Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør i Helse Vest og leder for Beslutningsforum. Bjørn Egil Vikse er fagdirektør i Helse Vest og Beslutningsforums fremste fagrådgiver

Sa nei til målrettet cellegift mot trippel-negativ brystkreft: – Vi ønsker oss et tilbud med en lavere pris

Beslutningsforum vendte tommelen ned for at 50-60 pasienter med trippel-negativ brystkreft årlig kan behandles med Trodelvy i tredje linje. – Dette er et legemiddel som vi gjerne vil tilby pasientene. Vi har derfor i dag bedt Sykehusinnkjøp umiddelbart starte nye forhandlinger med Gilead. Det sier Inger Cathrine Bryne, leder i Beslutningsforum og adm.dir. i Helse Vest.

Publisert Sist oppdatert

I følge Legemiddelverket er det mellom 50-60 pasienter med denne diagnosen som vil være aktuelle for behandling med Trodelvy (sacituzumab govitecan) hvert år.

– Dette er en pasientgruppe som hadde hatt stor nytte av å kunne ta i bruk Trodelvy. Derfor var det viktig for oss å presisere at vi ber Sykehusinnkjøp umiddelbart starte nye forhandlinger med Gilead for å få en lavere pris slik at vi kan få dette legemidlet inn i porteføljen, sier Bryne.

Dårlig prognose

Trippel-negativ brystkreft med spredning (mTNBK) er en alvorlig sykdom med dårlig prognose. Men Beslutningsforum sa på sitt møte mandag kveld nei til at Trodelvy kan tas i bruk etter to tidligere behandlinger. Det betyr at pasientene fortsatt bare får tilbud om kjemoterapibehandling, noe som gir dem en svært dårlig prognose.

I sin metodevurdering som ligger til grunn for dagens vedtak skriver Legemiddelverket at fra diagnosetidpunkt var 5-års overlevelse for pasienter i Norge med trippel-negativ brystkreft med spredning 11,8 prosent i perioden 2017-2021. For pasientene som har sykdomsutvikling etter to tidligere behandlinger er overlevelsen vesentlig dårligere. I studien som ligger til grunn for metodevurderingen av Trodelvy var median overlevelse om lag 7 måneder for pasientene som ble behandlet med cellegift.

Hva koster behandlingen?

Legemiddelprisen per pasient er om lag 94 000 kroner per måned (maksimal AUP uten mva.), før eventuell rabatt fra produsenten. Pasientene blir behandlet frem til sykdomsprogresjon eller uhåndterbar toksisitet. Legemiddelverket har beregnet at en pasient som får behandling med Trodelvy får i gjennomsnitt en helsegevinst tilsvarende 0,435 ekstra «gode leveår» (QUALY). Det gjør at kostnaden for et «godt leveår» ved behandling med Trodelvy vil være rundt 1, 75 millioner kroner med dagens maksimalpris sammenlignet med dagens standardbehandling med kjemoterapi.

Effektiv behandling

Trodelvy er en form for målrettet cellegift - et antistofflegemiddelkonjugat - som retter seg direkte inn mot kreftcellene ved at cellegiften er festet til et antistoff som binder seg til kreftcellene. Antistoffet binder til et protein - TROP-2 - som er lavt uttrykt på flere normale celletyper, men som er mye høyere uttrykt på kreftceller. Dette antistoffet, som kan ha mange enheter av cellegift-molekylet bundet til seg, blir så tatt opp i kreftcellene. Inne i cellen hemmer legemidlet cellens evne til å reparere DNA-skader og gjør at kreftcellen dør. Dette kan bremse forverring eller spredning av kreften

Nytten av og risikoen ved behandling med Trodelvy ved avansert trippel-negativ brystkreft er undersøkt i den kliniske studien ASCENT. 529 pasienter ble randomisert til å få behandling enten med Trodelvy eller standard behandling med cellegift (enten kapecitabin, eribulin, vinorelbin eller gemcitabin). Studien viste en klar klinisk relevant effektfordel av behandling med Trodelvy sammenlignet med kjemoterapi, med en utsatt progresjon og forlenget overlevelse. Trodelvy ga en responsrate på 31,1 % (1 av 3) mot 4,2 % (1 av 25) for kjemoterapi og median progresjonsfri overlevelse i studien var henholdsvis 4,8 måneder og 1,7 måneder for Trodelvy og kontroll-armen.

Behandling med Trodely forlenget median overlevelse med 4,9 måneder fra 6,9 måneder for kontroll-armen til 11,8 måneder for Trodelvy-armen

Powered by Labrador CMS