ASCO 2024:

PÅ PLASS I CHICAGO: Overlege Janne Berg ved Sykehuset i Vestfold (Tønsberg) presenterte poster om multidisiplinære lungekreft-team på ASCO-kongressen. HealthTalk møtte henne da postersesjonen startet mandag.

Avdekket kritiske uenigheter:
– Pasienter kan gå glipp av kurativ behandling

En norsk studie presentert på ASCO fremhever viktige utfordringer og uenigheter som kan oppstå i multidisiplinære lungekreft-team. – Pasientene kan miste muligheten til potensiell kurativ behandling, sier SiV-lungelege Janna Berg.

Publisert

Multidisiplinært team (MDT)

  • MDT står for «Multidisciplinary Team» eller «Multidisiplinært team» på norsk.

  • Dette er en gruppe fagpersoner fra ulike spesialiteter som samarbeider for å gi helhetlig behandling og omsorg til pasienter, ofte innenfor komplekse medisinske felt som kreftbehandling. 

  • Teamet kan inkludere leger, kirurger, sykepleiere, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, sosionomer og andre relevante helsearbeidere.

  • MDT-møter er vanlige i sykehus for å diskutere pasienttilfeller og planlegge den beste behandlingsstrategien basert på ekspertisen til de ulike teammedlemmene.

Berg er en av få norske forskere som skal presentere fysisk poster på ASCO i Chicago, verdens største kreftkongress som årlige samler mellom 30 000-40 000 deltakere. 

Berg presenterer resultater og data fra en nasjonal studie på kvalitetsvurdering av multidisiplinære lungekreft-team. Ifølge lungelegen ble studien opprinnelig startet i Danmark ved Århus universitetssykehus, og ble ledet av professor Torben Riis Rasmussen, som lenge har forsket på bruken av MDT i ulike perspektiver. 

– Spørreskjemaet som ble sendt ut til sykehus i Danmark ble også sendt ut til lokal- regionale og universitetssykehus i Norge, og kasuistikkene baserer seg på anonymiserte lungekreftpasienter i forskjellige stadier og med forskjellige diagnoser, forteller Berg til HealthTalk. 

Forskjell på Norge og Danmark

I sitt forskningsprosjekt har Berg kvalitetsvurdert hvordan de ulike MDT-teamene har jobbet med lungekreft-pasienter. Hun forteller at MDT gjøres på ulik måte i Danmark og Norge.

– I Danmark er det totalt syv sykehus som har MDT, og de tar alle pasientene med lungekreft opp til stadium fire, uavhengig om de er operable eller ikke-operable. I Norge har vi en mer desentralisert struktur. Møtene gjøres på universitetssykehusene, men mellom stadium 1-3 gjøres det lokale MDT-møter. 

De fleste sykehus i Norge har MDT, men det er ulik struktur på møtene: Universitetssykehusene har alltid med thoraxkirurg, mens det ikke alltid skjer på lokalsykehusene. Men flere spesialister er alltid med: Lungelege, onkolog, patolog og nukleærmedisiner, og alltid en pasientkoordinator. 

Kan få store konsekvenser

Ved å sammenligne kasuistikker fra de ulike MDT-teamene har Janna Berg oppdaget interessante forskjeller i hvordan MDT behandlet de ulike pasientene.

– Et eksempel er uenighet i staging (vurdering av hvilket stadium pasientene er i red.anm.). Dette dreide seg stort sett om uenigheter om pasienten er i stadium 3 eller 4. Den største konsekvensen for pasienter i stadium 3 som blir vurdert til stadium 4 er jo at de kan miste muligheten til å motta potensiell kurativ behandling, sier Berg. 

I tillegg oppdaget forskeren at de ulike MDT-ene foreslo forskjellige typer behandlingstyper og behandlingskombinasjoner til pasienter med samme diagnose.

– Faktorer som har forårsaket uenighet er spesielt alder og komorbiditeter (flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person red.anm.). Dette gjaldt spesielt pasienter over 75 år, og enda mer for de over 80 år. Fysisk form og såkalt «performance status» spiller også inn. Disse faktorene gjør det vanskelig å ta en avgjørelse, og som skaper uoverenstemmelse mellom anbefalingene. 

Som et eksempel trekker Berg frem at noen pasienter ble anbefalt behandling med kun immunterapi, mens noen ble anbefalt kombinasjonsbehandling med cellegift. Her var alder også en av faktorene som førte til uoverensstemmelse i anbefalingene.

– Vi fant ikke stor forskjell i behandlingsanbefalingene mellom universitetssykehusene og lokalsykehusene, sier Berg, som også legger til at MDT-ene jevnlig er opptatte av samvalg med pasientene. 

Peker på tiltak

– Hva er den viktigste konklusjonen du sitter igjen med fra denne studien?

– Det aller viktigste må være at man bør vurdere å etablere regionale møter for noen av de «vanskeligste» pasientene, der man er mest usikker. Hovedsakelig bør dette gjelde for inoperable pasienter i stadium 3-4. Det vil gi best mulig sjanse for riktig «staging» og behandling.

– Hvordan oppleves det å få presentere denne studien fysisk på verdens største kreftkongress i Chicago?

– Det er absolutt en ære, og jeg blir veldig stolt, avslutter Berg.

Powered by Labrador CMS