– Det er helt klart en fordel for pasientene å få Yescarta i andrelinje i stedet for i tredjelinje som vi har mulighet for i dag, sier overlege Jon Riise som leder Seksjon for lymfom og indremedisin på Oslo Universitetssykehus. Bakrunnen viser mikroskopbilde av storcellet B-cellelymfom

Nye data: Celleterapi gir bedre overlevelse enn de siste 30 års standardbehandling - overlege håper på innføring

Pasienter med en agressiv lymfekreft som fikk celleterapien Yescarta i andrelinje levde lengre enn de som fikk de siste 30 års kurative standardbehandling, viser studie fra Gilead.

Publisert

Etter nesten fire år med saksbehandling og to avslag ga Beslutningsforum i november 2022 grønt lys for at pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom kan behandles med Yescarta i tredje linje.

– Tusen takk, men det var på tide, sa lymfomoverlege Alexander Fosså da vedtaket var et faktum. Da hadde behandlingen allerede vært i bruk i Sverige og Finland i to år.

Gilead jakter nå på en ny godkjenning i Beslutningsforum for Yescarta.

Klar fordel for pasientene

I skrivende stund vurderer Legemiddelverket om Yescarta er så kostnadseffektiv at den bør tilbys som andrelinjebehandling - etter at pasientene har fått tilbakefall etter behandling med rituksimab i kombinasjon med kjemoterapi i førstelinje.

– Det er helt klart en fordel for pasientene å få Yescarta i andrelinje i stedet for i tredjelinje som vi har mulighet for i dag. Pasienter som allerede har vært gjennom to behandlingsrunder er ganske svekket og effekten av celleterapi-behandlingen er bedre når den gis tidligere i behandlingsforløpet, sier overlege Jon Riise som leder Seksjon for lymfom og indremedisin på Oslo Universitetssykehus.

T-celler høstet fra kreftpasienter blir genetisk endret for å bekjempe kreft ved et Gilead-laboratorium.

Sett fra Legemiddelverkets og Beslutningsforums ståsted betyr dette at kostnadseffektiviteten til Yescarta - som på fagspåket kalles ICER - er bedre i andrelinje enn i tredjelinje. Å gi Yescarta tidligere i behandlingsforløpet vil heller ikke bety at mange flere pasienter vil være aktuelle for behandlingen.

Vedtas før sommeren

Forutsatt at Gilead ikke øker prisen kraftig - som det er liten grunn til å forvente - ligger derfor alt til rette for at Beslutningsforum vil gi grønt lys for Yescarta som andrelinjebehandling når saken kommer opp til vedtak en gang før sommeren.

Derfor kommer det beleilig at Gilead på tirsdag gikk ut med topplinjedata fra fase 3-studien Zuma-7 som viser at pasientene som ble behandlet med Yescarta lever lengre enn de som fikk standardbehandling - en kombinasjon av høydose kjemoterapi og autolog stamcellestøtte (HMAS). Denne behandlingen har vært enerådende som kurativ behandling i snart 30 år.

Dette er CAR-T

CAR-T går ut på å hente ut immunceller -T celler - fra pasientens eget blod. Så brukes genteknologi til å endre disse cellene. Det skjer ved at et nytt gen blir satt inn i T-cellene slik at T-cellene blir i stand til å gjenkjenne og drepe kreftcellene. Til slutt sprøytes millioner av slike immunceller tilbake i kroppen til pasienten som da angriper kreftcellene. CAR står for Chimeric Antigen Receptors. Reseptorene opptrer som ‘følere’ som kan gjenkjenne bestemte molekyler på kreftcellene. I laboratoriet utstyres immunceller med gener som koder for kunstige immunreseptorer – CARs – som gjør at de målstyres mot kreftcellene og dreper dem.

Resultatene, de første for en CAR-T-terapi, er ytterligere bevis som støtter bruken av de komplekse terapiene tidligere i en pasients sykdomsforløp.

Zuma-7 studiens primærendepunkt var eventfri overlevelse (EFS), mens totaloverlevelse (OS) var et sekundært endepunkt. EMA har godkjent andrelinjebehandlingen med Yescarta basert på EFS-data, som var signifikant bedre enn standardbehandlingen. Det er også disse dataene som Legemiddelverket nå vurderer i en metodevurdering.

Studien inkluderte 359 pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) eller høygradig B-cellelymfom (HGBL), som ikke hadde respondert på behandlingen, eller som hadde fått tilbakefall etter å ha fått én tidligere behandling.

Yescarta forlenger tiden pasienter lever uten å oppleve forverring av sykdom, oppstart av en ny lymfombehandling eller død. I gjennomsnitt var pasienter som fikk Yescarta hendelsesfrie i 8,3 måneder, sammenlignet med 2 måneder for pasienter som fikk standard kreftbehandling. I tillegg var 41 prosent av pasientene som fikk Yescarta hendelsesfrie etter 24 måneders behandling, sammenlignet med 16 prosent av pasientene som fikk standardbehandling (Hazard ratio= 0,398).

Nå har altså Gilead fortalt at totaloverlevelsen for Yescarta også er signifikant bedre enn dagens standardbehandling. Hvor mye bedre vil vi få vite når Gilead publiserer de detaljerte dataene på en kommende medisinsk kongress.

Powered by Labrador CMS