Legemidler og biotek

Legemiddelverket har gitt Ajovy individuell refusjon. Dette er det andre avanserte migrenelegemidlet som får offentlig finansiering. Tidligere denne måneden fikk Aimovig individuell refusjon på blå resept.

Migrenemedisinen Ajovy kommer på blå resept

Statens legemiddelverk har besluttet at CGRP-hemmeren Ajovy fra og med 19. desember 2019 inngår i den individuelle refusjonsordning for forebyggende behandling av kronisk migrene.

Publisert

Dette innebærer at Ajovy (fremanezumab) nå kan forskrives til pasienter med kronisk migrene. Pasientene må tidligere ha prøvd forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike legemiddelklasser, og disse må ha vært uten tilstrekkelig effekt eller med bivirkninger før legen kan søke refusjon for behandling med Ajovy .

Ajovy kan refunderes etter søknad fra spesialist i nevrologi, lege ved nevrologisk sykehusavdeling eller nevrologisk poliklinikk.

Dermed blir Ajovy det andre avanserte migrenelegemidlet som får offentlig finansiering. Tidligere denne måneden fikk Aimovig individuell refusjon på blå resept.

Ajovy gis som injeksjon i ferdigfylt sprøyte, som kan settes hos legen eller av pasienten hjemme.

Høie er fornøyd

Prisforhandlingene mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelprodusenten Teva har gitt lavere pris på migrenelegemiddelet Ajovy, som nå kommer inn i blåreseptordningen.

– Migrenepasienter får nå tilgang på enda et nytt legemiddel, i tillegg til Aimovig, sier helseminister Bent Høie. – Dette innebærer at legene har flere alternativer å velge mellom.

Prisforhandlingene har gjort at pasientene får Ajovy raskere enn hvis det skulle bli behandlet av Stortinget i den ordinære budsjettprosessen.

– Resultatet av prisforhandlingene viser at det er mulig å få legemiddelpriser ned på et nivå som både industrien og myndighetene kan leve med, sier Høie. – Hvis vi alltid hadde takket ja til den første prisen på nye legemidler ville vi ikke brukt fellesskapets midler på den beste måten. 

For at en pasient skal kunne få Ajovy på blå resept, må det søkes om individuell stønad til Helfo. Søknaden skal komme fra spesialist i nevrologi eller lege ved nevrologisk avdeling/-poliklinikk ved et sykehus. Pasienter må ha prøvd annen forebyggende behandling før legen søker om stønad til behandling med Ajovy . Det blir mulig å søke om individuell stønad allerede i løpet av desember, forteller Høie.

Nytt behandlingsprinsipp

- Den svenske forskeren Lars Edvinsson så allerede for 30 år siden sammenhengen mellom et signalstoff i hjernen, CGRP og migrene. For første gang har vi nå et behandlingsprinsipp som er designet på bakgrunn av kunnskapen vi har om hva som skjer under hvert enkelt migreneanfall. Det sier Anne Christine Poole. Hun er hodepinespesialist ved Volvat hodepinesenter.

- CGRP-antistoff hemmer signalstoffene i hjernen som fremkaller og opprettholder migreneanfallene og virker derfor forebyggende mot denne sykdommen. Mange pasienter som før ikke kunnet fullføre en utdannelse eller utøve sitt yrke vil kunne dette nå. Det er en spennende tid vi går i møte. De kliniske dataene fra fase 3 studiene på Ajovy tilsier at denne behandlingen ikke bare er effektiv, men har en bivirkningsprofil på placebo nivå. Hva mer kan vi ønske oss? Det er ingen tvil om at selv om medikamentene er dyre så vil det spare samfunnet for betydelige beløp. Og ikke minst vil det spare migrenepasienten for store lidelser gjennom et langt liv, sier, Anne Christine Poole.

Enda et migrenelegemiddel er på vei

Også Emgality (galcanezumab), er godkjent for samme bruk som Aimovig og Ajovy . Et tredje legemiddel, Emgality som er utviklet av Eli Lilly, har nylig fått norsk markedsføringstillatelse, men verdivurderingen (metodevurderingen) er ikke ferdig.

Dette er kravene for å få Ajovy på individuell refusjon

  • Man må ha kronisk migrene. Kronisk migrene defineres som minst 15 hodepinedager per måned i mer enn 3 måneder hvorav minst 8 dager skal pr måned skal ha vært migrenehodepine iht ICHD-3 klassifiseringen.
  • Det stilles krav til at pasienten skal ha forsøkt og feilet forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike legemiddelklasser.
  • Pasienter med medikamentoverforbrukshodepine (MOH) skal ha gjennomført medikamentavvenning.
  • Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker.
  • Pasienter som ikke opplever effekt skal avslutte behandlingen.

Her kan du lese Legemiddelverkets beslutning:

Selv om de nye migrenelegemidlene er dyre så vil det spare samfunnet for betydelige beløp. Og ikke minst vil det spare migrenepasienten for store lidelser gjennom et langt liv, sier, Anne Christine Poole.

Dette er Ajovy

Ajovy (fremanezumab) er et humanisert monoklonalt antistoff, som bindes selektivt til kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) og blokkerer begge CGRP-isoformene fra å binde seg til CGRP-reseptoren. Ajovy ble evaluert i to pivotale, kliniske fase-III studier som inkluderte pasienter med invalidiserende migrene. I studiene fikk pasientene som ble behandlet med Ajovy en signifikant større reduksjon i antall migrenedager sammenlignet med placebo. Behandlingsrelaterte bivirkninger observert hos pasientene som fikk Ajovy var i hovedsak milde til moderate, kortvarige hudreaksjoner som smerte, hardhet, rødhet, kløe og utslett på injeksjonsstedet.

Ajovy gis som injeksjon i ferdigfylt sprøyte, som kan settes hos legen eller av pasienten hjemme. Medisinen har to godkjente doseringsalternativer, som gir mulighet for individuell tilpassing av dosering for den enkelte pasient: 225 mg én gang i måneden, eller 675 mg hver tredje måned.

Powered by Labrador CMS