Veikart for helsenæringen: – Vi skal ha skyhøye ambisjoner og gjennomføringsevne

Dette er en dag som jeg og helseministeren har gledet oss til og som er viktig for å bygge en stor norsk helsenæring. Her er resultatet, sa næringsminister Jan Christian Vestre og holdt opp Veikart for helsenæringen.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres

Gjennom 41 tiltak skal Veikartet bidra til lønnsom næringsutvikling og bærekraftige helse- og omsorgstjenester. De to statsrådene presenterte regjeringens planer for å utvikle en sterk og eksportrettet helsenæring i laboratoriet til biotekselskapet Nykode Therapeutics. Og ja, det kommer friske penger lover de to statsrådene, men mer om det senere i artikkelen. Der får du også reaksjonene til Legemiddelindustrien og NHO/Abelia som beskriver veikartet som "et taktskifte" og "en gledens dag".

Dette er en dag som jeg og helseministeren har gledet oss til og som er viktig for en stor norsk helsenæring. Her er resultatet, sa næringsminister Jan Christian Vestre og holder opp Veikartet for helsenæringen med helseminister Ingvild Kjerkol.

Valget av sted for lanseringen av Veikart for helsenæringen er symboltung. Nykode er i dag det største norske biotekselskapet, og har med sin satsing på utvikling av vaksineteknologi, som kan brukes mot både kreft og autoimmune sykdommer, hatt en voldsom vekst de siste par tre årene. Selskapet hadde en forsiktig start i 2006, men i 2020 skjer et kommersielt og forskningsmessig gjennombrudd som kulminerer med partnerskap med legemiddelgigantene Roche og Genentech innen onkologi, og med Regeneron innen onkologi og smittsomme sykdommer. Nykode er notert på Oslo børs.

Tolv utvalgte tiltak fra veikartet

 1. Videreutvikle katapultordningen i dagens virkemiddelapparat.
 2. Sikre at forskningsmiljøer både i privat og offentlig sektor skal få rask og relevant veiledning av høy kvalitet når de skal gjennomføre kliniske studier i Norge.
 3. Utforme en konkret innretning til revidert klyngeprogram.
 4. Etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
 5. Legge til rette for næringslivets tilgang til offentlige helsedata.
 6. Siva gis i oppdrag i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge å utrede hvordan helsenæringen i større grad kan få nytte av katapultordningen, herunder vurdere om det skal etableres et eget senter for næringen eller om det skal gjøres tilpasninger eller utvidelser i de øvrige sentrene.
 7. Innrette FORNY slik at FoU-institusjonene selv tar et ansvar for kommersialisering i tidlig fase.
 8. Bidra til å mobilisere norske søkere fra helsenæringen inn mot EUs programmer og ordninger.
 9. Vurdere tiltak for å styrke kompetansen om immaterielle rettigheter i helsenæringen.
 10. Føre en aktiv næringspolitikk som bidrar til gode samlede rammevilkår som legger til rette for private investeringer og videre vekst.
 11. Sørge for økt bevissthet i offentlig sektor om innkjøpsansvar.
 12. Sammen med relevant næringsliv utvikle og igangsette en egen eksportfremmesatsing innen helsenæringen som del av Hele Norge eksporterer.

– En ny giv for helsenæringen

– Hva er det viktigste tiltaket dere kommer med?

– Her er det 12 innsatsområder som spenner fra tilgang til testfaciliteter, bruk av offentlig helsedata, kliniske studier, skape et hjemmemarked for banebrytende ny helseteknologi og da gjør vi noe med de offentlige anskaffelsene, sørge for at vi har velfungerende kapitalmarkeder og det handler å bygge opp beredskap og bygge opp norsk legemiddelproduksjon. Så jeg kan ikke si at ett tiltak er det viktigste, men i sum så er dette en ny giv for helsenæringen fordi dette er en vekstnæring vi har veldig stor tro på som kan bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver og så er det et enormt eksportpotensiale, sier Vestre.

Næringsministeren sa at regjeringen har skyhøye ambisjoner og ditto gjennomføringsevne.

– Dette er en offensiv plan for hvordan vi sammen med næringslivet skal bygge en enda mer vekstkraftig, robust, lønnsom og eksportorientert helsenæring. Med veikartet skal vi få fart på norsk omstilling og gi næringslivet verktøyene de trenger for å utvikle smarte løsninger på utfordringene vi står overfor, sier han,

Formålet med veikartet er å vise den store bredden i regjeringens politikk for å fremme og styrke helsenæringen i Norge. Veikartet staker ut en kurs som konkretiserer regjeringens ambisjoner for helsenæringen. Det skjer gjennom 41 tiltak og 12 innsatsområder.

– Vår felles helsetjeneste trenger å ha en levende leverandørindustri rundt seg. En bærekraftig helsetjeneste som holder høy kvalitet må utvikles i tett samhandling mellom teknologisk utvikling, akademia og tjenesten. Den offentlige helsetjenesten skal være en god og forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det kommer friske penger

– Det alle spør seg om er om det kommer friske penger for å finansiere disse tiltakene?

– Ja, her kommer det friske midler. For å nevne ett konkret eksempel så har vi valgt ut helsenæringen som en av ytterst få nasjonale strategiske eksportsatsinger. Den beslutningen tok vi rett før sommeren og nå venter vi bare på innspill fra næringen. Her vil det være snakk om ti-tall millioner kroner i året i nye friske penger for å få ekstra sving på eksporten av norsk helseteknologi, sier Vestre.

– Du kommer ikke til å få noen busjettlekasjer her og nå, men ett av mine ansvarsområder er å utvikle en helseteknologiordning slik at vi i større grad kan utløse investeringer i sektoren fra helsetjenesten selv der leverandørindustrien må komme med de gode løsningene. Vi kommer med nyheter om dette når vi er blitt enige om statsbudsjettet, sier Kjerkol.

Etableringen av en helseteknologiordning på e-helsefeltet har vært et av regjeringens uttalte mål i Hurdalsplattformen. Denne ordningen skal blant annet avlaste risiko for kommunene som går foran når de investerer i journalløsninger, og dermed utløse investeringer på feltet. Helse- og omsorgsministeren har tidligere gjort det klart at statens rolle må dreies bort fra å finansiere store programmer til virkemid­ler som avlaster risiko og at Helseteknologiordningen er første steg på denne veien.

Satser på legemiddelproduksjon

Statsrådene mener at mulighetene er store. I dag kommer 5 prosent av eksportverdien i Norge fra helse, ifølge en rapport fra konsulentselskapet Boston Consulting Group. Tilsvarende tall for Danmark er 18 prosent og 42 prosent for Sveits.

I følge regjeringen skaper helsenæringen rundt 11 000 grønne arbeidsplasser i hele landet og bidrar til norsk omstilling. Veikartet er innrettet mot den delen av næringslivet som utvikler legemidler, medisinsk utstyr og digitale verktøy. Ett av tiltakene er å etablere en nasjonal satsing på legemiddelproduksjon innenfor eksisterende rammer og virkemidler.

– Norge har sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer innenfor legemidler. Nå etablerer vi en nasjonal satsing på legemiddelproduksjon som legger til rette for enda bedre utnyttelse av kapasitet og kompetanse. Samtidig vil vi utrede hvordan helsenæringen kan dra nytte av Katapultordningen. Dette vil kunne gi de små og mellomstore bedriftene ressursene de trenger for å satse, sier Vestre.

PÅ LINDESNES: Da veikartet ble lagt fram, var LMIs leder passende nok hos norsk helseindustris fyrtårn; GE Healthcares fabrikk på Lindesnes.

Katapultordningen støtter flerbrukssentre for testing og simulering av nye produkter og prosesser. Ordningen kan gi bedriftene tilgang til infrastruktur de ellers ikke ville hatt. I samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet har Siva fått i oppdrag å gjennomføre disse tiltakene.

LMI: Et taktskifte

– Det er veldig gledelig at det nå vises tydelig at vår næring blir viktig for Norge framover, sier Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI i følge foreningens egne websider.

Da veikartet ble lagt fram, var LMI-sjefen passende nok hos norsk helseindustris eksport-fyrtårn; GE Healthcares fabrikk på Lindesnes.

Han trekker frem spesielt en nasjonal satsing på legemiddelproduksjon, med forskjellige tiltak som understøtter det. Katapultordningen skal gi bedriftene bedre tilgang til infrastruktur de ellers ikke ville hatt. Han roser også den viktige eksportstrategien det jobbes mye med i disse dager.

– Dette er en gledens dag. Vi er stolte, glade og forventningsfulle til at det nå satses strategisk på helsetech og livsvitenskap. Det sier Tarje Bjørgum som er Leder bærekraft og helse i Abelia.

Abelia: – En gledens dag

– Dette er en gledens dag. Vi er stolte, glade og forventningsfulle til at det nå satses strategisk på helsetech og livsvitenskap. Det sier Tarje Bjørgum som er Leder bærekraft og helse i Abelia.

– Retningen er nå satt. Og vi har ivret for et strategisk veikart lenge. Veikartet viser at regjeringen har lyttet til næringen. Til HealthTalk forteller Bjørgum at han er spesielt glad for regjeringens satsing på test-, piloterings og utviklingsmuligheter, vektlegging av klyngene og generelt de skyhøye ambisjonene for utvikling av næringen.

– Et samlet økosystem med landets ledende universiteter, sykehus, klynger og næringsliv vil kunne stille seg bak denne satsingen. Det globale markedet for helseteknologi er enormt, og kjennetegnes av å være en motkonjunkturnæring som vokser på tross av børsuro, krig og konflikt, sier Bjørgum.

Powered by Labrador CMS