Helseteknologi

Samstemte: - Avstandsoppfølging gir store helsegevinster, sier prosjektleder Anne Gunvor Nystrøm, Lars Houge fra Siemens Healthineers, sykepleier Victoria Amalie Lundegård og Iver Olav Sunnset fra Digitale Gardermoen.

Bedre helse med digital oppfølging i hjemmet - pasientene er kjempefornøyde

Medisinsk avstandsoppfølging er på full fart inn i Helse-Norge. Stadig flere pasienter får trådløse medisinske sensorer og et nettbrett med seg hjem. Data om alt fra blodtrykk til lungefunksjon sendes via nettet og overvåkes av kommunens helsepersonell.

Publisert

🎧 Lytt til podcasten her:

Vi er på Ullensaker og Gjerdrum kommune sitt oppfølgingssenter for medisinsk avstandsoppfølging. Sammen med Siemens Healthineers tilbyr de to kommunene digital avstandsoppfølging til 100 hjemmeboende pasienter med kols og hjertesvikt.

Vi møter sykepleier Victoria Amalie Lundegård, prosjektleder Anne Gunvor Nystrøm, og Iver Olav Sunnset som er leder for tjenesteutvikling og forretningsutvikling i den interkommunale bedriften Digitale Gardermoen. Og vi møter Lars Houge som er Country manager Digital i Siemens Healthineers som har levert sensorene, nettbrettet og programvaren.

De er samstemte i at medisinsk avstandsoppfølging gir store helsegevinster for pasientene og reduserer ressursbruken i helsevesenet. Om noen få år er dette en integrert del av helsetilbudet i Norge.

Pasientene måler selv

Prosjektet som er døpt “Mitt liv, mitt ansvar" er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. De 100 hjemmeboende pasientene utrustes med sensorer og måleutstyr som via et nettbrett sender måleresultatene fra pasientenes hjem til oppfølgingssenteret. Der sitter sykepleier Victoria Amalie Lundegård foran to PC-skjermer der hun har full oversikt over måleverdiene til pasientene og har dialog med pasientene via meldinger og på telefon. Siemens Healthineers-teknologien gir rom for at helsepersonellet kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

- Kontakten mellom pasientene og oss skjer digitalt. Pasientene fått tildelt mobile sensorer. En sensor måler blodtrykket. En annen sensor settes som en klype på fingertuppen og måler oksygenmetningen i blodet. Alt kobles trådløst til nettbrettet via bluetooth. Dermed kan pasientene selv foreta målinger og sende måleresultatene og en egenrapportering inn til oss som bemanner oppfølgingssenteret, sier Victoria Amalie Lundegård.

Kommuniserer med nettbrettet

Måleresultatet settes sammen med en egenmelding, som er informasjon pasienten selv oppgir. Egenmelding og måleresultat gir bakgrunn til å klassifisere pasientens helsesituasjon i henhold til trafikklysverdiene grønt, gult eller rødt.

- Vi gir tilbakemeldinger og pasientene kommuniserer med oss via nettbrettet. Dersom måleresultatene viser urovekkende endringer, tar vi kontakt med pasienten for å høre hvordan det går, sier Lundegård og forteller at fastlegene til de 100 pasientene er tett koblet på prosjektet.

- Mange av brukerne er jo godt voksne. Er det krevende for dem å bruke nettbrett og sensorer?

- Vi gir en opplæring til alle pasientene og mitt inntrykk er at løsningen er svært lett å bruke. Jeg hadde opplæring hos en litt eldre dame som aldri hadde brukt hverken nettbrett eller smarttelefon tidligere. Etter kort tid fikset hun dette lett og er nå veldig fornøyd med løsningen, sier Lundegård.

Er pasientenes helserådgiver

En rapport fra Direktoratet for e-helse mener at digital pasientkommunikasjon kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner kroner over en periode på ti år. Det er viktig for de to kommunene å spare penger og ressurser, men enda viktigere er det å gi pasientene økt trygghet og bedre helse.

Det forteller Anne Gunvor Nystrøm som er prosjektleder for “Mitt liv, mitt ansvar". Hun forteller at Ullensaker og Gjerdrum i likhet med de fleste andre kommunene i Norge opplever at det blir flere eldre og færre arbeidstakere og derfor må se på nye måter å organisere helsetjenestene på.

- Medisinsk avstandsoppfølging er en god og viktig måte å møte framtida på. Vi må ta i bruk teknologi i helsetjenestene for å møte behovene i befolkningen i årene fremover. Noe av hensikten med prosjektet er å oppmuntre pasienten til å ta mer ansvar for egen helse. Det handler om å skape trygghet og mestring av egen sykdom. Prosjektet startet i år men vi ser allerede nå at de pasientene som er med, er fornøyde og at helsepersonellet opplever dette som nyttig. Det vi egentlig gjør er å sette pasientene i stand til å bedre mestre egen sykdom slik at de kan ta flere avgjørelser om egen helse. Vår jobb er å støtte dem slik at de tør å ta avgjørelsene slik at de ikke trenger å kontakte fastlegen sin og legevakt så hyppig eller å unngå at de blir innlagt på sykehus. Den viktigste jobben til Victoria og hennes sykepleierkollegaer her på oppfølgingssenteret er å være helsecoachen som gir råd og veiledning som trygger pasientenes egne valg, sier Anne Gunvor Nystrøm.

Etterlyser et sømløst helsetilbud

Iver Olav Sunset er ikke i tvil om at avstandsoppfølging vil få en viktig og naturlig rolle i helsevesenet framover. - Vi forventer at avstandsoppfølging vil skape bedre mestring for den enkelte pasient og påvirke forbruket av helsetjenester med færre sykehusinnleggelser. Men for at avstandsoppfølging skal kunne realisere store verdier for pasienter og samfunn må helsedataene som samles inn integreres med pasientjournalene til kommunehelsetjenesten, fastlegene og sykehusene. Det er en stor utfordring at disse IT-systemene ikke snakker sammen, sier Sunset som nå håper at medisinsk avstandsoppfølging skal være sporen som får Direktoratet for e-helse til å samordne norske pasientdata.

Siemens Healthineers har lang erfaring med medisinsk avstandsoppfølging i Norge. I tillegg til prosjektet i de to Romerikskommunene gjennomfører de prosjektet TELM - telemedisin i Agder - der 30 Agderkommuner deltar.

- Vår erfaring er at medisinsk avstandsoppfølging av hjemmeboende pasienter gjør at de blir tryggere på egen helse og gjør det lettere for syke og eldre å fortsette å bo hjemme. Pasientene er veldig fornøyde. Dette gir dem motivasjon til å lære mer om egen sykdom og ta ansvar for egen helse. Pasientene sier at de har fått en mye større innsikt og mestringsfølelse, sier Lars Houge i Siemens Healthineers.

Viktig satsningsområde

- Dette er ikke en statisk tjeneste. Den utvikler seg raskt og vi er i likhet med kommunene her på Romerike veldig opptatt av at pasientdataene fra våre prosjekter skal integreres med pasientjournalene i kommunehelsetjenesten, hos fastlegene og på sykehusene slik at pasientene får en best mulig samordnet helsetjeneste, forteller Houge.

De fleste av oss har mest sannsynlig stiftet bekjentskap med Siemens Healthineers avanserte medisinsktekniske utstyr på et sykehus i form av avansert bildediagnostikk som MR og CT. Her er selskapet verdensledende. Men nå er medisinsk avstandsoppfølging blitt et viktig satsningsområde for helsegiganten.

- Helsevesenet er mye mer enn sykehusene. Det utføres enormt mye helsetjenester i kommunene - der folk bor. Pasientene ønsker å være hjemme, ikke på sykehuset og vi fra Siemens Healthineers skal følge pasientene der de trenger helsetjenester slik at de får et best mulig og sømløst helsetilbud, sier Houge. Han forteller at Siemens Healthineers Norge og Norden spiller en nøkkelrolle i selskapets innovasjonsutvikling innen medisinsk avstandsoppfølging - rett og slett fordi Norden er kommet svært langt på dette feltet.

- Nå er jo dette forsøksprosjekter og Direktoratet for e-helse skal konkludere i 2021 om denne tjenesten skal rulles ut i fullskala i helse-Norge. Hvordan bør en slik utrulling skje?

- Det er viktig at Direktoratet for e-helse tar en grundig kikk på Stortingsmeldingen om helsenæringen og ruller ut medisinsk avstandsoppfølging slik at det legges til rette for et forsterket helsetilbud og en god næringsutvikling, sier Houge.

Dette er medisinsk avstandsoppfølging

Medisinsk avstandsoppfølging, er en metode for å behandle kronisk syke personer som bor i eget hjem. Hensikten er å fremme mestring av egen helsesituasjon, forebygge, oppdage og behandle forverring av sykdommen. Dette skal gi pasienten en bedre hverdag og økt trygghet. Kommuner og sykehus forventer at telemedisinske løsninger skal redusere behov for tjenester som krever mye personell. Det forventes også at antall innleggelser og reinnleggelser på sykehus reduseres.

- Pasientene utstyres med et nettbrett og medisinsk måleutstyr. På nettbrettet fyller pasienten inn svar på spørsmål om hvordan han eller hun føler at helsesituasjonen er i dag. Spørsmålene og måleutstyret som er i bruk avhenger av diagnose. For eksempel ved kols er det viktig å måle oksygenmetningen i blodet og å vurdere symptomer på forverring.

Powered by Labrador CMS