Helseteknologi

Halvparten av landets 100 000 demente er ikke utredet og diagnostisert. De får dermed ikke et tilrettelagt tilbud slik de har krav på etter loven.

Kommunene svikter de demente - Bare halvparten blir utredet og diagnostisert

Halvparten av landets demente er ikke utredet og diagnostisert. De får dermed ikke et tilrettelagt tilbud slik de har krav på etter loven.

Publisert

Dette er hovedkonklusjonen i Rapporten Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens.

Kartleggingen er gjennomført av Helsedirektoratet med bistand fra det statlige kompetansesenteret Aldring og helse.

Det er kommunene som har ansvaret for demensomsorgen i Norge.

Bare halvparten er utredet

Av rapporten fremgår det at 45.000 personer er registrert med en demensdiagnose. Antall personer med demens ligger mellom 84.000 og 104.000, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, men tallene er usikre.

Dette innebærer at bare om lag 50 prosent av personer med demenssykdom er utredet og har fått en registrert demensdiagnose. Det forteller avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Helga Katharina Haug.

– Det betyr at mange personer med demens og pårørende ikke får et tilbud eller får et tilbud som ikke er godt nok tilrettelagt. Det viser at vi ennå har en vei å gå, sier Haug.

Kommunene mangler rutiner

Mangel på utredning er bare en av de alvorlige funnene som rapporten dokumenterer. Den viser også at halvparten av kommunene mangler rutiner for oppfølging av hjemmeboende demente og at alt for få tilbys individuell koordinator og oppfølging:

  • Bare halvparten av kommunene (55,3 %) svarer at de har faste rutiner/modeller for systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende etter at demensdiagnosen er stilt. De fleste kommunene oppga at rutinen var regelmessige besøk hver 6. eller 12. måned.
  • Bare 40 prosent av kommunene (39,7%) har rutiner eller ordninger som innebærer at personer med en demensdiagnose ble tilbudt en individuell koordinator/kontaktperson uavhengig av omfang av hjelpebehov.

Nasjonal faglig retningslinje om demens sier at alle personer med demens bør tilbys en fast individuell koordinator eller kontaktperson.

  • Under halvparten av kommunene (47,9%) har rutiner for å tilby individuell plan til personer med demens med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Stadig flere kommuner etablerer tilrettelagte tilbud til innbyggere med demenssykdom. – Det skjer mye positivt, men det er bekymringsfullt at nesten halvparten ikke er utredet og diagnostisert, og dermed ikke får et tilrettelagt tilbud, sier Haug

Boenheter er ikke tilrettelagt

Flertallet av de som har demenssykdom bor hjemme, men etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil mange få behov for døgnkontinuerlig oppfølging. I følge rapporten er det 13 865 plasser i tilrettelagte botilbud for personer med demens. Siden forrige kartlegging i 2014 har det vært en økning i det samlede antallet tilrettelagte plasser i botilbud for personer med demens på 17 prosent.

Det er en positiv utvikling når det gjelder tilrettelagte botilbud for personer med demens, men mange med demens bor fortsatt i enheter som ikke er tilrettelagt for målgruppen slår rapporten fast.

– Kartleggingen viser at kommunene tar utfordringene med demens på alvor. Det er svært viktig, både overfor den enkelte personen med demens og deres pårørende, at arbeidet med å bygge ut tilrettelagte tilbud til denne store pasientgruppen, fortsetter. Men en av de største utfordringene nå er nok at mange personer med demens ikke er diagnostisert, slik at de ikke får tilgang til alle de gode tilbudene som mange kommuner nå etablerer, sier Haug.

Hvor mange har demens?

Antall personer med demens ligger mellom 84.000 og 104.000, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, men tallene er usikre.

I rapporten «Forekomst av psykisk helse i Norge», skrevet på oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet (HOD), påpeker Folkehelseinstituttet (FHI) at forekomsten av demens er høyere enn tidligere antatt. Ifølge FHI har det vært vanlig å anta at omtrent 70.000 personer, eller 1,4 prosent av befolkningen lider av demens i Norge. Det estimatet er basert på én enkelt undersøkelse gjort i Nederland for 20 år siden.

– Tallene vi har på demens er ikke gode og det er en utfordring at vi ikke har norske tall. Vi har nå økt anslaget fra 70.000 til mellom 84.000 og 104.000, sier avdelingsdirektør Anne Reneflot ved avdeling for psykisk helse ved FHI.

Powered by Labrador CMS