ASH 2023:

CAR-T utsetter tilbakefall – men uklart om overlevelsen øker  

– Resultatene for progresjonsfri overlevelse med CAR-T-behandlingen ide-cel er like gode som det vi observerte i interimanalysen. Imidlertid er dataene knyttet til overlevelse litt mer komplekse å tolke, uttaler overlege og leder ved Oslo Myelomatosesenter når han diskuterer oppdaterte data fra fase 3-studien KarMMa-3.

Publisert Sist oppdatert

Interimanalysen til KarMMa-3 ble publisert i The New England Journal of Medicine i januar og viste en betydelig forbedret progresjonsfri overlevelse med CAR-T celleterapien ide-cel (Abecma). 

Resultatene viste at ide cel reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 51% sammenlignet med standardbehandlingen hos pasienter med myelomatose som har prøvd to til fire tidligere behandlingslinjer. Det betyr at kreften har kommet tilbake og ikke lenger reagerer på behandlinger som tidligere var effektive. I Abecma-gruppen var mediantiden uten sykdomsprogresjon 13,3 måneder, sammenlignet med 4,4 måneder i kontrollgruppen. – Disse tallene illustrerer både hvor dårlig effekt pasientene har med eksisterende behandling og hvor mye bedre ide-cel er, sier Schjesvold. 

Resultatene for progresjonsfri overlevelse med CAR-T-behandlingen ide-cel er like gode som det vi observerte i interimanalysen, sier overlege og leder av Oslo Myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold

Oslo Myelomatosesenter deltar i studien med overlege Ingerid Weum Abrahamsen som også er en av studiens medforfattere.

Mandag kom oppdaterte data fra KarMMa-3 studien her på American Society of Hematology. Slik kommenterer Fredrik Schjesvold tallene:

– De viser at resultatene holder seg på progresjonsfri overlevelse. Etter at pasientene median har vært fulgt opp i 30,9 måneder viser dataene fra studien at ide-cel forbedret median progresjonsfri overlevelse sammenlignet med standardbehandling med 13,8 mot 4,4 måneder, altså en liten forbedring i forhold til siste avlesning. Og i denne endelige analysen ser vi at ide-cel fremdeles gir en forbedring i progresjonsfri overlevelse på 51 prosent, og det er bra forklarer Schjesvold.

Paula Rodríguez Otero presenterte den oppdaterte studien.

– Hva er resultatene på totaloverlevelsen, som jo var en av studiens sekundærendepunkter?

– Hvis vi ser på hele pasientgruppen, det som kalles intention to treat-gruppen (ITT), er det ikke noe signifikant forskjell mellom de som fikk ide-cel og de som fikk standardbehandling. Jeg mener at det kan skyldes at det tar lengre tid å starte opp behandling med de som trekkes ut til å få ide-cel. I løpet av de par månedene som går mellom loddtrekning til behandlingsstart vil det erfaringsmessig være noen pasienter som ikke lenger er i stand til å motta behandling, sier Schjesvoll. Av de 254 pasientene som var trukket ut til å få CAR-T behandlingen kunne ikke 29 pasienter få behandlingen. 

Han trekker også frem et annet forhold som påvirker signifikansen: Mer enn halvparten (56%) av pasientene i gruppen som fikk standardbehandling gikk over til å motta Abecma som etterfølgende terapi når de fikk tilbakefall. 

– Studieprotokollen tillot pasienter som hadde tilbakefall etter standardbehandling å motta ide-cel behandling. Dette påvirker selvfølgelig signifikansen. Ved å justere for disse to forholdene ser vi en tendens til forbedret overlevelse, forteller Schjesvold. 

Med Abecma var median totaloverlevelse (OS) 41,4 måneder sammenlignet med 37,9 måneder for standardbehandlingen. Hazard Ratio var 1.01 og dermed ikke signifikant. Men etter justering for pasienter som skiftet behandling, viste analysene en median OS på 41,4 måneder for Abecma og 23,4 måneder for standardbehandlingen, noe som antyder en positiv trend i OS-fordel for Abecma. Historisk sett er median OS for pasienter som tidligere har blitt behandlet med tre forskjellige klasser av legemidler (trippel-eksponert) og har tilbakevendende og refraktær myelomatose omtrent 13 måneder basert på virkelighetsdata. Pasienter i denne kategorien anses å ha en mer kompleks sykdom som er vanskelig å behandle.

CAR-T

Legemiddelselskaper lager CAR-T-celler ved genetisk å manipulere et syntetisk protein inn i en pasients immunceller - T-cellene. Denne reseptoren, kalt CAR (kimerisk antigenreseptor), er et verktøy som driver cellen til å begynne å drepe enhver celle som bærer reseptorens matchende protein — i dette tilfellet et protein kalt CD19, som bæres av praktisk talt alle B-celler. CAR-T-celler ble opprinnelig skapt for å bekjempe B-cellekreft, som også bærer CD19-proteinet.

 

Abecma konkurrerer med en annen CAR-T-terapi kalt Carvykti (cikta-cel) som er utviklet av legemiddelselskapet Janssen. Deres studie CARTITUDE 4 tester Carvykti på pasienter som bare har fått 1-3 tidligere behandlingslinjer. De var med andre ord ikke så tungt forbehandlede som pasientene i KarMMa-3. 

CARTITUDE 4--studien inkluderte 419 pasienter som ble randomisert til å motta enten en engangsinfusjon med Carvykti eller én av to standardbehandlinger.

Etter median 16 måneders oppfølging reduserte Carvykti risikoen for sykdomsprogresjon med 74 prosent sammenlignet med standardbehandlingen. Median progresjonsfri overlevelse for Carvykti-gruppen var ikke nådd, sammenlignet med 12 måneder for pasientene i standardbehandlingsarmen. 

Myelomatose

Myelomatose er en sjelden lidelse der kreftfremkallende antistoffproduserende immunceller bygger seg opp i benmargen. Disse kreftcellene kan forstyrre produksjonen av normale blodceller og påvirke andre deler av benmargen og kroppen.

Myelomatose, en form for blodkreft, er notorisk vanskelig å behandle, spesielt i tilfeller hvor sykdommen kommer tilbake eller ikke reagerer på standardbehandlinger. KarMMa-3-studien tok sikte på å teste effekt og sikerhet av ide-cel, en enkelt infusjonsbehandling, i sammenligning med standard behandlingsregimer.

Det er ventet at Beslutningsforum snart kommer til å ta en avgjørelse om Carvykti skal tilbys norske pasienter. Det eneste som gjenstår er at Sykehusinnkjøp og legemiddelfirmaet Janssen fullfører prisforhandlingene.S

Powered by Labrador CMS