– Fra før vet vi at cilta-cel ser bedre ut enn all annen kjent behandling i senlinje myelomatose, og det er derfor ikke overraskende at det er betydelig bedre enn standard behandling i tidligere linjer også, sier overlege Fredrik Schjesvold.
– Fra før vet vi at cilta-cel ser bedre ut enn all annen kjent behandling i senlinje myelomatose, og det er derfor ikke overraskende at det er betydelig bedre enn standard behandling i tidligere linjer også, sier overlege Fredrik Schjesvold.

Ny studie viser stor effekt av celleterapi: – Håp om at noen kreftpasienter kan bli kurert

CAR-T kreftbehandlingen som heter Carvykti reduserte risikoen for tilbakefall med 74 prosent sammenlignet med standardbehandling hos pasienter med myelomatose. Det viser en fase 3-studie som ved en feiltakelse ble publisert online.

Publisert Sist oppdatert

CARTITUDE-4 studien skulle først offentliggjøres på det årlige kongressen til den europeiske hematologiforeningen (EHA) i juni. Men ved en feil ble dataene lagt ut på tirsdag.

De viser at CAR-T celleterapien Carvykti (Cilta-cel) var klart bedre enn standardbehandlingen i tidlige behandlingslinjer. Myelomatosepasientene som i fase 3-studien CARTITUDE-4 ble behandlet med celleterapien reduserte risikoen for tilbakefall (PFS) med 74 prosent sammenlignet med de som fikk standardbehandling.

Håp om kurasjon

Overlege Fredrik Schjesvold leder Oslo Myelomatosesenter som er Nordens største forskningssenter på myelomatose. Han er ikke overrasket over resultatene.

– Fra før vet vi at cilta-cel ser bedre ut enn all annen kjent behandling i senlinje myelomatose, og det er derfor ikke overraskende at det er betydelig bedre enn standard behandling i tidligere linjer også. Dette er en mindre behandlet gruppe og det er et realistisk håp om et platå for overlevelsen her, altså at noen pasienter blir kurert. Dog vet vi ikke det ennå. I Norge har vi to studier med cilta-cel i første linje, og her er håpet enda større, sier Schjesvold til HealthTalk. Han forteller at om lag 30 norske pasienter deltar i disse studiene.

Carvykti er en engangsbehandling
Carvykti er en engangsbehandling

CAR-T celleterapi er en svært persontilpasset teknologi der pasientens egne T-celler høstes og blir genetisk omprogrammert for å målrettet finne og drepe kreften. Engangsbehandlingen ligger i skjæringspunktet mellom immunterapi og genterapi.

Carvykti fikk allerede i mai i fjor markedsføringstillatelse i Europa, men Beslutningsforum må gi grønt lys før behandlingen kan tilbys pasientene gratis i Norge. Saken er fremdeles under vurdering i Systemet for Nye metoder. Dersom beslutningsforum sier ja vil behandlingen tilbys tungt forbehandlede myelomatosepasienter. Dette er pasienter som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling.

Dagens standardbehandling

Myelomatose behandles i all hovedsak medikamentelt, og det benyttes flere hovedgrupper av legemidler, ofte i kombinasjon: høydose kjemoterapi med autolog (pasientens egne) stamcelletransplantasjon, kortikosteroider, immunmodulerende medikamenter (imider) og proteasomhemmere, samt andre typer legemidler som f.eks. antistoffer mot CD38. Behandlingen kan ofte strekke seg over mange behandlingslinjer.

Kilde: Statens legemiddelverk

Carvykti er utviklet av Johnson & Johnson og Legend og de tar sikte på å utvide godkjenningen til tidligere behandlingslinjer. CARTITUDE 4 og tester nemlig ut Carvykti på pasienter som bare fått 1-3 tidligere behandlingslinjer.

Studien inkluderte 419 pasienter, som ble randomisert til å motta enten en engangsinfusjon med Carvykti eller én av to standardbehandlinger.

Etter median 16 måneders oppfølging reduserte Carvykti risikoen for sykdomsprogresjon med 74 prosent sammenlignet med standardbehandlingen. Median progresjonsfri overlevelse for Carvykti-gruppen var ikke nådd, sammenlignet med 12 måneder for pasientene i standardbehandlingsarmen.

Carvykti konkurrerer med en annen CAR-T-terapi kalt Abecma som er utviklet av Bristol Myers Squibb. Behandlingen, som er rettet mot det samme BCMA-proteinet som Carvykti. I en studie som ble publisert tidligere i år reduserte Abecma risikoen for sykdomsprogresjon og død med 51 prosent hos pasienter som hadde fått to til fire tidligere behandlingslinjer.

Myelomatose

Myelomatose, også kjent som beinmargskreft, er en av de vanligste formene for hematologisk kreft, det vil si kreft knyttet til blodsystemet og beinmargen. Det diagnostiseres årlig rundt 400 nye tilfeller av myelomatose i Norge, og forekomsten er økende. Årsaken til at denne sykdommen oppstår er ukjent.

Powered by Labrador CMS