Helseteknologi

- I dag har en typisk norsk kommune fem til syv ulike pasientjournalsystemer og som ikke snakker sammen. Det gjør at journalene ikke er oppdatert med viktig pasientinformasjon, sier Terje Wistner. Han er KS sin programleder i Akson.

Journaljungel gjør at helsepersonellet i kommunene mangler viktig pasientinformasjon

Helsetilbudet svekkes og liv kan trues fordi hver kommune ofte har 5-7 ulike pasientjournaler som ikke snakker sammen. Det gjør at journalene ikke er oppdatert med viktig pasientinformasjon, og at helsepersonell må bruke mye tid på å lete etter pasientinformasjon.

Publisert

De kommunale pasientjournalene snakker heller ikke med fastlegenes og sykehusenes journaler.

- Satt på spissen bruker Helsepersonell i kommunene mer tid på å lete etter viktig pasientinformasjon enn til å gjøre jobben sin.

Det forteller Terje Wistner. Han er KS sin programleder i Akson. Akson er et gigantprosjekt der Direktoratet for e-helse og KS jobber for at kommunene skal få én felles pasientjournal og andre digitale tjenester som knytter helse-Norge bedre sammen. Snart skal Stortinget beslutte om Direktoratet og KS kan gå i gang med å bygge en felles kommunal journal.

Krevende arbeidsdag

Hverdagen til helsepersonellet i kommunene er krevende. En typisk kommune har i dag 17 ulike helsetjenester som spenner fra legevakt til hjemmesykepleie, fastlege og skolehelsetjeneste.

- I dag har en typisk norsk kommune fem til syv ulike pasientjournalsystemer. Disse journalsystemene kan ikke dele og utveksle pasientinformasjon seg i mellom og de kan heller ikke kommunisere med journalsystemene som blir brukt av fastleger og sykehus, sier Wistner. Han forteller at dette går utover kvaliteten og øker kostnadene på helsetjenestene som kommunene tilbyr sine innbyggere. I tillegg er det selvsagt frustrerende for helsepersonellet som kanskje ikke får gjort den beste jobben de kan - rett og slett fordi informasjon mangler.

Situasjonen beskrives fra flere kommuner som uholdbar og gjør det krevende å gi innbyggerne gode helhetlige og koordinerte helsetjenester, forteller Wistner. Han mener at kommune trenger statlig hjelp til å rydde opp i jungelen av pasientjournaler gjennom en en ny felles journal så raskt som mulig.

-Utfordringene for helsepersonellet og kommunene øker i takt med at det blir flere eldre pleietrengende og at kommunene får tilført flere oppgaver fra sykehusene, sier Wistner.

Akson = felles kommunal pasientjournal + helhetlig samhandling

Akson er et prosjekt som jobber for én felles kommunal pasientjournal og tjenester som knytter helse-Norge bedre sammen. Akson har to sentrale bærebjelker:

  • Felles kommunal pasientjournal innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i felles journalløsning. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastlege, hjemmetjenesten og helsestasjon bruker samme journalløsning, med brukerflater tilpasset deres unike behov.
  • Helhetlig nasjonal samhandlingsløsning: Akson omfatter også løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene skal gi innbyggere, helsepersonell i sykehus, kommuner og fastleger mulighet til å utveksle og dele informasjon digitalt. Samhandlingsløsningene skal også bidra til bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenesteområder, som for eksempel Nav og barnevern.

Hvorfor Akson:

Behovet for samhandling mellom innbygger, helsepersonell og andre kommunale og statlige tjenester er omfattende og det er behov for en helhetlig samhandlingsløsning. Kommunene opplever økt press – det blir flere eldre og flere har kompliserte sykdomsbilder. Mangel på arbeidskraft -særlig blant sykepleiere og helsefagarbeidere setter grenser for hvordan vi kan løse oppgavene i helse- og omsorgstjenesten.

I tillegg flyttes oppgaver fra sykehus til kommunene. IKT-systemene i kommunene er silobaserte og i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet eller etat.

Sykehus, fastlege og kommuner trenger derfor løsninger slik at de kan samarbeide bedre, slik at vi får tryggere pasientforløp og en mer helhetlig helsetjeneste. I dag oppgir for eksempel kreftpasienter at de selv må ta ansvar for å videreformidle egen helseinformasjon til helsepersonell som trenger det.

Akson skal også gi innbyggerne enklere tilgang på egne helseopplysninger og bedre mulighet til å delta aktivt i egen behandling.

Når kommer Akson?

Akson-prosjektet skal i henhold til plan gjennomføres kontrollert og stegvis. I mars 2020 leverer Direktoratet for e-helse en anbefaling til Helseministeren om hvordan prosjektet skal gjennomføres. Deretter skal tilrådningen kvalitetssikres eksternt, før Stortinget kan ta en investeringsbeslutning. De første kommunene vil trolig ta journalløsningen i bruk fra 2024-2025.

Powered by Labrador CMS