Legemidler og biotek

Roche legger frem femårsdata for Alecensa som viser at 62,5% av pasientene som får Alecensa lever etter 5 år. Bildet viser Roche sitt hovedkvarter i Basel i Sveits

6 av 10 lungekreftpasienter på Alecensa lever etter 5 år

På ASCO for tre år siden la Roche frem data som viste at Alecensa (alectinib) overgikk Pfizers Xalkori (crizotinib) i å holde ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft i sjakk. På ASCO20 er Roche tilbake med sterke femårsdata for totaloverlevelse og progresjonsfri overlevelse.

Publisert

Oppdaterte data fra fase III ALEX studien viser at 62,5% av pasientene som får Alecensa lever etter 5 år – som er den høyeste totatoverlevelsen som er vist på noen ALK behandling. Til sammenlikning var 45,5% av de som fikk Xalkori fortsatt i live etter fem år.

Lungekreft er fortsatt den kreftsykdommen som tar flest leveår i Norge. I følge Kreftregisteret dør det hvert år om lag 2 200 av lungekreft. Og forekomsten av de som diagnostiseres (insidensen) fortsetter å øke, på tross av en betydelig nedgang i antall røykere. På ti år har insidensen økt med 27 % – til over 3 300 pasienter årlig. Det er derfor et stort behov for effektive og veldokumenterte behandlingsmetoder.

De nye dataene fra ALEX-studien ble presentert på under ASCO20 Virtual Scientific Program.

Alan Sandler som er global leder for onkologisk produktutvikling for solide svulster hos Genetech, kaller disse resultatene for "bemerkelsesverdige”. Genetech er et av Roche sin datterselskaper.

Alecensa er indisert som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og er anbefalt som førstevalg for denne pasientgruppen i nasjonalt handlingsprogram for lungekreft Pasientgruppen består av om lag 50 nye pasienter hvert år. Metoden er innført av Beslutningsforum.

Lungekreft deles inn i to hovedtyper, småcellet og ikke små-cellet. 85% av alle lungekrefttilfeller er ikke-småcellet. Om lag 5 prosent av pasientene er ALK-positive

Den ikke-småcellede varianten utgjør 85% og har ofte et langsommere forløp. Vanlige symptomer på lungekreft er hoste, slimproduksjon, pipelyder i brystet og brystsmerter.

Disse oppdaterte dataene fra ALEX-studien bygger på Alecensas allerede solide forankring som standardbehandlingen i førstelinjebehandlingen av ALK-positiv NSCLC. Resultatet gir klinikere større sikkerhet for at Alecensa er det foretrukne behandlingsalternativet for å forbedre resultatene for disse pasientene.

ALEX-studien er den første globale fase III-studien som dokumenterer en klinisk fordel i total overlevelse etter fem år (62,5% med Alecensa), sammenlignet med Xalkori (45,5%). I tillegg viser studien nesten 3 års progresjonsfri overlevelse, 3 ganger lenger enn Xalkori.

Til tross for lenger median behandlingstid , samsvarte sikkerhetsprofilen til Alecensa med tidligere data.

- Dataene understøtter Alecensa som standardbehandling for pasienter med metastatisk ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft, sier Levi Garraway. Han er Roche sin medisinske direktør og leder den globale produktutviklingen. - Dataene viser en klinisk fordel for personer med eller uten metastaser i sentralnervesystemet. Disse dataene, og vårt øvrige arbeid med lungekreft, viser vår forpliktelse for å forbedre behandlingstilbudet for mennesker med lungekreft, sier Garraway.

data fra fase III ALEX studien viser at 62,5% av pasientene som får Alecensa lever etter 5 år – som er den høyeste totatoverlevelsen som er vist på noen ALK behandling. Til sammenlikning var 45,5% av de som fikk Xalkori fortsatt i live etter fem år.

Tar flest leveår

Lungekreft er fortsatt den kreftsykdommen som tar flest leveår i Norge. Og forekomsten fortsetter å øke, på tross av en betydelig nedgang i antall røykere. På ti år har insidensen økt med 27 % – til over 3 300 årlig (figur 1). Kreftregisteret stilte i årsrapporten for 2017 spørsmål om «toppen var nådd» for kvinner, men ferske tall viser at det ikke er tilfelle. Det har aldri vært diagnostisert flere kvinner med lungekreft enn i 2018, også korrigert for endret alderssammensetning.

ALEX-studien viser en 3 års progresjonsfri overlevelse for Alecensa
Powered by Labrador CMS