Legemidler og biotek

Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen er svært kritisk til Regjeringens tiltak mot legemiddelmangelen. I dag sendte Apotekforeningen sitt høringssvar til departementet.

Apotekforeningen slakter Regjeringens forslag for å trygge legemiddelforsyningen

Helse- og omsorgsdepartementet forslår flere kraftige tiltak mot legemiddelmangelen, men nå får de sterk kritikk av Apotekforeningen som kaller tiltakene “Inngripende reguleringer".

Publisert

I dag sendte Apotekforeningen sitt høringssvar til departementet.

- Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår flere kraftige tiltak mot legemiddelmangel. Dette er virkemidler som bare må brukes når de er strengt nødvendige. Skal tiltakene brukes, må det skje i tett dialog med apotekbransjen, skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar.

Legemiddelindustrien på sin side har gitt HOD full støtte. Litt lengre ned i artikkelen kan du se en video der vi har intervjuet en apotekkunde og administrerende direktør i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem.

Lytt til vår podcast:

Kaller tiltakene er "inngripende"

-Vi er kritisk til at departementet i høringsnotatet velger å foreslå inngripende reguleringer, uten at disse etter vår mening er nødvendige for å sikre legemiddelforsyningen. Vi er også kritisk til manglende dialog før høring, sett i lys av at bransjen i lang tid har vært aktive overfor myndighetene for å finne best mulig løsninger for å forhindre og håndtere legemiddelmangel, sier apotekforeningen.

Stor legemiddelmangel

Det har aldri vært større mangel på legemidler i Norge. Siste oppdaterte tall viser at det i 2019 var 1248 meldinger om legemiddelmangel. Helseminister Bent Høie er klar på at medisinmangelen setter menneskers liv og helse i fare og at det haster med tiltak.

I slutten av oktober sendte derfor regjeringen et lovforslag på høring, som har som formål å nettopp styrke legemiddelberedskapen i Norge.

Departementet foreslår tre tiltak for å trygge legemiddelforsyningen:

  • Lovhjemmel for å pålegge apotek og grossist rasjonering/restriksjoner på salg av legemidler ved fare for en mangelsituasjon
  • Plikt for apotek og grossist til å gi Statens legemiddelverk elektronisk tilgang til lagerstatus slik at Legemiddelverket får oversikt over det totale legemiddellageret i landet.
  • Lovhjemmel for å forby parallelleksport av legemidler slik apotekkjedene ikke kan selge legemidler det er knapphet på til utlandet.

Det som særlig faller Apotekforeningen tungt for brystet er forslaget om at apotekene og grossistene skal gi Statens legemiddelverk elektronisk tilgang til lagerstatus av legemidler.

Vil ikke gi direkte tilgang til lagerstatus i apotek og grossist

Apotekforeningen skriver at de forstår at myndighetene har behov for informasjon om hvor mange pakninger som er på lager hos apotek og grossist av legemidler som det kan bli mangel på, men de ønsker ikke en løsning der Legemiddelverket får direkte webtilgang på lagerstatus, og begrunner dette med at å lage en slik løsning vil være ressurkrevende.

- Etablering av en løsning der Legemiddelverket gis elektronisk tilgang til opplysninger om lagerstatus fra alle landets apotek og grossister vil være ressurskrevende. Vi mener imidlertid at det må være tilstrekkelig at loven oppstiller en alminnelig rapporteringsplikt, der alle relevante aktører plikter å oppgi lagerstatus etter forespørsel fra Legemiddelverket, sier Apotekforeningen.

- Apotekforeningen har i samarbeid med apotekene og legemiddelgrossistene laget et forslag til en løsning som vil gi god informasjon til myndighetene og som kan være tilgjengelig tre måneder etter at beslutning er tatt. Det er relativt lave kostnader til utvikling og drift av løsningen. Dette vil være en effektiv og kvalitativt god løsning på det behovet som skisseres, skriver apotekforeningen.

Administerende direktør i Legemiddelindustrien ber imidlertid regjeringen pålegge apotekkjedene å gi Legemiddelverket, leger og pasienter elektronisk tilgang til grosistenes og apotekenes lagerbeholdning av legemidler.

-Dette gir Legemiddelverket mulighet til å iverksette tiltak raskt slik at ulempene for befolkningen begrenses i størst mulig grad. Med vår løsning vil også pasienter lettere finne ut hvilke apotek som har legemidlene som de trenger i stedet for å gå fra apotek til apotek på leting etter legemidler, sa Karita Bekkemellem. Vi snakket med henne da departementet la fram sine forslag til tiltak. Hun er er klar på at legemiddelmangel er et globalt problem, og at årsakene ofte ligger utenfor Norges grenser, men at forsyningsproblemer bør møtes med nasjonale tiltak.

Vil ha rutiner for rasjonering

Apotekforeningen skriver at rasjonering av legemidler kan være et riktig tiltak i apotek, spesielt i tilfeller med kortvarig legemiddelmangel. - Det er riktig å endre regelverket slik at apotek ikke er pålagt å utlevere hele den mengden som står på resepten. For å sikre praktiske løsninger for rasjonering i apotek som gir ønskede resultater, bør myndighetene ha en tett dialog med apotekbransjen i forkant av at rasjonering innføres. Myndighetene bør være tilbakeholdne med å rasjonere leveranser fra grossist til apotek, skriver Apotekforeningen.

Apotekforeningen forutsetter at det i forkant av implementering utarbeides rutiner/veiledning i samarbeid med bransjen som beskriver hvordan rasjonering skal gjennomføres. Herunder må det vurderes hvordan forskrivere og pasienter skal informeres om rasjoneringsbeslutninger.

- Dersom det skulle oppstå legemiddelmangel på et kritisk legemiddel som insulin, er det viktig at myndighetene går ut med god informasjon til befolkningen når tiltak om rasjonering iverksettes. Apotek må kunne peke på at beslutning om ikke å utlevere livsviktig legemiddel er gjort av myndighetene, ikke apoteket, skriver apotekforeningen.

Vil ikke ha forbud mot paralleleksport

Forbud mot parallelleksport er et av hovedtiltakene i høringsnotatet, men Apotekforeningen mener at det ikke foreligger et faktisk behov for å innføre forbud mot parallelleksport, og mener at det ikke er dokumentert at parallelleksport faktisk er en årsak til legemiddelmangel i norske apotek. Samtidig advarer apotekforeningen at restriksjoner på parallelleksport kan svekke det norske markedet for parallellhandel og dermed redusere mulighetene for parallellimport og dermed svekke legemiddelforsyningen til Norge.

-Vi har forståelse for at departementet likevel ønsker å ha en hjemmel for å kunne forby parallelleksport i helt spesielle situasjoner, der eksport kan sette liv og helse i fare. Parallellhandel med legemidler bidrar i stor grad til sikker legemiddelforsyning i dag, og er mange ganger løsningen når det er legemiddelmangel. Samtidig kan aktører fra legemiddelindustrien ønske å arbeide for at et forbud mot parallelleksport blir mer omfattende. Slik forslaget er utformet er det lite presist, og kan gi grunnlag for å anvende forbud oftere enn nødvendig. Forslaget må derfor strammes inn, og innrettes slik at det bare kan tas i bruk når det er helt nødvendig, mener Apotekforeningen.

Her kan du leseRegjeringens forslag for å styrke legemiddelberedskapen

Hvorfor er det legemiddelmangel?

Hvorfor er det legemiddelmangel? Det skyldes blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt kompliserte omsetningsstrukturer i det globale legemiddelmarkedet. De grunnleggende sårbarhetene ved dagens internasjonale legemiddelforsyning er utenfor Norges kontroll.

  • Produksjonsproblemer – hos enten råvare- eller ferdigvareprodusenten. Det har de siste årene blitt færre råvareprodusenter, og dersom det oppstår problemer et sted får dette store konsekvenser videre i kjeden. Man er også sårbare dersom det inntreffer brann eller andre uforutsette hendelser på produksjonsstedet.
  • Logistikkproblemer – det kan oppstå brudd i forsyningskjeden hvor som helst fra råvarefabrikk via ferdigproduksjon og videre distribusjon til grossister og apotek
  • Etterspørselen endrer seg drastisk. Dersom det oppstår uventet etterspørsel etter legemidlet enten som følge av endringer i terapi, sykdomsbilde eller at det aktuelle legemidlet må erstatte legemidler der det er leveringsproblemer, kan dette føre til manglende leveranser. For en del legemidler er det lang ledetid, og det tar tid å øke produksjonskapasiteten.
  • Legemidler parallelleksporteres. Grossistene har i henhold til EØS-regelverket anledning til å parallelleksportere (reeksportere) legemidler til andre EØSland. Parallelleksport fra Norge skyldes at Norge internasjonalt sett har et lavt prisnivå på legemidler, og at grossistene dermed kan tjene mer penger på å selge legemidlene til andre land enn i Norge. Parallelleksport kan svekke forsyningssikkerheten i Norge dersom den fører til at grossistene ikke er i stand til å dekke etterspørselen fra norske apotek og sykehus.

I juni overlevert Helsedirektoratet rapporten Nasjonal Legemiddelberedskap til Helseminister Bent Høie. Rapporten forteller at legemiddelmangel rammer alle land i verden. (globalt problem) og at Norge blir hardt rammet fordi vi er et lite land med lite egenproduksjon og begrensede medisinlagre. Den avdekker flere svakheter ved legemiddelberedskapen i Norge.

Powered by Labrador CMS