KLARE FOR NYE VURDERINGER; Fra venstre: Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng, og administrerende direktør og leder i Beslutningsforum Terje Rootwelt skal være med på å ta beslutninger i flere saker i møtet 27. mai.

Brystkreft, blodkreft og cystisk fibrose: Disse legemidlene skal opp i neste Beslutningsforum

12 behandlinger mot en rekke sykdommer skal vurderes i Belsutningsforums møte 27. mai. Øverst på sakslisten ligger en velkjent brystkreft-behandling.

Publisert Sist oppdatert

Den målrettede cellegiften Trodelvy (sacituzumabgovitekan) fra legemiddelselskapet Gilead, et såkalt antistoff-legemiddelkonjugat, kan 27. mai bli innført mot en ny indikasjon. 

Denne gangen vurderes medisinen innført som behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ brystkreft. Pasientene som er aktuelle for behandlingen har tidligere fått endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger i avansert setting.

Mye omtalt medisin

I juni i fjor sa Beslutningsforum ja til å innføre medisinen som behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft, som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom. 

Brystkreftforeningen hadde i forkant av avgjørelsen i juni i fjor vært på banen og krevd at medisinen måtte godkjennes, etter det som ble pekt på som lang utredningstid. 

Nå skal altså medisinen opp til ny vurdering som behandling av en annen type brystkreft. 

Benmargsdobbel

To behandlinger mot blodkreftsykdommen myelomatose (benmargskreft) skal også vurderes i det kommende møtet. Den første er Pepaxti (melfalanflufenamid) fra selskapet Oncopeptides i kombinasjon med deksametason for voksne pasienter med myelomatose. 

Pasientene som er aktuelle for behandlingen må ha mottatt minst tre tidligere behandlingslinjer, hvor sykdommen er refraktær (upåvirkelig av behandling) overfor minst én proteasomhemmer, ett immunmodulerende middel og ett antiCD38 monoklonalt antistoff, og som har vist sykdomsprogresjon på eller etter siste behandling.

I samme møte skal også CAR-T-celleterapien Carvykti (ciltakabtagene autoleucel) fra Johnson&Johnson opp til vurdering. Denne gangen er CAR-T-en aktuell som behandling av voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling.

Kreft i hud og spiserør

To behandlinger kan bli innført mot kreftsykdommen plateepitelkarsinom. Dette er en kreftform som kan ramme flere steder i kroppen, og i det kommende møtet er det behandlinger for kreftformen i spiserør og hud som skal opp:

  • Tevimbra (Tislelizumab) fra selskapet BeiGene som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabelt, lokalavansert eller metastatisk øsofagealt plateepitelkarsinom etter tidligere platinabasert kjemoterapi

  • Libtayo (cemiplimab) fra selskapet Regeneron som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling.

Lungesykdom

Det blir også muligheter for to innføringer av legemidler mot sykdommen cystisk fibrose. De aktuelle legemidlene er:

  • Kaftrio (elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor) fra Vertex i kombinasjonsregime med ivakaftor (Kalydeco) til behandling av cystisk fibrose hos pediatriske pasienter i alderen 2-6 år som har minst én F508del-mutasjon i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet, og:

  • Orkambi (lumakaftor/ivakaftor) fra Vertex granulat til behandling av cystisk fibrose hos pasienter eldre enn1 år som er homozygote for F508 delmutasjonen i CTFR-genet

I tillegg er det en rekke andre sykdommer som det potensielt kan innføres medisiner mot i det kommende møtet i Beslutningsforum:

  • Reblozyl (Luspatercept) fra Bristol Myers Squibb (BMS) til behandling av voksne med transfusjonsavhengig anemi knyttet til betatalassemi (revurdering). 

  • Cibinqo (abrocitinib) fra Pfizer til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom fra 12 år, som er aktuelle for systemisk behandling.

  • Dupixent (dupilumab) fra Sanofi til behandling hos voksne som er kandidater for systemisk behandling av moderat til alvorlig prurigo nodularis (PN) (ny vurdering).

  • Artesunat Amivas (Artesunat) fra Amivas til innledende behandling av alvorlig malaria hos voksne og barn.

  • Hemlibra (emicizumab) fra Roche som rutineprofylakse ved alvorlig hemofili A uten antistoff mot faktor VIII der behandling med FVIII er vurdert som uegnet eller der effekt av behandling med FVII er utilstrekkelig

Powered by Labrador CMS