– Totaloverlevelsen for disse pasientene er virkelig imponerende. Vi ser at pasientene har dype og vedvarende responser, og ingen nye sikkerhetssignaler ble rapportert, sier Catherine Thieblemont til HealthTalk.

Beslutningsforum avgjør på mandag: Holder nye lymfekreft-data til et ja for Tepkinly?

Nye EHA-data på det bispesifikke antistoffet Tepkinly (epcoritmab) bekrefter effekt og sikkerhet. – Totaloverlevelsen for disse pasientene er virkelig imponerende, sier den franske hovedutprøveren for NHL1-Epcore-studien.

Publisert

EHA, MADRID (HealthTalk): Professor Catherine Thieblemont presenterte fredag oppdaterte resultater fra Tepkinlystudien NHL1-Epcore på den europeiske hematologikongressen EHA i Madrid. 

Den franske professoren er sjef for hematologisk onkologi-avdelingen ved Hôpital Saint-Louis i Paris og er studiens hovedforfatter. Hun peker entusiastisk på tabellen som viser at totaloverlevelse etter 24 og 33 måneder for pasienter med komplett respons var henholdsvis 88 og 84 prosent. 

– Totaloverlevelsen for disse pasientene er virkelig imponerende. Vi ser at pasientene har dype og vedvarende responser, og ingen nye sikkerhetssignaler ble rapportert, sier kreftlegen, og utbryter:

– Se på disse overlevelsetallene. De er bedre enn det vi ser for CAR-T! 

På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om norske pasienter med lymfekreft skal få ta i bruk behandling med Tepkinly. Nå er spørsmålet om dette er nok til å få en godkjenning. 

Venter på norsk avgjørelse

Legemiddelfirmaet Abbvie har oversendt de nye dataene til Direktoratet for medisinske produkter (DMP), og de inngår i metodevurderingen som Beslutningsforum skal ta stilling til på mandag. 

I den nye analysen er pasientene fulgt opp i 2,5 år, mens den tidligere analysen hadde en oppfølgingstid på 2,1 år.  Studien viser at pasientenes respons er opprettholdt uten nye sikkerhetsobservasjoner. Den totale responsraten (ORR) i de nye dataene er 62 prosent, samme som etter 2,1 år. Andelen med komplett respons var henholdsvis 40 prosent i den nye analysen og 39 prosent i den tidligere.

Resultatene som presenteres her på EHA gjelder pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent diffust storcellet B-cellelymfom (r/r DLBCL), som utgjorde 139 av totalt 157 inkluderte pasienter. Studien - som er enarmet  og mangler dermed en kontrollarm -  inkluderer også data fra pasienter som har fått forebyggende behandling med steroider og væske, noe som reduserer både alvorlighetsgraden og antallet tilfeller av cytokinutløsningssyndrom (CRS) uten å påvirke effekten av legemidlet. CRS er en vanlig bivirkning ved behandling med bispesifikke antistoffer.

Aggressiv krefttype

Diffust storcellet B-cellelymfom er en aggressiv form for lymfekreft som stammer fra modne B-celler (plasmaceller). For perioden 2018-2022 varierer den 5-årige relative overlevelsen for norske pasienter fra omtrent 50 prosent for de mellom 80-90 år til omtrent 85 prosent for de mellom 18-64 år. 

Prognosen er spesielt dårlig for pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent sykdom, og det denne pasientgruppen som har vært studert i NHL1-Epcore studien. Pasientene fikk Tepkinly som monoterapi etter to tidligere behandlinger. 

Tepkinly er et bispesifikt antistoff som virker ved å binde til CD20 på B-cellene (tumorceller) og CD3 på T-cellene. Når det oppstår en samtidig binding blir T-cellene aktivert og dreper de ondartede cellene. Legemidlet gis som en subkutan injeksjon, i sykluser à 28 dager. Behandlingen gis til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. 

Kan utfordre CAR-T

I Norge er CAR-T behandling med Yescarta innført som andrelinjebehandling for denne pasientgruppen. I følge metodevurderingen til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) er majoriteten av de som er aktuelle for behandling med Tepkinly pasienter som har fått tilbakefall av sykdom etter behandling med Yescarta i andre behandlingslinje, eller pasienter som ikke er kandidater for behandling med CAR-T behandling. Det betyr at Tepkinly i hovedsak vil konkurrere med dagens tredjelinjebehandling for disse pasientgruppene som er Polivy (polatuzumabvedotin) i kombinasjon med bendamustin og rituksimab (Pola-BR). Polivy er utviklet av Roche. 

De medisinske fagekspertene DMP har snakket med i sitt arbeide med metodevurderingen har ulike estimater for hvor mange pasienter som er aktuelle for behandling med Tepkinly, men esitmatet er at rundt 50-70 pasienter årlig vil få behandling med Tepkinly hvis den innføres. 

Ekspertene til DMP mener at det kan forventes responsrater på sammenlignbart nivå som for Yescarta ved behandling med Tepkinly, slik Catherine Thieblemont forteller HealthTalk, men forventer kortere varighet av respons og tror ikke det er sannsynlig at man vil se bedre overlevelse med Tepkinly enn med Yescarta. Fagekspertene angir at deres kliniske erfaring med bispesifikke antistoffer så langt tilsier at Tepkinly har bedre effekt enn Pola-BR. 

Usikkert om rabatt

Gjennomsnittlig total legemiddelkostnad for et behandlingsløp med Tepkinly er ca. 1,78 millioner kroner per pasient basert på maksimal AUP med mva. HealthTalk er kjent med at Abbvie har gitt en rabatt, men vi vet ikke størrelsen på den. DMP beregner at budsjettvirkningen for sykehusenes legemiddelbudsjett ved å ta i bruk Tepkinly vil være mellom 83 til 116 millioner NOK per år i det femte budsjettåret. 

Markedsføringstillatelsen for Tepkinly er betinget, og Abbvie er forpliktet til å levere resultater fra en pågående fase 3-studie som heter EPCORE DLBCL til den europeiske legemiddelbyrået EMA i fjerde kvartal 2024. Dette er en randomisert, kontrollert studie som sammenligner Tepkinly med kjemoterapi ved r/r DLBCL.

Powered by Labrador CMS