Beslutningsforum 22. april:

Terje Rootwelt (tv) er leder i Beslutningsforum og Ulrich Spreng er fagdirektør i Helse Sør-Øst

Dette er vedtakene i Beslutningsforum

Beslutningsforum sa i dagens møte nei til en avansert behandling av leukemi og lymfom. Det ble også et nei til immunterapien Keytruda for behandling av tidlig føflekkreft.

Publisert Sist oppdatert

I to møter har Beslutningsforum avslått å innføre det første bispesifikke antistoffet for behandling av benmargskreft, med begrunnelsen at leverandøren har valgt en pris som er altfor høy i forhold til dokumentert klinisk nytte”. Selv på det tredje forsøket må legemiddelfirmaet Janssen innse at de ikke klarer å komme til enighet med Beslutningsforum om en akseptabel pris på Tecvali. For på dagens møte ble det besluttet å utsette vedtaket "etter en helhetlig vurdering". Legemidlet Tecvali er et bispesifikt antistoff - en type immunterapi som binder sammen kroppens immunceller med kreftcellene slik at kreftcellene dør. 

Beslutningsforum avslo også bruken av CAR-T celleterapien Tecartus for behandling av både akutt lymfoblastisk leukemi og mantelcellelymfom. – Det er en lovende behandling, men prisen er for høy, og det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på nytten og særlig langtidseffekten. Vi ber nå Sykehusinnkjøp om å gjenoppta forhandlinger med leverandør, sier Terje Rootwelt.

I tillegg fikk immunterapien Keytruda avslag for bruk i behandling av tidlig føflekkreft etter operasjon. Slik forklarer leder i Beslutningsforum avslaget til Keytruda: – Det er gjennomført en metodevurdering som viser at den dokumenterte nytte ikke står i forhold til prisen. I tillegg har vi en tilsvarende annen behandling til en lavere kostnad.  

– Du tenker her på immunterapien Opdivo. Den ble innført av dere i februar fordi produsenten Bristol Myers Squibb valgte å melde legemidlet sitt inn i ordningen med hurtiginnføring av immunterapi og dermed aksepterte en lavere pris. Er avslaget til Keytruda i dag et forsøk på å skape en større markedsmessig fordel for de immunterapiene som blir med i fast-track-ordningen?

– Keytruda er vurdert på vanlig måte og er vurdert som ikke kostnadseffektiv, og så er det som sagt en annen tilsvarende behandling som finnes som er lagt rimeligere, sier Rootwelt. 

Disse fikk ja

Ikke overraskende valgte Beslutningsforum å innføre immunterapien Imfinzi (durvalumab) både til førstelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk galleveiskreft og til avansert leverkreft. Det skyldes at AstraZeneca valgte å melde Imfinzi inn i ordningen med hurtiginnføring av immunterapi. – Vi er glade for at innføringen har gått raskt, særlig med tanke på pasienter med galleveiskreft som har et stort behov for ny behandling, sier Wenche Gorset Johnsrud, Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca. 

Etter det siste møtet i Beslutningsforum, har pasienter med kastrasjonsresistent prostatakreft nå mulighet til å bli behandlet med to nye kombinasjonsbehandlinger. Dette gjelder spesifikt Talzenna i kombinasjon med Xtandi, samt Akeega i kombinasjon med prednison for pasienter med BRCA1/2-mutasjoner. Ifølge resultater fra fase 3-studien Talapro-2, førte behandlingen med Talzenna og Xtandi til en 37 prosent reduksjon i risikoen for sykdomsprogresjon eller død hos menn med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.

Beslutningsforum innførte også Velsipity til behandling av pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt og som har vist utilfredsstillende respons, tapt respons eller er intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel 

Powered by Labrador CMS