ASCO 2024:

ASCO

Ny behandling forlenger tiden til forverring hos pasienter med brystkreft

Pasientene som ble behandlet med den målrettede cellegiften datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) opplevde lengre tid til forverring sammenlignet med de som fikk kjemoterapi. – Dette understøtter at Dato-DXd er et nytt og godt tolerert behandlingsalternativ for denne pasientgruppen, sa Sonia Pernas da hun presenterte de pasientrapporterte resultatene fra TROPION-Breast01-studien.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk) Effekten var spesielt stor når det gjelder generell helsestatus som livskvalitet, fysisk funksjon, og opplevd smerte. – Dato-DXd viser seg å ha en fordelaktig sikkerhetsprofil sammenlignet med kjemoterapi, la Pernas til. 

Pasientene som ble behandlet med den målrettede cellegiften hadde tidligere fått endokrinbasert terapi og minst én systemisk behandling.

732 pasienter deltok i studien og de ble tilfeldig fordelt 1:1 til å motta enten datopotamab deruxtecan (6 mg/kg hver tredje uke) eller legens valg av kjemoterapi. Pasientrapporterte utfall (PRO) ble målt på forhåndsbestemte tidspunkter. Sekundære PRO-endepunkter inkluderte tid til forverring (TTD) i global helsestatus/livskvalitet, fysisk funksjon og smerte. 

82,5 % av pasientene fullførte spørreskjemaene. Tiden til forverring (TTD) var lengre for pasienter som fikk Dato-DXd sammenlignet med de som fikk kjemoterapi. For global helsestatus/livskvalitet var median TTD 3,4 måneder for Dato-DXd mot 2,1 måneder for kjemoterapi. For fysisk funksjon var TTD 5,6 måneder mot 3,5 måneder, og for smerte 3,5 måneder mot 2,8 måneder. 

Ved en annen analyse var tid til forverring for global helsestatus/livskvalitet 9,0 måneder mot 4,8 måneder, for fysisk funksjon 12,5 måneder mot 6,2 måneder, og for smerte 9,0 måneder mot 5,5 måneder. Resultatene var stort sett konsistente med de kliniker-rapporterte dataene, og toleransen for behandlingen var lik i begge grupper.

Sonia Pernas presenterte studien på ASCO

Fordelaktig sikkerhesprofil

Disse pasientrapporterte datane samstemmer med tidligere presenterte primærresultater som viser at den målrettede cellegiften har en fordelaktig sikkerhetsprofil sammenlignet med kjemoterapi. Under ESMO-kongressen i oktober fjor fortalte hovedutprøver Aditya Bardia at når det gjelder behandlingsrelaterte bivirkninger av grad 3 eller høyere (TRAEs), ble disse observert hos 21% av pasientene behandlet med datopotamab deruxtecan, mot 45% i gruppen som mottok kjemoterapi.

Blant de mest vanlige behandlingsrelaterte bivirkningene av grad 3 eller høyere (TRAEs) var nøytropeni, som oppsto hos 1% av pasientene behandlet med Dato-DXd sammenlignet med 31% i kjemoterapigruppen. Stomatitt ble rapportert hos 6% av pasientene på datopotamab deruxtecan og 3% på kjemoterapi, mens tretthet ble observert hos 2% i begge behandlingsgruppene. Anemi ble også rapportert, forekommende hos 1% av pasientene på datopotamab deruxtecan og 2% på kjemoterapi.

Aditya Bardia, presenterte primærresultatene fra TROPION-Breast01 trial under ESMO høsten 2023.

I tillegg ble det observert en lav forekomst av interstitiell lungesykdom (ILD) – bare 3% – hos pasienter behandlet med Dato-DXd, hvorav flertallet var av lav grad. Det ble rapportert én alvorlig hendelse av grad 5 ILD, som en uavhengig komité vurderte som medikamentrelatert. I dette tilfellet ble den primære dødsårsaken tilskrevet sykdomsprogresjon av den behandlende forskeren.

Primærresultatene ga en statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i progresjonsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med forskerens valg av kjemoterapi. Aditya Bardia sa på sin ESMO-presentasjon at den målrettede cellegiften reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 37 prosent, og ga en median PFS-fordel på 2 måneder hos pasienter med HR-positiv, HER2-negativ brystkreft. Median progresjonsfri overlevelse var 6,9 måneder hos pasienter fikk Dato-DXd versus 4,9 måneder for de som fikk kjemoterapi. En konsekvent PFS-fordel ble observert på tvers av undergrupper. 

– Dette ga pasientene en to måneders lengre kontroll på sykdommen. Det høres ikke så forferdelig mye ut, men dette kan være av betydning i seg selv. Dessuten så vi en lavere bivirkningsfrekvens når det gjelder mer alvorlige bivirkninger, som er bra for pasientene som eventuelt kan få tilbud om denne behandlingen, sa overlege og professor Bjørn Naume fra Oslo universitetssykehus (OUS), da vi intervjuet ham under ESMO-kongressen. 

Bardia fortalte at dataene for totaloverlevelse (OS) "numerisk favoriserte" Dato-DXd over kjemoterapi med en Hazard Ratio på 0,84, men resultatene nådde ikke statistisk signifikans. – Vi må derfor vente til den endelige analysen før dette endepunktet er avklart, påpekte han. 

Datopotamab deruxtecan er et Trop-2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat (ADC) som selektivt leverer en potent Topo-I-last til kreftceller. Det har flere unike egenskaper. For det første har det et optimalisert forhold mellom legemiddel og antistoff. For det andre tillater det tumor-selektiv levering av legemidlet på grunn av den spaltbare koblingen (cleavable linker), noe som reduserer toksisitet utenfor målområdet. For det tredje har det en stabil koblingslast (linker payload) som reduserer toksisitet utenfor målområdet. Og for det fjerde har det en "bystander" anti-tumor effekt som kan adressere Trop-2-heterogenitet, sa Bardia den gang.

Powered by Labrador CMS