PRIOIRITERING: – Samfunnet har begrensede ressurser, derfor må vi prioritere, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Statssekretær om migrene-kritikken: – Samfunnet har begrensede ressurser

Ifølge statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i HOD skal dagens regelverk for refusjon på blant annet nye migrenemedisiner sikre at «behandling ikke gis på bekostning av behandling for andre pasienter med større medisinske behov».

Publisert Sist oppdatert

Norske migrenepasienter som kan være aktuelle for å få en ny type migrenemedisin, CGRP-hemmere, på blå resept, må først ha prøvd og feilet på minst tre andre forebyggende migrenelegemidler før de kan prøve ut CGRP–hemmere. Dette kan ta ni måneder (tre måneder per medisin).

Nevrolog Anne Hege Aamodt og hodepinespesialist og styreleder i Hodepine Norge, Tine Poole, frykter at flere migrenepasienter på disse ni månedene kan bli enda sykere før de får prøvet ut de nye typene migrenemedisinene.

Flere stortingsrepresentanter fra Helse- og omsorgskomiteen har også reagert på dagens system, og forteller at de vil ta opp saken når Stortinget åpner igjen til høsten.

– Tydelige kriterier

HealthTalk har også kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet og bedt om en kommentar fra helseminister Ingvild Kjerkol. I hennes feriefravær har avisen fått svar fra statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt.

– Hva tenker du om at migrenepasienter må bruke ni måneder på medisiner som potensielt ikke fungerer før de får prøve CGRP-hemmere, som er anbefalt som førstevalg i europeiske behandlingsretningslinjer?

– Beslutninger om offentlig finansiering av legemidler må være forutsigbare og basert på faglige kriterier. Derfor er det definert tydelige kriterier som skal sikre at alle legemidler og pasientgrupper behandles likt, og som Stortinget har vedtatt, skriver Krat Bjørkholt i en e-post.

Han peker på at individuell stønad for CGRP-hemmere ble innført i desember 2019 for pasienter med kronisk migrene.

– Det er Helsedirektoratet som fastsetter hvilke vilkår som skal ligge til grunn for individuell stønad til legemidler. Refusjonsvilkår skal bidra til at prioriteringskriteriene oppfylles, samt at behandling ikke gis på bekostning av behandling for andre pasienter med større medisinske behov.

Kan gjøre unntak fra kravene

Statssekretæren sier videre at dersom særskilte og tungtveiende individuelle medisinske vurderinger tilsier det, kan Helfo gjøre unntak fra kravet om at pasienten må ha forsøkt minst tre forebyggende legemidler.

– En slik vurdering må gjøres for den enkelte pasient av behandlende nevrolog.

– Legene HealthTalk har snakket med mener det er stor fare for at pasienter med episodisk migrene får forverret sykdommen og blir kroniske migrenepasienter mens de venter på å få blåresept-refusjon på CGRP-hemmere. Hva er din kommentar til disse uttalelsene?

– Samfunnet har begrensede ressurser, derfor må vi prioritere. Ingen pasientgrupper kan få ubegrenset tilgang til alle nye legemidler. Pasientgruppen som er aktuell for forebyggende behandling med CGRP-hemmere, er definert av Legemiddelverket i samråd med medisinske fageksperter. Dette er for at vurderingene skal være i henhold til norsk klinisk praksis og for å sikre likebehandling av sakene, uttaler Krat Bjørkholt.

– Nyttig og nødvendig med innspill

– Hvordan forsvarer du dagens regelverk for refusjon på CGRP-hemmere, sett opp mot uttalelser fra fagpersoner, pasientorganisasjon og europeiske retningslinjer?

– Det er viktig at beslutninger om offentlig finansiering av legemidler, samt tilhørende refusjonsvilkår, er i tråd med faglige kriterier vedtatt av Stortinget. Dette sikrer likebehandling av pasientgrupper og kostnadseffektiv bruk av fellesskapets ressurser, sier statssekretæren.

Samtidig understreker han at det både er nyttig og nødvendig med innspill fra klinikere, fageksperter, pasienter, pårørende og andre relevante aktører for å videreutvikle og kontinuerlig forbedre vår felles helsetjeneste.

– Dersom det kommer frem nye forhold som kan endre grunnlaget eller premissene for dagens refusjonskontrakter, vil dagens refusjonsvilkår kunne endres.

– Vil Helse- og omsorgsdepartementet gjøre tiltak for å sikre norske pasienter tidligere tilgang på nye og effektive migrenemedisiner, som potensielt kan gjøre at episodiske migrenepasienter unngår å bli kroniske migrenepasienter?

– Beslutning om offentlig finansiering av legemidler må følge de prinsippene som er vedtatt av Stortinget. I denne saken er pris et betydelig element i vurderingen av offentlig finansiering. Dette er et tema som ligger til legemiddelfirmaet å eventuelt gjøre noe med. Pasienter som opplever manglende effekt eller plagsomme bivirkninger av andre forebyggende behandlinger bør få tett oppfølging for å unngå unødvendig forverring av sykdom, avslutter Krat Bjørkholt.

Powered by Labrador CMS