- Innføringen av Polivy er et gjennombrudd i behandlingen for en pasientgruppe med en svært dårlig prognose, sier overlege Marianne Brodtkorb. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Polivy fikk ja fra Beslutningsforum: - Et gjennombrudd for norske lymfompasienter

Beslutningsforum sier ja til å tilby Polivy (polatuzumab vedotin) i kombinasjon med rituksimab og bendamustin til pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er aktuelle for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)