ASH 2023:

CAR-T mot mantelcellelymfom: Real World Data bekrefter effekt og sikkerhet

(San Diego) En stor RWE-studie viser at CAR-T-terapien Tecartus (brexu-cel) er like effektiv og sikker som den var i fase 2-studien ZUMA-2.

Publisert Sist oppdatert

– Det er betryggende å se at real-world studien viser sammenlignbar sikkerhet og effektivitet med det som ble observert i ZUMA-2-studien. Dette indikerer at funnene fra den kontrollerte kliniske studien stemmer godt overens med resultatene oppnådd i praktisk klinisk bruk. Dette gjelder selv for pasienter med en mer aggressiv sykdom.

Det sier doktor Swetha Kambhampati, fra City of Hope som lørdag presenterte real-world studien på kongressen til American Society of Hematology (ASH). Den inkluderte 500 pasienter fra 84 sentre i USA med residivert eller refraktær mantelcellelymfom som ble behandlet med brexu-cel. 

ZUMA-2-studien er registreringsstudien for godkjenningen av brexu-cel for behandling av residivert eller refraktær mantelcellelymfom (MCL). Denne fase 2-studien var avgjørende for godkjenningen, og den viste signifikante resultater som støttet effektiviteten og sikkerheten av brexu-cel for denne pasientgruppen. 

Ikke i Norge

Behandlingen er ennå ikke fått godkjenning av Beslutningsforum og er dermed ikke tatt i bruk i pasientebehandlingen på offentlige sykehus. I USA behandlingen vært i bruk siden senhøsten 2021. 

Real-world studier er viktige fordi de gir innsikt i hvordan medisinske behandlinger fungerer i hverdagslige kliniske situasjoner, utenfor de strenge parametrene i kontrollerte kliniske forsøk. Disse studiene reflekterer en bredere pasientpopulasjon og gir data om behandlingens effektivitet, sikkerhet, og toleranse i et mer realistisk helsemiljø. De hjelper også til med å identifisere langtidseffekter og sjeldne bivirkninger som kanskje ikke ble oppdaget i kliniske studier, og kan gi verdifull informasjon for å veilede klinisk praksis og helsepolitikk.

Real-world studien målte effekten av CAR-T behandlingen på total responsrate (ORR), komplett responsrtate (CR) rate, varighet av respons (DOR), progressionsfri overlevelse (PFS), total overlevelse (OS) og tilbakefall/progresjon (REL/PD). Pasientene hadde vært fulgt opp en median oppfølging på 12,2 måneder. 

– Dette representerer et viktig skritt fremover i behandlingen av pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent mantelcellelymfom, spesielt for pasienter i høyrisikogruppen, og understreker betydningen av CAR T-celleterapi i moderne onkologi, sier Kambhampati til HealthTalk.

CAR-T celleterapi er en relativt ny type immunterapi. Det betyr at en bestemt type immunceller, T-celler, høstes fra en pasients blod og sendes til et laboratorium. Der forsynes T-cellene med et nytt gen som spesifikt angriper et molekyl, «kimerisk antigenreseptor», CAR, som sitter på kreftcellene. Når T-celler føres tilbake i kroppen er de aggressive og angriper kreftceller omtrent som målstyrte roboter.

Denne real-world studien ble presentert på en sesjon der en rekke tilsvarende-studier på flere CART-behandlinger ble presentert. Sesjonen omfattet studier med følgende CAR-T-behandlinger. 

  • Yescarta (Axi-cel)

  • Breyanzi (Liso-cel)

  • Tecartus (Brexu-cel)

Fireårsdata

Andre Goy presenterte fire-årsdata fra Zuma-2 studien.

På sesjonen ble det også presentert 4-årsdata for Zuma 2. – Med fire års median oppfølging i ZUMA-2 fortsetter pasienter å ha fordel av brexu-cel, med en median total overlevelse (OS) på nesten fem år hos pasienter med komplett respons (CR). Det er kanskje slik at disse pasientene har kommet på en platå der vi kan si at de får en langvarig overlevelsefordel av behandlingen, sa Andre Goy fra Lymphoma Division, John Theurer Cancer Center under presentasjonen. – Disse resultatene støtter fortsatt bruk av brexu-cel som en standardbehandling for pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent mantelcellelymfom, konkluderte han.

Powered by Labrador CMS