Legemidler og biotek

Den nye KRAS-hemmeren Adagrasib krympet lungekreften hos 43 prosent av lungekreftpasientene med en KRAS G12C-mutasjon
Den nye KRAS-hemmeren Adagrasib krympet lungekreften hos 43 prosent av lungekreftpasientene med en KRAS G12C-mutasjon

Ny KRAS-hemmer krympet lungekreften hos 43 prosent av pasientene

Tumorbyrden ble redusert hos 43 prosent av pasientene med ikke-småcellet lungekreft som fikk det nye målrettede legemidlet Adagrasib.

Publisert

Det viser nye data som lørdag ble publisert på det årlige møtet til American Society for Clinical Oncology (ASCO). Studien ble samtidig publisert i the New England Journal of Medicine.

Mutert gen

KRAS er det hyppigst muterte onkogenet - et gen som potensielt kan forårsake kreft. KRAS G12C er en drivermutasjon i kreftcellen og sender et vekstsignal til cellekjernen at den skal dele seg og vokse. Adagrasib hemmer dette enzymet slik at det ikke sender disse signalene innover i kreftcellen. - En KRAS G12C-mutasjon oppstår hos over 13% av pasientene med ikke-småcellet lungekreft og prognosen har vært dårlig.

Adagrasib som er utviklet av Mirati venter for tiden på godkjenning fra FDA og EMA som behandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med KRASG12C-mutasjon som har mottatt minst én tidligere systemisk behandling.

En eventuell godkjenning vil basere seg på data fra KRYSTAL-1-studien som ble presentert på ASCO lørdag. Selskapet har også en pågående fase 3-studie, KRYSTAL-12, som evaluerer adagrasib versus docetaxel - en kjemoterapi - hos pasienter som tidligere er behandlet for metastatisk ikke-småcellet lungekreft med KRAS G12C-mutasjon.

Hvis adagrasib blir godkjent, vil den bli det andre godkjente legemidlet i denne klassen. Den første KRAS G12C-hemmeren for bruk ved lungekreft var sotorasib (Lumakras/Lymykras), godkjent av hhv. FDA i mai 2021 og av EMA i mars i år. Amgen som har utviklet sotorasib venter nå på at Legemiddelverket skal starte metodevurderingen. Til tross for at etaten har fått all dokumentasjon er dette arbeidet ikke startet og Amgen frykter at det kan ta opp til to år før Beslutningsforum sier ja til at norske pasienter kan starte behandlingen med dette legemidlet.

De kliniske dataene

Resultatene publisert i New England Journal of Medicine og på ASCO er fra KRYSTAL-1 studien, som hadde det primære endepunktet objektiv responsrate. Pasientene som deltok hadde KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft og var tidligere blitt behandlet med minst ett platinaholdig kjemoterapiregime og sjekkpunkthemmerbehandling enten sekvensielt eller samtidig.

Pasientene ble behandlet med oral adagrasib 600 mg to ganger daglig inntil sykdomsprogresjon, uakseptabel toksisitet eller død.

Den 15. oktober 2021 (data cut off), hadde totalt 116 pasienter fått minst én dose adagrasib. Av 112 pasienter med målbar sykdom ved baseline, oppnådde 42,9 % (48) objektiv respons. En pasient oppnådde en komplett respons; 42 % oppnådde delvis respons.

Median progresjonsfri overlevelse (PFS) var 6,5 måneder og median totaloverlevelse (OS) var 11,7 måneder. Med en lengre median oppfølging på 15,6 måneder var median OS 12,6 måneder og estimert OS ved 1 år var nær 51 %.

Powered by Labrador CMS