Øystein Flatebø (tv) på Aleris Kreftsenter og Marius Normann ved Kreftklinikken bekrefter at de, i likhet med offentlige sykehus, oppnår rabatterte priser på legemidler fra legemiddelselskapene, inkludert AstraZeneca, representert med Wenche Gorset Johnsrud.

Private kreftklinikker får rabatter på medisiner fra legemiddelselskaper

Til tross for de praksisendrende resultatene på årets ASCO, vil det ta lang tid før kreftpasienter ved offentlige sykehus får tilgang til flere av medisinene. Men på de to private norske kreftklinikkene kan pasientene få behandlingen nå. Leger ved disse klinikkene bekrefter at de, i likhet med offentlige sykehus, også oppnår rabatterte priser på flere legemidler.

Publisert Sist oppdatert

På ASCO, verdens største kreftkongress i Chicago tidligere i juni, presenterte legemiddelselskapet AstraZeneca to kliniske studier som viste betydelig overlevelsesgevinst. Norske og internasjonale lungekreftleger beskrev resultatene som «praksisendrende». Det betyr at resultatene fra studien er så betydningsfulle at de fører til en endring i den kliniske praksisen.

Dette er de to ASCO-studiene:

  • LAURA-studien viste at det målrettede legemidlet Tagrisso (osimertinib) reduserer risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 84 prosent hos pasienter med ikke-operabel, EGFR-mutert lungekreft i stadium III. Hvert år får om lag 3000 nordmenn en lungekreft-diagnose, og omtrent 10 prosent av disse har EGFR-mutert lungekreft. Dermed er rundt 300 norske pasienter årlig aktuelle for behandlingen. 

  • ADRIATIC-studien viste at Imfinzi (durvalumab) er den første og eneste immunterapien som har vist økt overlevelse ved småcellet lungekreft i begrenset stadium i en global fase 3-studie, og reduserer risikoen for død med 27 prosent sammenlignet med placebo. Omtrent 250 norske pasienter kan hvert år være aktuelle for denne behandlingen.

Lang ventetid 

Men før medisinene kan tilbys gratis på offentlige sykehus, må det gjennomføres omfattende kost-nytteanalyser - en såkalt metodevurdering - og det skal forhandles om rabatterte priser. Det tar ofte lang tid. I Norge tar det i snitt 494 dager fra EU har godkjent et legemiddel, til det statlige organet Beslutningsforum for nye metoder har godkjent det (snitt for perioden 2019 til 2022). I Danmark tar det 109 dager. Norske kreftpasienter må vente nesten 600 dager for å få nye medisiner 

Kreftlegen Marius Normann

Noen pasienter velger derfor å bruke egne penger eller helseforsikringen for å få tilgang til behandlingene tidligere ved de to norske private kreftklinikkene, Aleris Kreftsenter og Kreftklinikken. Frem til nå har det vært antatt at pasientene må betale listepris uten rabatt for disse behandlingene som er over godt over en 1 million kroner per år.

Nå bekrefter derimot både onkolog Øystein Flatebø, som leder Aleris Kreftsenter, og onkolog Marius Normann ved Kreftklinikken, at de tilbyr behandlingene til sine pasienter og oppnår rabatter fra AstraZeneca. 

AstraZeneca bekrefter også overfor HealthTalk at de gir rabatt på sine praksisendrende lungekreftmedisiner til de to private kreftklinikkene. 

Gir rabatt

Listeprisen, eller maksimal AUP før rabatt for Imfinzi er 1,4 millioner kroner per år, mens prisen for Tagrisso (osimertinb) er på 1,3 millioner kroner per år. Imfinzi skal gis adjuvant i maks 2 år etter avsluttet kjemo/radioterapi, mens Tagrisso tas daglig inntil sykdomsprogresjon/kreften kommer tilbake eller det oppstår uakseptabel toksisitet. Dette betyr at det blir store kostnader for pasientene som må betale dette selv. 

Wenche Gorset Johnsrud, Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca.

– På generelt grunnlag kan vi si at vi inngår konfidensielle avtaler med private aktører, på samme måte som vi inngår avtaler med det offentlige. Det er derfor ikke slik at pasienter som går til det private må betale maksimal AUP på våre medisiner der. Hvilken pris behandling faktisk koster pasientene i det private har vi ikke oversikt over, siden dette inkluderer mer enn bare legemiddelkostnadene når de går til private klinikker, sier Wenche Gorset Johnsrud, som er sjef for Market Access and Governmental Affairs i AstraZeneca Norge.

– Kan du være mer konkret. Er det slik at prisen som privatbetalende og helseforsikringsselskaper betaler er den samme som dere har fremforhandlet med Sykehusinnkjøp?

– Ettersom dette er konfidensielle avtaler har vi ikke anledning til å være mer konkrete enn dette, svarer Johnsrud. 

Marius Normann forteller til HealthTalk at Kreftklinikken forhandler pris med flere legemiddelselskaper, inkludert AstraZeneca. – Vi forhandler, i likhet med Sykehusinnkjøp, med legemiddelselskapene om prisavtaler på de forskjellige medikamentene vi bruker. I noen tilfeller oppnår vi rabatter, i andre tilfeller gjør vi ikke det. Vi er jo er en mye mindre aktør enn Sykehusinnkjøp og får derfor generelt vesentlig mindre rabatt. Unntaksvis kan vi få like gode rabatter som sykehusinnkjøp, men aldri bedre rabatter, sier han og legger til: – I likhet med Sykehusinnkjøp er våre fremforhandlede priser konfidensielle. Vår pris ut til kunden vil være en samlet pris for medikament, engangsutstyr, behandling, oppfølging, beredskap og medisinsk ansvar over en gitt periode, sier han.

Kreftlege Øystein Flatebø leder Aleris Kreftsenter

– Vi har rabatter på Tagrisso og Imfinzi og diskuterer alltid med legemiddelselskapene om rabatten kan økes. Ut over det kan jeg ikke uttale meg om størrelsen på rabatten, sier Øystein Flatebø på Aleris Kreftsenter.

De private kreftklinikkene opplever en betydelig økning i etterspørselen etter avansert kreftbehandling. Veksten skyldes et gap mellom den hurtige medisinske utviklingen og det som tilbys som standardbehandling i Norge. Det tar lang tid før den nyeste effektive kreftbehandlingen, vist i studier, blir tilgjengelig på offentlige sykehus. I tillegg velger flere nordmenn å finansiere kreftbehandling privat, enten gjennom egen betaling eller helseforsikring.

På grunn av godkjenningssystemet vil det ta lang tid før norske offentlige sykehus kan tilby de to behandlingsmetodene. For kreftmedisiner tar det 590 dager før et legemiddel er godkjent i Norge, mot eksempelvis 84 dager i Danmark og 210 dager i England. Det viser en internasjonal rapport – WAIT-24, som ble offentliggjort for et par uker siden. Tallene er et gjennomsnitt for perioden 2019 til 2022.

Dette er prosessen som Tagrisso og Imfinzi nå må gå gjennom før de eventuelt kan tilbys på offentlige sykehus: 

  • AstraZeneca må søke og få en indikasjonsutvidelse fra det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

  • Direktoratet for medisinske produkter utarbeider en metodevurdering

  • Sykehusinnkjøp gjennomfører prisforhandlinger med legemiddelprodusenten

  • Beslutningsforum avgjør om behandlingen kan tas i bruk i den norske offentlige helsetjenesten

Men de to norske private kreftklinikkene, er ikke bundet av denne lange prosessen. De trenger ikke engang å vente på en ny markedsføringstillatelse, ettersom Tagrisso og Imfinzi allerede har en markedsføringstillatelse på andre lungekreftindikasjoner. 

Powered by Labrador CMS