Lynparza øker overlevelsen til pasienter med mutert eggstokkreft uavhengig av risiko for tilbakefall

(Barcelona) – Vedlikeholdsbehandling med Lynparza pluss bevacizumab bør vurderes for alle kvinner som har nydiagnostisert avansert eggstokkreft med defekt homolog rekombinasjon (HRD+), uavhengig av deres risiko for tilbakefall.

Publisert Sist oppdatert

Det sa professor Domenica Lorusso da hun torsdag presenterte 5 års overlevelsedata fra fase 3-studien PAOLA-1 basert på pasientens risiko for tilbakefall og deres HRD status under ESMO Gynaecological Cancers i Barcelona.

Defekt homolog rekombinasjon (HRD) ble definert som enten en BRCA1/2-mutasjon og/eller genomisk ustabilitet.

– Både pasientene med høy og lav risiko for tilbakefall som hadde en BRACA-mutasjon eller var HRD-positive fikk en høyere overlevelse (OS) når de ble behandlet med Lynparza pluss bevacizumab, sier hun.

Spesiell god effekt

Men det var kvinner som hadde en lavere risiko for tilbakefall som hadde en spesielt god effekt av kombinasjonsbehandlingen:

– Vi observerte en spesiell høy overlevelsesfordel hos pasienter med defekt homolog rekombinasjon som hadde en lavere risiko for tilbakefall. Disse Pasientene oppnådde en 5-års overlevelse på 88,3 % når de fikk vedlikeholdsbehandling med Lynparza og Bavacizumab, sier hun:

  • Høyrisikopasienters 5-års OS-rater: 55,2 % vs 42,2 % (30 % reduksjon i risiko for død med olaparib + bevacizumab)
  • Lavere risikopasienters 5-års OS-rater: 88,3 % vs 61,3 % (69 % reduksjon i risiko for død med olaparib + bevacizumab)
PAOLA-1 studien: Overlevelsen til HRD-positive pasienter

Kombinasjonen av Lynparza og bevacizumab ble generelt godt tolerert, med de vanligste bivirkningene tretthet, anemi og kvalme.

– Resultatene av vår studie gir viktig informasjon for behandling av kvinner med avansert eggstokkreft, sier Domenica Lorusso.

Høydepunktene fra studien

  • Pasienter med nylig diagnostisert, avansert eggstokkreft ble klassifisert etter risiko for tilbakefall (høy og lavere) og i henhold til biomarkørstatus.

  • Høyere risiko: Stadium III med kirurgi og gjenværende sykdom eller neoadjuvant kjemoterapi, eller stadium IV.

  • Lavere risiko: Stadium III med kirurgi og ingen gjenværende sykdom.

  • Lynparza pluss bevacizumab ga en overlevelsesfordel fremfor bevacizumab både hos pasienter med høyere og lavere risiko som var HRD-positive.

  • En betydelig overlevelsefordel ble observert hos HRD-positive pasienter med lavere risiko.

PAOLA-1 er en dobbeltblindet, placebokontrollert randomisert fase 3-studie med to parallelle armer der man sammenlignet Lynparza og bevacizumab med bevacizumab og placebo som vedlikeholdsbehandling hos pasienter som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi i kombinasjon med bevacizumab. 537 pasienter deltok i intervesjonsarmen mens 269 deltok i komparatorarmen. 255 pasienter i intervensjonsarmen og 132 pasienter i komparatorarmen var HRD-positive.

Resultatene fra PAOLA-1 som ble presentert på ESMO Gynecological Cancers i Barcelona

Det primære endepunktet i studien var progresjonsfri overlevelse (PFS), som ble målt ved tiden fra randomisering til sykdomsprogresjon eller død. Totaloverlevelse var et sekundært endepunkt.

Median progresjonsfri overlevelse var signifikant lengre for HRD-positive pasienter som mottok olaparib i kombinasjon med bevacizumab sammenlignet med bevacizumab.

Basert på disse dataene ble behandlingen godkjent av Beslutningsforum i november 2021 for pasienter med avansert (FIGO trinn III og IV) eggstokkreft som responderer etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi i kombinasjon med bevacizumab, og hvor kreften er HRD-positiv, definert av enten en BRCA1/2-mutasjon og/eller genomisk ustabilitet.

I følge kreftregisteret fikk 531 kvinner i Norge eggstokkreft i 2021. Eggstokkreft er den 3. hyppigste gynekologiske kreftformen i Norge, etter brystkreft og livmorkreft (endometriekreft). Fem års relativ overlevelse (andelen som overlever 5 år, justert for overlevelsen i normalbefolkningen) av eggstokkreft er 51,1 prosent.

Legemiddelverket anslår at om lag 65 pasienter er aktuelle for behandling med Lynparza hvert år i Norge.

Under ESMO-kongressen i Paris i 2022 rapportete PAOLA-1 5-årsdata på totaloverlevelse som viste at nesten to tredjedeler (65,5 %) av HRD-positive pasienter var i live med olaparib + bevacizumab og 48,4 % var i live med bevacizumab + placebo noe som representerer en forbedring på 38 %. Ingen fordel ble sett i de HRD-negative pasientene.

Under ESMO Gynecological Cancers la Domenica Lorusso altså frem mer detaljerte overlevelsesdata data basert på klinik risiko og HRD-status.

HRD-positiv kreft

HRD-positiv kreft er definert som enten en BRCA1/2-mutasjon og/eller genomisk ustabilitet. HRD er en en molekylær biomarkør for administrering av PARP-hemmer eller platinabasert kjemoterapi. Den mest studerte mekanismen som forårsaker HRD er patogene BRCA1/2-mutasjoner. BRCA 1- eller 2-mutasjoner fører til svekkelse av såkalt homolog rekombinasjon som er en viktig reparasjonsmekanisme i cellene. En svekkelse av denne mekanismen kalles homolog rekombinasjondefekt (HRD). HRD er en molekylær biomarkør for administrering av PARP-hemmer eller platinabasert kjemoterapi. PARP-hemmere blokkerer aktiviteten til et enzym kalt poly ADP-ribosepolymerase (PARP), som er involvert i DNA-reparasjon. Ved å blokkere PARP kan stoffene føre til at kreftceller blir skadet og dør.

Powered by Labrador CMS