Legemidler og biotek

Norsk studie: Lungekreftpasienter lever 50 prosent lenger når de får høyere stråledose

En ny norsk stråleterapi-studie viser at lungekreftpasienter lever mye lengre når de behandles med høyere stråledose som gis over lengre tid. Økningen i 2-årsoverlevelsen er på over 50 prosent.

Publisert

Studien har fått internasjonal oppmerksomhet og er presentert av overlege og professor Bjørn Henning Grønberg på verdens største kreftforskningskongress - ASCO.

Odd Terje Brustugun som er kreftoverlege og leder i Norsk lungekreftgruppe er medforfatter i studien. Han forteller at kjemoterapi i kombinasjon med strålebehandling er standardbehandlingen for pasienter med begrenset småcellet lungekreft (SCLC-LD). 25-30 prosent av pasientene blir kurert, men de fleste får tilbakefall og forskere over hele verden jobber for å finne bedre behandlingsalternativer. Det er derfor et stort behov nye behandlingsmetoder.

- En forbedring i 2-års overlevelsen på 50 prosent er oppsiktsvekkende gode tall? Kan du fortelle hva som gjør at dere oppnådde dette?

- Resultatene er oppsiktsvekkende og forteller at Grønberg har lykkes med å finne en ny behandlingsmetode med stor effekt og som pasientene tåler godt, sier Brustugun.

Stråledose måles i Gray (Gy) og er uttrykk for energien som absorberes i vevet. 45 Gy i 30 fraksjoner (over 3 uker) er den mest anbefalte behandlingen. Tidligere studier antyder at en høyere strålingsdose kan forlenge overlevelsen, dette er den første studien hvor man har sammenlignet effekten av standard dose med en høyere stråledose

Lever 19 måneder lengre med høy stråledose

Studien delte pasientene inn i to grupper. Den ene fikk standardbehandling som er en stråledose på 45 Gy i 30 fraksjoner (ganger) over 3 uker. Den andre gruppen fikk en mye høyere stråledose på 60 Gy i 40 fraksjoner over 4 uker, og de ble strålet to ganger per dag. Rasjonalet for å gi høyere stråledose to ganger daglig er at småcellet lungekreft er en svært aggressiv sykdom der kreftcellene deler seg raskt.

- Pasientene som fikk høy stråledose fikk en økning i 2-årsoverlevelsen på over 50 prosent. Blant disse pasientene var 70 prosent i live etter to år, mot 46 prosent i gruppen som fikk standardbehandlingen på 45 Gy. Pasientene i høydosegruppen levde også gjennomsnittlig 19 måneder lengre, enn pasientene i den andre gruppen, sier Brustugun. Median overlevelse i høydosegruppen var 41,6 måneder og 22,9 måneder for de som fikk standardbehandling.

Lungekreft er fortsatt den kreftsykdommen som tar flest leveår i Norge. I følge Kreftregisteret dør det hvert år om lag 2 200 av lungekreft. Og forekomsten av de som diagnostiseres (insidensen) fortsetter å øke, på tross av en betydelig nedgang i antall røykere. På ti år har insidensen økt med 27 % – til over 3 300 pasienter årlig.

Kan komme en ny studie

Høydosepasientene lever ikke bare betydelig lengre, de fikk heller ikke flere eller sterkere bivirkninger enn de som fikk standardbehandling. - Pasientene tåler den høyere stråledosen godt og klarer å gjennomføre behandlingen, sier han.

- Nå er dette “kun” to-årsdata - men er det en mulighet for at pasientene kan bli helt friske med denne behandlingsmetoden?

- Vi vet at noen pasienter blir helt frisk av den lave stråledose, så det er rimelig å forvente at enda flere vil kunne bli friske med høyere stråledose. Dette vil bety mye for en temmelig stor gruppe pasienter, sier Brustugun.

Kan endre behandligspraksis

- Vil denne studien endre behandlingspraksis av lungekreftpasienter?

- Dette er noe som fagmiljøet diskuterer. Selv om studien er relativt liten er resultatene så gode og behandlingen tolereres så godt av pasientene at det absolutt bør vurderes å se hvordan dette kan få betydning for pasientbehandlingen. Det vil også få betydning hvordan det internasjonale fagmiljøet vil reagere på denne studien under ASCO og etter at den er publisert i et fagtidsskrift, sier Brustugun.

Han forteller at det nå diskuteres om man skal starte forberedelsene på en fase III-studie eventuelt en ny fase II-studie. - Om vi starter en fase III- studie vil det neppe bli en større kopi av denne studien. Det vi kan se for oss er at vi vil gi alle pasientene i en ny studie den høye stråledosen, men i tillegg la halvparten av pasientene få immunterapi i tillegg. Men her er det Bjørn Henning Grønberg som er den som vil ta beslutningen.

Ny behandlingstilbud i Norge

Både innen målrettet behandling og immunterapi er det de siste årene blitt innført en rekke nye behandlingstilbud. Disse behandlingsformene har ofte langvarig effekt, spesielt til lungekreftbehandling å være. I tillegg ble avansert stereotaktisk stråleterapi innført på landsplan fra 2010. Dette har medvirket til at median overlevelse har økt betydelig, selv om den fortsatt bare er 15,6 måneder for kvinner og 11,7 måneder for menn. Prevalensen (antall som har sykdommen) av lungekreft har økt med hele 82 % fra 2008 til 2018. Langt de fleste som lever med en lungekreftdiagnose, er i aktiv behandling eller under tett oppfølging.

Grønbergstudien viser at pasientene som fikk høy stråledose på 60 Gy fikk en økning i 2-årsoverlevelsen på over 50 prosent. Blant disse pasientene var 70 prosent i live etter to år, mot 46 prosent i gruppen som fikk standardbehandlingen på 45 Gy.
Powered by Labrador CMS