ESMO 2023:

Michiel S. Van der Heijden under presentasjonen av CheckMate-901 på ESMO

Immunterapi i kombinasjon med kjemoterapi øker overlevelsen for pasienter med blærekreft

Immunterapien Opdivo (nivolumab) i kombinasjon med cisplatinbasert kjemoterapi reduserte risikoen for død med 22 prosent hos nydiagnostiserte pasienter med inoperabel eller metastatisk urotelkreft.

Publisert Sist oppdatert

ESMO, MADRID (HealthTalk): Blærekreft har vært en kreftform som har vært krevende å takle for immunterapier. Men nå har Bristol Myers Squibb fått klaff med sin immunterapi Opdivo (nivolumab).

Det ble klart da Michiel S. van der Hejiden på søndag presenterte fase 3-studien CheckMate 901 på et presidentsymposium under den årlige konferansen for European Society for Medical Oncology - ESMO. Hejiden jobber på avdeling for medisinsk onkologi på Nederlands Kreftinstitutt i Amsterdam.

Urotelkreft omfatter blant annet blære- og urinveiskreft. Urinveiskreft er kreft som har sitt utspring i urinveiene, altså i blæren, urinlederne eller urinrøret. Blærekreft er en kreftsykdom som vanligvis begynner i slimhinnen som dekker innsiden av blæren.

– Med en median oppfølgingstid på omtrent 33 måneder reduserte behandling med nivolumab i kombinasjon med cisplatinbasert kjemoterapi risikoen for død med 22% for nydiagnostiserte pasienter med blærekreft. Sammenliknet med kjemoterapi økte Nivolumab og kjemoterapi den mediane tiden pasientene levde med 2,8 måneder til 21,7 måneder i førstelinje, sa Van der Hejiden. 

Konkurranse

Hvis det Europeiske legemiddelbyrået godkjenner behandlingen, vil nivolumab konkurrere med Bavencio (avelumab) som er godkjent av Beslutningsforum som en førstelinje vedlikeholdsbehandling hos pasienter som ikke har hatt sykdomsprogresjon etter innledende platina-kjemoterapi. 

Bavencio fikk sin godkjenning i august 2021 basert på data fra fase 3-studien Javelin Bladder 100, som viste at legemidlet reduserte risikoen for død med 31% sammenlignet med beste støttende behandling. 

Dataene fra Javelin-studien og CheckMate-901 kan imidlertid ikke sammenlignes direkte. I Bavencio-studien undersøkte forskerne bare medisinen hos pasienter som hadde respondert på en innledende runde med cisplatin- eller karboplatinbehandling. I CheckMate-studien ble nivolumab kombinert med cisplatin fra starten.

I tillegg viste analyser at nivolumab med cisplatinbasert kjemoterapi resulterte i en omtrent 15% høyere objektiv responsrate (ORR) sammenlignet med bare kjemoterapi (57,6% vs. 43,1%), og nesten doblet antallet pasienter som oppnådde en fullstendig respons - CR -  (21,7% vs. 11,8%). Nivolumab i kombinasjon med cisplatinbasert kjemoterapi var forbundet med lengre varighet av respons enn kjemoterapi, og median varighet av fullstendig respons ble nesten tredoblet (37,1 måneder vs. 13,2 måneder).

– Hos pasienter med metastatisk urotelial karsinom ser vi ofte dårlig varighet av respons med bare kjemoterapi i førstelinjebehandlingen. Dette har lenge vært en stor utfordring i behandlingen av pasienter med denne sykdommen, sa Van der Hejiden.

– Overlevelsesfordelen vi så med nivolumab i kombinasjon med cisplatinbasert kjemoterapi representerer en betydningsfull forbedring som kan gi håp for pasienter med urotelial kreft og er den første samtidige kjemo-immunoterapikombinasjonen som kan vise til slik forbedring sammenlignet med standardbehandlinger basert på cisplatin. Implikasjonene av disse dataene har potensial til å endre praksis og transformere måten pasienter blir behandlet på, sa Van der Hejiden. 

Han fortalte videre at kombinasjonen med nivolumab med cisplatinbasert kjemoterapi hadde en tolererbar sikkerhetsprofil som er i samsvar med de kjente sikkerhetsprofilene til de individuelle komponentene i behandlingsregimet. Ingen nye sikkerhetsbekymringer har blitt identifisert.

Nivolumab som monoterapi og i kombinasonsbehandling har vist betydelige forbedringer i totaloverlevelse i fase 3-studier i flere kreftformer, inkludert metastatisk urotelial karsinom, avansert nyrecellekarsinom, ikke-småcellet lungekreft, ondartet pleural mesoteliom, metastatisk melanom og spiserørskreft med plateepitelkarsinom.

Powered by Labrador CMS