal legge frem en egen handlingsplan for kliniske studier. Vi kommer også til å se på mulighetene for å gi næringslivet tilgang på laboratorier og testing ved universiteter, høyskoler og sykehus. Vi vil også utrede hvordan forskningsinstituttene kan øke samhandlingen med helsenæringen, sier Høie.

På fremleggelsen av meldingen skrøt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen av engasjementet næringen har vist i løpet av prosessen med å skrive meldingen.

– Det har vært et fantastisk engasjement fra næringsliv, helse- og omsorgstjenesten, organisasjonene og selskaper i sektoren i forbindelse med utarbeidelsen av denne meldingen. Det er et samarbeid vi ønsker å bygge videre på også etter meldingen er ferdigbehandlet, sier Røe Isaksen.

Regjeringen varsler blant annet at den vil:

 • tydeliggjøre forventninger om samarbeid med næringslivet i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene og i tildelingsbrev til underliggende etater
 • legge fram en handlingsplan for kliniske studier
 • innføre en indikator for kliniske studier og på sikt bruke den som del av resultatbasert finansiering av forskning i spesialisthelsetjenesten
 • innføre indikatorer for måling av innovasjon i spesialisthelsetjenesten og vurdere å bruke dem som del av resultatbasert finansiering av forskning og innovasjon.
 • vurdere Kapitaltilgangsutvalgets utredning og anbefalinger, inkludert endringer i beskatningen av ansatteopsjoner i små, nyetablerte selskaper
 • utrede mulighetene for å utnytte restkapasitet i eksisterende laboratorier og annen infrastruktur for testing og pilotering ved universiteter, høyskoler og sykehus ved å gjøre den tilgjengelig for næringslivet.
 • ta høyde for lange utviklingsløp og andre særlige utfordringer blant annet helsenæringen står overfor i gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.
 • effektivisere og forenkle tilgangen til helsedata ved å etablere en helseanalyseplattform slik at dataene kan bidra i utviklingen av legemidler og medisinsk teknologi
 • overføre ansvar, oppgaver og ansatte knyttet til eksisterende e-helseløsninger fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF
 • kartlegge entreprenørskapsundervisning og behovet for å styrke denne innenfor de helsefaglige utdanningene.

Dette er helsenæringen

 • Virksomheter som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i privat og offentlig helse og omsorgstjeneste, eller til bruk i forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom hos mennesker.
 • Kunden finnes i all hovedsak i offentlig sektor – de statlige sykehusene og kommunehelsetjenesten.
 • Verdiskapingen i næringen utgjør cirka tre prosent av fastlandsøkonomien.
 • Sysselsatte cirka 100.000 personer i 2016, en vekst på 18 prosent fra 2008.

Kilde: Næringsdepartementet

Vil gjøre helse til gull: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag frem stortingsmeldingen om helsenæringen på Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Til høyre professor Erik Fosse og til venstre statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet
Powered by Labrador CMS