- Innføringen av Polivy er et gjennombrudd i behandlingen for en pasientgruppe med en svært dårlig prognose, sier overlege Marianne Brodtkorb. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Polivy fikk ja fra Beslutningsforum: - Et gjennombrudd for norske lymfompasienter

Beslutningsforum sier ja til å tilby Polivy (polatuzumab vedotin) i kombinasjon med rituksimab og bendamustin til pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er aktuelle for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte.