Kliniske studier

Studie har vurdert effekt og sikkerhet ved Kisqali kombinert med Faslodex i behandling for postmenopausale kvinner med brystkreft

Postmenopausale kvinner levde signifikant lenger med Kisqali i kombinasjon med Faslodex

Resultatene av en studie presentert på ASCO denne helgen viser at postmenopausale kvinner levde signifikant lengre når de ble behandlet med en kombinasjon av Kisqali og Faslodex.

Publisert

MONALEESA-3 er en global randomisert, dobbeltblind og placebokontrollert fase 3 studie som har vurdert effekten og sikkerheten ved Kisqali (ribosiklib) kombinert med endokrinbehandlingen Faslodex (fulvestrant) i behandling for postmenopausale kvinner med hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastaserende brystkreft.

Det var med 726 kvinner var med i studien.

Her kan du leseandre nyheter fra ASCO.

En av de vanligste krefttypene

Brystkreft er den vanligste krefttypen blant kvinner både i Norge og på verdensbasis. I 2017 ble det rapportert 3589 nye tilfeller av brystkreft hos kvinner i Norge, og over 600 kvinner dør av brystkreft i Norge hvert år.

Hormonreseptor (HR)- positiv brystkreft er den vanligste typen brystkreft og står på verdensbasis for ca 80 prosent av tilfellene. Brystkreft anses som hormonreseptor-positiv når kreftcellene produserer unormale mengder av reseptor for hormonene østrogen og/ eller progesteron.

HER2-positiv brystkreft er definert ved at kreftceller overproduserer HER2 proteinet, HER2-negativ sykdom er derimot at brystkreftceller produserer helt normale mengder av HER2-proteinet.

Studien

Studiedeltakernes kriterier var at de var over 18 og at de kvinnelige pasienter måtte ha passert menopause. De måtte i tillegg historisk ha cytologisk bekreftet østrogenreseptor positiv og- eller progesteron reseptor positiv brystkreft og ha HER2- negativ brystkreft.

Samlet overlevelse i ”intent to treat”-gruppen ved 42 måneder sjekken var 58 prosent for Kisqali plus fulvestrant gruppen, sammenlignet med 46 prosent for gruppen som bare fikk Faslodex. Denne markante forlengelsen av overlevelse oppfylte studiens sekundære effektmål ved en forhåndsspesifisert interimsanalyse etter 42 måneder som ble foretatt etter 275 dødsfall.

Resultatene for samlet overlevelse i MONALEESA-3 viser at postmenopausale kvinner med lokalt avansert eller metastaserende HR-positiv/HER2-negativ brystkreft levde signifikant lenger med Kisqali i kombinasjon med Faslodex sammenlignet med kvinner som bare fikk Faslodex.

I tillegg inkluderte også studien noen subgruppeanalyser av pasienter som fikk Kisqali som ved, første eller andre linje behandling fikk tilbakefall innen 12 måneder etter avsluttet adjuvant behandling.

Resultatene fra subgruppeanalysene viste seg å være på lik linje med resultatene fra den generelle gruppen i studien. Ved den aktuelle interimanalysen hadde mediantiden for progresjonsfri overlevelse blitt nådd for pasientgruppen som hadde mottatt Kisqali som førstelinjebehandling

Faslodex

Som monoterapi til behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller metastatisk brystkreft, som ikke tidligere er behandlet med endokrinterapi, eller ved tilbakefall under eller etter adjuvant antiøstrogenbehandling eller ved sykdomsprogresjon under behandling med antiøstrogen. I kombinasjon med palbociklib til behandling av hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft hos kvinner som tidligere har fått endokrin behandling. Hos pre- eller perimenopausale kvinner bør kombinasjonsbehandling med palbociklib kombineres med en gonadotropinfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.

Kilde :Felleskatalogen

Kisqali

Til behandling av kvinner med hormonreseptor(HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2(HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft sammen med aromatasehemmer eller fulvestrant, som innledende endokrinbasert behandling. Til behandling av kvinner som tidligere har fått endokrin behandling. Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.

Powered by Labrador CMS