Beslutningsforum 22. april

Foto i montasje: Getty Images

Blodkreft og prostatakreft: Disse legemidlene kan bli innført på mandag

Legemidler mot ti indikasjoner skal vurderes i Beslutningsforums møte mandag 22. april. Blant annet skal det vurderes innføring av legemidler mot en rekke ulike blodkreftsykdommer.

Publisert

Det viser sakslisten for kommende møte i Beslutningsforum, organet som vedtar hvilke nye medisiner og metoder som staten er villig til å betale for i spesialisthelsetjenesten. 

HealthTalk vil være til stede mandag for å dekke Beslutningsforum-møtet. 

To nesten sikre innføringer

Som nevnt i en tidligere sak har AstraZeneca nå bekreftet at de går inn med immunterapien Imfinzi (durvalumab) i hurtiginnføringsordningen for immunterapier mot kreft. På mandagens møte er det derfor høyst sannsynlig at Beslutningsforum sier ja til innføring av PD-L1-hemmeren Imfinzi for to indikasjoner:

Imfinzi vurderes innført i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin som førstelinjebehandling av voksne med inoperabel eller metastatisk galleveiskreft (BTC). Galleveiskreft er ifølge Oslo universitetssykehus en sjelden kreftsykdom, som årlig rammer cirka 100-120 personer i Norge. Denne kreftformen vokser i gallegangene og blokkerer derfor gallens utløp til tarmen. Operasjon er iblant mulig, men kun i den aller tidligste fasen.

Imfinzi vurderes også innført som monoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom. Hepatocellulært karsinom er ifølge NHI en kreftsykdom i leveren. Sykdommen utgår fra leverceller (hepatocytter) og er en aggressiv svulsttype. Det er ingen utbredt kreftsykdom i Norge, men på verdensbasis er den en av de hyppigste.

Det bør også nevnes at immunterapien Keytruda (pembrolizumab) fra MSD på mandag vurderes innført som monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år eller eldre etter fullstendig reseksjon (kirurgisk fjerning) av melanom (føflekkreft) i stadium 2B og 2C. 

Det er knyttet stor spenning til om MSD vil velge å gå inn i ordningen for hurtiginnføring av immunterapi mot kreft. Keytruda er uten tvil er den største og mest brukte immunterapien mot kreft, ikke bare i Norge, men i hele verden, og har desidert flest godkjente indikasjoner av alle immunterapier. 

Blodkreft på agendaen

I tillegg kan det på mandag potensielt bli innført behandlinger mot en rekke ulike blodkreft-indikasjoner. CAR-T-celleterapien Tecartus (brexucabtagene autoleucel), fra det Gilead-eide selskapet Kite, vurderes innført som behandling av voksne pasienter med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Indikasjonen er gjeldende for pasienter 26 år eller eldre med residiverende eller refraktør B-prekursor-sykdom. 

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er ifølge Blodkreftforeningen en form for blodkreft hvor en bestemt type hvite blodlegemer, såkalte lymfoblaster, formerer seg uhemmet og derfor kommer over i blodet i umoden form. De øker i antall og fortrenger andre celler i beinmarg og blod.

Samme medisin skal også vurderes innført som behandling av voksne med mantelcellelymfom. Eventuell innføring vil gjelde for pasienter med residiverende eller refraktær sykdom som har gått gjennom to eller flere runder med systemisk behandling, inkludert en Brutons kinasehemmer (BTK-hemmer). 

Mantelcellelymfom er ifølge Lymfekreftforeningen en distinkt undergruppe av non-Hodgkins lymfom (NHL) og utgjør kun 6 prosent av alle NHL. Den karakteriseres av diffus eller vagt knutet vekst som bestående av relativt små centrocyttliknende celler.

Mandag skal også Janssen-terapien Darzalex (daratumumab), i kombinasjon med syklofosfamid, bortezomib og deksametason, vurderes innført som behandling av voksne med nydiagnostisert systemisk lettkjede (AL)-amyloidose. 

AL-amyloidose står for Amyloid Light Chain (lettkjede amyloidose) og er den vanligste typen amyloid. Ifølge Blodkreftforeningen er amyloidose er et samlebegrep på en rekke sjeldne sykdommer som skyldes avleiring av ulike proteiner i kroppens organer, kalt amyloid. Det finnes per i dag mer enn 30 ulike proteiner som kan avleires i ulike organer og danne amyloid.

Flere saker

I tillegg til de nevnte sakene skal følgende terapier vurderes i mandagens møte:

  • Teklistamab (Tecvayli) fra Janssen til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling - ny vurdering.

  • Talazoparib (Talzenna) fra Pfizer i kombinasjon med enzalutamid til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert.

  • Niraparib og abirateron (Akeega) fra Janssen sammen med prednison eller prednisolon til behandling av voksne pasienter med metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske), hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert.  

  • Etrasimod (Velsipity) fra Pfizer til behandling av pasienter fra 16 år og eldre som har moderat til alvorlig, aktiv ulcerøs kolitt (UC), og som har vist utilfredsstillende respons, tapt respons eller er intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

Powered by Labrador CMS