– Denne typen juks aksepteres ikke, sier overlege Sigurd Hortemo i Direktoratet for medisinske produkter.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fjerner tre legemidler: – Denne typen juks aksepteres ikke

Juks med bioekvivalensstudier gjør at tre generiske legemidler er suspendert fra det norske markedet. – Denne typen juks aksepteres ikke. Studier som ligger til grunn for legemiddelgodkjenning skal følge god klinisk praksis og ha høy standard. Alle skal kunne stole på kvaliteten til legemidler som godkjennes her hos oss og i EU/EØS-området, sier overlege Sigurd Hortemo i Direktoratet for medisinske produkter.

Publisert Sist oppdatert

Seks andre legemidler, som er vurdert som kritiske for det norske markedet, har fått utsatt suspendering. 

Bioekvivalensstudier skal vise at et generisk legemiddel tas opp i kroppen på samme måten som originallegemidlet, og utføres etter felles europeiske retningslinjer. Bakgrunnen for suspendering er inspeksjoner hos Synapse Lab. i 2023 der det ble funnet avvik knyttet til slike studier. Derfor anbefalte EMAs vitenskapelige komite for legemidler til mennesker (CHMP) å suspendere legemidler der bioekvivalensstudiene var utført av Synapse Labs. EU-kommisjonen vedtok i mai 2024 å følge denne anbefalingen.

Ingen sikkerhetsrisiko 

De berørte legemidlene anses fortsatt som trygge å bruke, opplyser Hortemo. 

EMA og nasjonale myndigheter har vurdert at det ikke har vært noen sikkerhetsrisiko eller mangel på effekt ved de berørte legemidlene. Det har derfor ikke vært grunn til å suspendere legemidlene mens saken er blitt undersøkt av europeiske legemiddelmyndigheter.

Bioekvivalens

To legemidler er bioekvivalente når biotilgjengeligheten er så lik at effekt og sikkerhet i det store og hele er den samme. Bioekvivalensstudier utføres etter felles europeiske retningslinjer. Slike studier viser om virkestoffet tas opp i kroppen i like stor grad fra begge legemidlene.

I bioekvivalensstudier får alle deltakerne både referanselegemiddel og generisk legemiddel over flere perioder. Hver deltaker sammenliknes altså med seg selv. Det tas blodprøver av deltakerne med jevne mellomrom for å måle konsentrasjonen av legemiddelet i blodet. På bakgrunn av analysesvarene beregnes en rekke farmakokinetiske verdier. De vanligste verdiene er: AUC (areal under tids-konsentrasjonskurven), Cmax (maksimal konsentrasjon etter en dose) og Tmax (tid fra inntak av dose til Cmax oppnås).

To legemidler anses som bioekvivalente dersom 90 prosent konfidensintervall ligger innenfor 0,8–1,25 for forholdet mellom gjennomsnittsverdiene av AUC, Cmax eller Tmax for referanse- og generisk legemiddel. Når legemidler som undersøkes for bioekvivalens oppfyller dette statistiske kravet, er de bioekvivalente. Studiene er utformet slik at de ikke bare viser bioekvivalens mellom legemidler, men også at det er liten variasjon i hvordan ulike individer tar opp legemiddelet i kroppen.

Berørte legemidler

Direktoratet for medisinske produkter har suspendert følgende legemidler:

  • - Profast 10 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon, propofol MT.nr.09-7020
    • - Profast 20 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon, propofol MT.nr.09-7021
    • - Padviram 600 mg/200 mg/245 mg tablett, filmdrasjert, efavirenz, emtricitabin, tenofovirdisoproksilsuksinat, MT.nr 16-11382

Suspenderingen innebærer forbud mot å frigi og sette nye varer på det norske markedet inntil innehaveren av markedsføringsgodkjennelse har sendt inn nye bioekvivalensstudier, utført av andre en Synapse, og disse har blitt godkjent.

For alle disse tre legemidlene har vi andre legemidler på markedet med samme virkestoff, styrke og legemiddelform. Det er ikke forventet at det skal oppstå problemer med tilgjengeligheten av tilsvarende legemiddel, opplyser Hortemo. 

Varer som er ute hos grossist og apotek kan fortsatt selges i 90 dager, frem til 27.09.24.

- Det er ikke krav om at legemidlene trekkes fra markedet. Pasienter, sykehus og helseinstitusjoner som har legemidlene på lager kan trygt bruke dem til de går ut på dato eller blir tomme, sier Hortemo.

Legemidler som har fått utsatt suspendering

DMP vurderer at noen av legemidlene er kritiske for det norske markedet. Suspenderingen av følgende legemidler blir derfor utsatt i inntil 24 måneder fra kommisjonens vedtak 24. mai 2024:

- Dinetrel 100 mg kapsel, hard, amantadinhydroklorid, MT.nr: 19-12912

- Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan 5 mg/160 mg/12,5 mg, filmdrasjert tabletter, - amlodipinbesilat, valsartan, hydroklortiazid, MT.nr: 19-13031

- Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan 5 mg/160 mg/25 mg, filmdrasjerte tabletter, amlodipinbesilat, valsartan, hydroklortiazid, MT.nr: 19-13032

- Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan 10 mg/160 mg/12,5 mg, filmdrasjerte tabletter, amlodipinbesilat, valsartan, hydroklortiazid, MT.nr: 19-13033

- Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan 10 mg/160 mg/25 mg, filmdrasjerte tabletter, amlodipinbesilat, valsartan, hydroklortiazid, MT.nr: 19-13034

- Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan 10 mg/320 mg/25 mg, filmdrasjerte amlodipinbesilat, valsartan, hydroklortiazid, MT.nr: 19-13035

Begrunnelse for utsatt suspendering er at det er få alternativer og usikker forsyningssituasjon:

Dinetrel er det eneste legemiddelet vi har på markedet med dette virkestoffet. Amlodipini/Valsartan/Hydrochlorthiazide Mylan har kun ett annet alternativ på markedet. Dette legemidlet har en usikker forsyningssituasjon.

Powered by Labrador CMS