Legemidler og biotek,   Politikk

Fra i dag gjelder nye anbefalinger for forskrivning av hiv-legemidler. I den nye anbefalingen vil alle nye legemidler være tilgjengelig for norske pasienter.

Alle nye hiv-legemidler er nå tilgjengelig for norske pasienter

Fra i dag gjelder nye anbefalinger for forskrivning av hiv-legemidler. I den nye anbefalingen vil alle nye legemidler være tilgjengelig for norske pasienter. Både Triumeq fra GSK og den nye én-pille-kombinasjonen fra Gilead, Biktarvy, er med på prioriteringslisten, som nå skal gjelde for tre år.

Publisert

Anbefalingene vil bli gjeldende for tre år. – Dette er vi svært fornøyde med, da vi unngår at norske hiv-pasienter skal måtte bytte medisiner hvert år, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge.

Utarbeidet av eksperter

Anbefalingen er utarbeidet av en spesialistgruppe bestående noen av de fremste fagfolkene innen hiv-området i Norge. I tillegg har en brukerrepresentant fra Oslo Universitetssykehus deltatt i deler av arbeidet i spesialistgruppen. De administrerende direktørene i helseregionene har vedtatt å benytte spesialistgruppens anbefalinger som instruks i egne helseforetak. Dette innebærer at helseforetakene og deres leger skal følge prioriteringene som er foreslått, dersom det ikke ligger medisinske grunner for å velge annerledes.

- Dette vil gi norske hiv-pasienter tilgang på alle hiv-medisinene som er på markedet og som er i henhold til de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv. Hovedsakelig anbefaler vi helseforetakene å følge rangeringen i anbefalingen, men behandlende lege skal alltid gjøre en vurdering av hvilken behandling som er egnet for hver enkelt pasient, forklarer overlege Asbjørn Ellingsen, St Olav hospital, og medlem i spesialistgruppen for hiv-medisiner.

- At Triumeq er tilbake på den prioriterte anbudslisten er også godt nytt, siden svært mange hivpasienter har god nytte av denne medisinen. I tillegg har Biktarvy, som er en ny én-pille-behandling fra produsenten Gilead, kommet med på prioriteringslisten. Denne skal være svært virkningsfull og gi færre bivirkninger for nyrene, sier Anne-Karin Kolstad i HivNorge.

GSK er både kritisk og positiv

GSK er en ledende produsent av hiv-legemidler og skriver i en pressemelding at selskapet er motstandere av anbud på hiv-medisiner. - Når anbud som innkjøpsform allerede var gitt, mener GSK at årets anbud er bedre enn fjorårets. Rangeringen i hiv-anbudet inkluderer nå kun den anbefalte gruppen av hivmedisiner. Samtidig er det veldig positivt at årets anbud ble utsatt, slik at man rakk å få med de nye produktene som kommer innen hiv-behandling. Dette anbudet er gjeldende i minst to år, og da er det viktig å få med nye behandlingsalternativer i konkurransen. For GSK sin del har vi gitt tilbud på alle våre nye medisiner, og dette gir større grad av fleksibilitet i valg av behandling.

GSK sier videre at de i år har valgt å tilby entablettsregimene til en pris som gjør at man ikke er nødt til å dele opp produktene i løs kombinasjon (to tabletter).

- Til tross for at det er noe positivt å hente fra årets hiv-anbud, har GSK også noen innvendinger. Anbudsvinneren (Raltegravir, red.anm) har en dårligere resistensprofil enn de andre i samme legemiddelgruppe på markedet. Dette burde vært hensyntatt i anbudsutlysningen. Det er klare politiske signaler om at valg av legemidler ikke skal påvirke resistensutvikling negativt, og man skal tilstrebe å bruke metoder som reduserer risikoen for antimikrobiell resistensutvikling. Hivanbudet var et rent prisanbud med produkter som åpenbart er forskjellige på dette området. GSK mener at dette ikke er riktig, verken for pasientene, forskriverne, samfunnet eller for produsentene.

Det innovative legemidlet Triumeq fra GSK, og g den nye én-pille-kombinasjonen fra Gilead, Biktarvy, kan nå tilbys norske hivpasienter.

Her er de anbefalte førstelinjebehandlingene i prioritert rekkefølge

  1. valg: Raltegravir (Isentress, 600/400 mg) og Emtricitabine/tenofovir disoproxil (Mylan)
  2. valg: Raltegravir (Isentress, 600/400 mg) og Abakavir/lamivudin (Mylan)
  3. valg: Dolutegravir/abakavir/lamivudin (Triumeq)
  4. valg: Dolutegravir (Tivicay, 50 mg) og Emtricitabine/tenofovir disoproxil (Mylan)
  5. valg: Dolutegravir (Tivicay, 50 mg) og Abakavir/lamivudin (Mylan)
  6. valg: Biktegravir/emtricitabin/TAF (Biktarvy)

Hivbehandling - en suksesshistorie

Hivbehandling er en av de virkelige suksesshistoriene innen moderne medisin. På 80- og begynnelsen av 90-tallet var hivsmitte en dødsdom. Den første behandlingen, utviklet av Burroughs Wellcome (som senere ble Glaxo Wellcome), ble godkjent i 1987. De første medisinene som ble tilgjengelige var en ”cocktail” av ulike tabletter, tatt med eller uten mat, til ulike tider på døgnet. Effekten var ofte moderat og bivirkningene var betydelige.

Utviklingen av nye hivmedisiner har bidratt til at mennesker som lever med hiv i dag er smittefrie og lever et tilnærmet normalt liv ved bruk av enkel, effektiv behandling med vesentlig mindre bivirkninger. For behandling som skal tas hver eneste dag resten av livet, har dette helt vesentlig betydning.

Moderne hivbehandling blokker virus i ulike stadier av virusets formering i kroppen. Dette oppnås ved å kombinere flere virkestoff. Den mest moderne behandlingen kombinerer virkestoffene i én daglig tablett og tolereres godt. Ved effektiv, enkel behandling, er også risikoen for resistensutvikling lav. Nå ser vi også en ytterligere forenkling der færre virkestoff er tilstrekkelig for å oppnå samme effekt.

Kilde: GSK

Powered by Labrador CMS