ASCO 2023:

Jason Westin
– Resultatene fra Zuma 7- studien representerer et paradigmeskifte i behandlingen av denne pasientgruppen. De gir en overbevisende begrunnelse for at axi-cel skal brukes så snart pasientene ikke responderer på eller får tilbakefall etter førstelinjebehandling, sier førsteforfatter Jason Westin.

Gileads CAR-T-terapi forlenger overlevelse i viktig blodkreftstudie

Pasienter med en aggressiv lymfekreft som fikk celleterapien Yescarta i andrelinje levde lengre enn de som fikk de siste 30 års kurative standardbehandling. Snart skal Beslutningsforum avgjøre om Yescarta skal tilbys som andrelinjebehandling.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en studie fra Gilead som mandag ble presentert på ASCO. Studien ble samtidig publisert i The New England Journal of Medicine.

Den avanserte celleterapien Yescarta ( axi-cel) reduserer risikoen for død med 27,4 prosent sammenlignet med standardbehandling i andrelinje, som i dag er kjemoterapi og stamcelletransplantasjon.

Å påvise en meningsfull overlevelsesfordel for pasienter med en type blodkreft representerer en sentral milepæl for CAR-T-terapi, som innebærer å hente ut hvite blodceller fra en pasient og genetisk modifisere dem for å angripe kreft. Yescarta er den første CAR-T-terapien som oppnår dette i en randomisert studie, noe som kan bidra til at Gilead får en snarlig godkjenning av Beslutningforum for behandling i andrelinje.

Får kun behandlingen senere

I Norge kan pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) kun få den avanserte behandlingen i tredjelinje. I skrivende stund vurderer Legemiddelverket om Yescarta er så kostnadseffektiv at den bør tilbys som andrelinjebehandling - etter at pasientene har fått tilbakefall etter behandling med rituksimab i kombinasjon med kjemoterapi i førstelinje. Mer om dette lenger nede i denne artikkelen.

Norsk fagekspertise er ikke i tvil om at det er bedre å gi celleterapien i andrelinje i stedet for i tredjelinje som i dag.

Overlege Jon Riise– Det er helt klart en fordel for pasientene å få Yescarta i andrelinje i stedet for i tredjelinje, som vi har mulighet for i dag. Pasienter som allerede har vært gjennom to behandlingsrunder er ganske svekket, og effekten av celleterapi-behandlingen er bedre når den gis tidligere i behandlingsforløpet, sa overlege Jon Riise, som leder Seksjon for lymfom og indremedisin på Oslo Universitetssykehus da han kommenterte topplinjedatene på på Zuma 7-studien i mars.

Dagens andrelinjebehandling er en kombinasjon av høydose kjemoterapi og autolog stamcellestøtte (HMAS). Denne behandlingen har vært enerådende som kurativ behandling i snart 30 år.

Du kan lytte til denne podcasten der vi snakker med Jon Riise, overlege Fredrik Schjesvold og Sigrid Bratlie fra Kreftforeningen om behandling med CAR-T celleterapi.

– Paradigmeskifte i behandlingen

På mandag kom de detaljerte dataene fra randomisert global fase 3-studie Zuma 7-studien. Den ble presentert av studiens førsteforfatter Jason Westin:

– Vi fant at pasienter med refraktær eller tidlig tilbakefall av diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ble behandlet med CAR-T-celleterapien axi-cel som andrelinjebehandling, hadde en 27,4 prosent reduksjon i risikoen for død sammenlignet med standardbehandlingen med kjemoterapi og stamcelletransplantasjon, sa Westin.

Ved fire års oppfølging var 55% av pasientene som fikk engangsbehandling med Yescarta fortsatt i live, sammenlignet med 46% av pasientene som fikk standard behandling. Sikkerhetsprofilen til Yescarta var i tråd med tidligere studier.

Dette er CAR-T

CAR-T går ut på å hente ut immunceller -T celler - fra pasientens eget blod. Så brukes genteknologi til å endre disse cellene. Det skjer ved at et nytt gen blir satt inn i T-cellene slik at T-cellene blir i stand til å gjenkjenne og drepe kreftcellene. Til slutt sprøytes millioner av slike immunceller tilbake i kroppen til pasienten som da angriper kreftcellene. CAR står for Chimeric Antigen Receptors. Reseptorene opptrer som ‘følere’ som kan gjenkjenne bestemte molekyler på kreftcellene. I laboratoriet utstyres immunceller med gener som koder for kunstige immunreseptorer – CARs – som gjør at de målstyres mot kreftcellene og dreper dem.

– Resultatene representerer et paradigmeskifte i behandlingen av denne pasientgruppen. De gir en overbevisende begrunnelse for at axi-cel skal brukes så snart DLBCL-pasientene ikke responderer på eller får tilbakefall etter førstelinjebehandling.

Han sa videre at resultatene betyr at flere pasienter lever lenger med andrelinje axi-cel sammenlignet med standardbehandling, og at axi-cel bør være en andrelinjebehandling i stedet for å prøve kjemoterapi først og spare CAR-T-celleterapi til pasienter som ikke responderer.

– Vi mener at våre data representerer en paradigmeskifte og betyr at pasienter bør henvises til et sykehus som kan gi CAR-T-behandling for vurdering før de starter kjemoterapi, sier Jason Westin.

T-celler høstet fra kreftpasienter blir genetisk endret for å bekjempe kreft ved et Gilead-laboratorium. Foto: Gilead

I Norge betyr det at pasientene må henvises til Radiumhospitalet, som er det eneste sykehuset i Norge som kan behandle med CAR-T celleterapi. Westin legger til at ZUMA-7-dataen gir en overbevisende begrunnelse for at axi-cel skal brukes så snart pasienter med stor B-cellelymfom ikke responderer på eller tilbakefaller etter førstelinjebehandling.

– Totaloverlevelse er gullstandarden innen kreftbehandling og bekrefter Yescartas plass som en behandling med kurativ hensikt for DLBCL-pasienter som får tilbakefall, Kite deler denne betydningsfulle prestasjonen med alle pasientene og forskerne som deltok i ZUMA-7-studien helt siden den første pasienten ble randomisert for fem år siden, sier Frank Neumann som er Global Head of Clinical Development hos Kite, et datterselskap til Gilead Sciences.

I skrivende stund vurderer Legemiddelverket om Yescarta er så kostnadseffektiv at den bør tilbys som andrelinjebehandling - etter at pasientene har fått tilbakefall etter behandling med rituksimab i kombinasjon med kjemoterapi i førstelinje.

Resultatene fra studien betyr sett fra Legemiddelverkets og Beslutningsforums ståsted at kostnadseffektiviteten, som på fagspåket kalles ICER, til Yescarta - er bedre i andrelinje enn i tredjelinje. Å gi Yescarta tidligere i behandlingsforløpet vil heller ikke bety at mange flere pasienter vil være aktuelle for behandlingen.

Forutsatt at Gilead ikke øker prisen kraftig - som det er liten grunn til å forvente - ligger derfor alt til rette for at Beslutningsforum vil gi grønt lys for Yescarta som andrelinjebehandling når saken kommer opp til vedtak kanskje allerede i junimøtet.

Zuma-7 studiens primærendepunkt var eventfri overlevelse (EFS), mens totaloverlevelse (OS) var et sekundært endepunkt. EMA har godkjent andrelinjebehandlingen med Yescarta basert på EFS-data, som var signifikant bedre enn standardbehandlingen. Det er også disse dataene som Legemiddelverket nå vurderer i sin metodevurdering.

Studien inkluderte 359 pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) eller høygradig B-cellelymfom (HGBL), som ikke hadde respondert på behandlingen, eller som hadde fått tilbakefall etter å ha fått én tidligere behandling.

Yescarta tiden pasienter lever uten å oppleve forverring av sykdom, oppstart av en ny lymfombehandling eller død (EFS). I gjennomsnitt var pasienter som fikk Yescarta hendelsesfrie i 8,3 måneder, sammenlignet med 2 måneder for pasienter som fikk standard kreftbehandling. I tillegg var 41 prosent av pasientene som fikk Yescarta hendelsesfrie etter 24 måneders behandling, sammenlignet med 16 prosent av pasientene som fikk standardbehandling (Hazard ratio= 0,398).

Powered by Labrador CMS