SABCS:

Aditya Bardia under presentasjonen av TROPION-Breast01 på ESMO tidligere i høst. I går presenterte han studien på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)

Brystkreft: Målrettet cellegift forlenget tid til sykdomsprogresjon eller død 

Den målrettede cellegiften datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 37 prosent, og ga en median PFS-fordel på 2 måneder hos pasienter med HR-positiv, HER2-negativ  brystkreft.

Publisert Sist oppdatert

– Samlet sett støtter resultatene fra studien Dato-DXd som en potensiell ny behandlingsmulighet for pasienter med endokrinresistent metastatisk HR+/HER2– brystkreft.

Det sa førsteforfatter Aditya Bardia, da han torsdag presenterte fase 3-studien Tropion Breast 01 på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). 

Bardia er studiens hovedutprøver og direktør for brystkreftforskning ved Mass General Cancer Center og førsteamanuensis i medisin ved Harvard Medical School. På ESMO-kongressen i Madrid i oktober presenterte han positive resultater fra TROPION-Breast01-studien under en såkalt «presidential»-sesjon  Disse resultatene ble nå bekreftet under San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). I tillegg presenterte han ytterligere resultater for effektivitet, sikkerhet og livskvalitet.

Studien viser at Dato-DXd demonstrerte en statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i progresjonsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med forskernes valg av kjemoterapi i alle undergrupper hos pasienter med uhelbredelig eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ brystkreft. Pasientene var tidligere behandlet med endokrinbasert terapi og minst en systemisk terapi.

– Disse dataene støtter datopotamab deruxtecan som et potensielt nytt terapeutisk alternativ for pasienter med inoperabel eller metastatisk HR+/HER2‒ brystkreft som har mottatt 1‒2 tidligere linjer med cellegift, sa Bardia og la til; klinisk sett er det et behov for bedre behandlinger i denne sammenhengen. 

– Dato-DXd er et Trop-2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat (ADC) som selektivt leverer en potent Topo-I-last til kreftceller. Det har flere unike egenskaper. For det første har det et optimalisert forhold mellom legemiddel og antistoff. For det andre tillater det tumor-selektiv levering av legemidlet på grunn av den spaltbare koblingen (cleavable linker), noe som reduserer toksisitet utenfor målområdet. For det tredje har det en stabil koblingslast (linker payload) som reduserer toksisitet utenfor målområdet. Og for det fjerde har det en "bystander" anti-tumor effekt som kan adressere Trop-2-heterogenitet, sa han.

I primærendepunktanalysen reduserte Dato-DXd risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 37% sammenlignet med forskerenes valg av kjemoterapi (Hazard Ratio= 0.63). Median progresjonsfri overlevelse var 6,9 måneder hos pasienter fikkd Dato-DXd versus 4,9 måneder for de som fikk kjemoterapi. En konsekvent PFS-fordel ble observert på tvers av undergrupper. 

Figuren viser progresjonsfri overlevelse for pasientene i TROPION-Breast01-studien.

– Dette ga pasientene en to måneders lengre kontroll på sykdommen. Det høres ikke så forferdelig mye ut, men dette kan være av betydning i seg selv. Dessuten så vi en lavere bivirkningsfrekvens når det gjelder mer alvorlige bivirkninger, som er bra for pasientene som eventuelt kan få tilbud om denne behandlingen, sa overlege og professor Bjørn Naume fra Oslo universitetssykehus (OUS), da vi intervjuet ham under ESMO-kongressen. 

Professor Bjørn Naume under ESMO 2023

Resultatene viste også en bekreftet objektiv responsrate (ORR) på 36,4% hos pasienter behandlet med Dato-DXd sammenlignet med en ORR på 22,9% med kjemoterapi.

Bardia fortalte at dataene for totaloverlevelse (OS) "numerisk favoriserte" Dato-DXd over kjemoterapi med en Hazard Ratio på 0,84, men resultatene nådde ikke statistisk signifikans. – Vi må derfor vente til den endelige analysen før dette endepunktet er avklart, påpekte han

– I TROPION-Breast01-studien reduserte datopotamab deruxtecan pasientenes risiko for sykdomsprogresjon eller død med mer enn en tredjedel og hadde generelt færre behandlingsrelaterte alvorlige bivirkninger enn standard kjemoterapi, noe som illustrerer potensialet til å bli en ny standard for omsorg i en behandlingssituasjon hvor det er et klinisk udekket behov, sa han. 

Dato-DXd viste seg å ha en fordelaktig sikkerhetsprofil sammenlignet med kjemoterapi, og det ble ikke identifisert nye sikkerhetsproblemer. Når det gjelder behandlingsrelaterte bivirkninger av grad 3 eller høyere (TRAEs), ble disse observert hos 21% av pasientene behandlet med datopotamab deruxtecan, mot 45% i gruppen som mottok kjemoterapi.

Blant de mest vanlige behandlingsrelaterte bivirkningene av grad 3 eller høyere (TRAEs) var nøytropeni, som oppsto hos 1% av pasientene behandlet med Dato-DXd sammenlignet med 31% i kjemoterapigruppen. Stomatitt ble rapportert hos 6% av pasientene på datopotamab deruxtecan og 3% på kjemoterapi, mens tretthet ble observert hos 2% i begge behandlingsgruppene. Anemi ble også rapportert, forekommende hos 1% av pasientene på datopotamab deruxtecan og 2% på kjemoterapi.

I tillegg ble det observert en lav forekomst av interstitiell lungesykdom (ILD) – bare 3% – hos pasienter behandlet med Dato-DXd, hvorav flertallet var av lav grad. Det ble rapportert én alvorlig hendelse av grad 5 ILD, som en uavhengig komité vurderte som medikamentrelatert. I dette tilfellet ble den primære dødsårsaken tilskrevet sykdomsprogresjon av den behandlende etterforskeren.

Behandling med Dato-DXd tilbød en fordel i progresjonsfri overlevelse over kjemoterapi hos pasienter med og uten hjernemetastaser.

Ytterligere funn fra studien viste at behandling med Dato-DXd tilbød en fordel i progresjonsfri overlevelse over kjemoterapi hos pasienter med og uten hjernemetastaser. Median PFS blant pasienter med hjernemetastaser ved studiestart i den undersøkende gruppen (n = 35) og kjemoterapigruppen (n = 23) var henholdsvis 5,6 måneder (95% KI, 3,0-8,1) versus 4,4 måneder  (HR, 0,73; 95% KI, 0,39-1,42). Pasienter uten hjernemetastaser opplevde en median PFS på 7,0 måneder versus 4,9 måneder i den undersøkende gruppen (n = 330) og kjemoterapigruppen (n = 344) henholdsvis (HR, 0,62; 95% KI, 0,51-0,75).

Dato-DXd er et antistoff-legemiddelkonjugat som AstraZeneca og Daiichi Sankyo har utviklet sammen.

Powered by Labrador CMS