Helseteknologi

Ble hørt: Nå har har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson. Med en så stor oppslutning kan Bent Høie gå videre og beslutte om det skal legges frem en investeringsbeslutning for Stortinget.

Kommune-Norge vil ha Akson

Det er stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Nå har har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson – helthetlig samhandling og felles kommunal journalløsning. Disse kommunene representerer 65 prosent av befolkningen utenfor Midt-Norge.

Publisert

Akson er samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom kommuner som representerer om lag halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge tar løsningen i bruk.

- Jeg er glad for at så mange kommuner støtter opp om Akson ved å signere intensjonserklæringen. Det er et imponerende høyt tall sett i lys av den ekstraordinære situasjonen kommunene har vært i denne våren med håndteringen av Covid-19. Jeg forstår dette som et uttrykk for kommunenes nødvendige engasjement for å lykkes med dette viktige sporet mot én innbygger – én journal, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Med en så stor oppslutning fra kommunene kan regjeringen gå videre og gjøre en konkret vurdering av prosjektet og om det skal legges frem en investeringsbeslutning for Stortinget, sier Høie.

Stor vilje til å jobbe sammen for et digitalt løft

Det er 108 kommuner som ikke har signert intensjonserklæringen, men av disse er det bare om lag 40 kommuner som har tatt et aktivt valg om å ikke signere nå. Noen av disse igjen mener at de trenger mer informasjon før de signerer.

- Jeg er svært glad for at en stor majoritet av kommunene utenfor Midt-Norge har tatt oppfordringen om å gjøre sin selvstendige vurdering av invitasjonen til å tegne intensjonserklæring. At det store flertall av disse har signert, viser en stor vilje til å jobbe sammen for et digitalt løft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det har vært viktig for regjeringen at kommunene viser sin støtte og intensjon om å delta i det videre arbeidet med Akson. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) bekreftet forprosjektets samfunnsøkonomiske analyser om at Akson vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt om kommuner som representerer minst 55 prosent av befolkningen tar felles kommunal journalløsning i bruk.

Tror at alle kommuner til slutt vil bli med

- Når andelen intensjonserklæringer nå ligger over dette har jeg stor tro på at alle kommuner utenfor Midt-Norge på sikt vil ta både samhandlingsløsninger og felles kommunal journalløsning i bruk. Intensjonserklæringene vil sammen med den eksterne kvalitetssikringen være et viktig underlag når regjeringen skal vurdere statens videre bidrag i realiseringen av Akson, sier Høie.

- Samtidig som kommunene i stort har sagt ja til et videre arbeid, har vi jo i likhet med ekstern kvalitetssikrer påpekt områder der vi trenger avklaringer før kommunene kan ta endelig stilling til dette. Her er foregangskommuner og KS allerede godt i gang i et felles utredningsprosjekt med nasjonale myndigheter. Ambisjonen er å ha et godt beslutningsgrunnlag og gode planer på plass før kommunene i 2021 må ta stilling til videre veivalg, sier Gram.

Dette er Akson

Direktoratet for e-helse fikk i april 2019 i oppdrag av Helse- omsorgsdepartementet å gjennomføre et forprosjekt av løsninger for helthetlig samhandling og en felles kommunal journal. Prosjektet har fått navnet Akson og er et av tre strategiske og parallelle tiltak for å nå målet om én innbygger – én journal.

Forprosjektet har overlevert sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet og har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring i tråd med statens prosjektmodell. De to andre strategiske tiltakene er innføringen av Helseplattformen for sykehusene og kommunene i Midt-Norge og å videreutvikle og samordne journalløsningene i spesialisthelsetjenesten i nord, vest og sør-øst. Den helhetlige samhandlingsløsningen i Akson vil etableres som et nav for å binde de ulike journalløsningene sammen.

Parallelt med ekstern kvalitetssikring av det sentrale styringsdokumentet for Akson inviterte helse- og omsorgsministeren i april 2020 kommunene utenfor helseregion Midt-Norge til å signere en intensjonserklæring for Akson. Gjennom signeringen har kommunene uttrykt sin støtte og intensjon om å delta i det videre arbeidet med Akson. Det har vært et mål å motta intensjonserklæringer fra kommuner som representerer om lag halvparten av innbyggerne utenfor helseregion Midt-Norge. Fristen ble satt til 1. juli.

Powered by Labrador CMS