ASH 2023:

Professor Franck Morschhauser presenterte de første resultatene fra TRANSCEND FL-studien der pasienter med høyrisiko, tilbakevendende eller refraktært follikulært lymfom som ble behandlet med CAR-T celleterapien Breynanzi

Ny CAR-T mot lymfom: Nesten alle ble kreftfrie

Over 95 prosent av lymfom-pasientene som ble behandlet med CAR-T celleterapien Breyanzi (liso-cel) i andrelinje ble kvitt all synlig kreft i kroppen.

Publisert Sist oppdatert

ASH, San Diego (HealthTalk): TRANSCEND FL-studien, som ble presentert på ASH, verdens største kongress for blodsykdommer, i San Diego denne helgen, kan dermed markere et gjennombrudd i behandlingen av pasienter med relapsert (tilbakefallende) eller refraktær (terapiresistent) follikulært lymfom. 

– Etter median oppfølging på 16,8 måneder hadde verken median varighet av respons eller median progresjonsfri overlevelse blitt nådd. Dette indikerer langvarig effekt av behandlingen, sa studiens førsteforfatter, professor Franck Morschhauser fra Universitetssykehuset i Lille, Frankrike, da han presenterte TRANSCEND FL-studien her på ASH. 

TRANSCEND FL er en åpen, global, multisenter, enkeltarmet fase 2-studie. 130 pasienter ble behandlet med Breyanzi i andrelinje og senere settinger. På årets ASH-kongress ble resultatene i andrelinjebehandling for pasienter med høyrisiko follikulært lymfom presentert. 

Resultatene viste bemerkelsesverdige høye rater av komplett respons, som betyr at kreften ikke lenger er synlig i kroppen. Komplett respons er et tegn på en svært effektiv behandling, men det garanterer ikke nødvendigvis at kreften er permanent helbredet. Pasientene oppnådde også dype og vedvarende remisjoner (sykdomsbedring).

22 av 23 pasienter (95 prosent) som ble behandlet med CAR-T-celleterapien oppnådde komplett respons (CR). 

– Selv om pasienter med follikulært lymfom ofte viser god respons på førstelinjebehandlingen, er tilbakefall vanlig og fører til forverrede prognoser. Dette understreker behovet for behandlingsalternativer som kan tilby langvarige og betydelige resultater, sa professor Franck Morschhauser under presentasjonen av TRANSCEND FL-studien på ASH.

Studien: TRANSCEND FL

 For å bli med i studien måtte pasientene ha biopsibekreftet follikulært lymfom. De måtte enten ha hatt rask progresjon av sykdommen innen 24 måneder (POD24) og/eller hatt høy tumorbyrde det vil si kreft med høy alvorlighetsgrad. Pasientene i studien hadde tidligere mottatt en behandlingslinje. Mer konkret hadde alle pasientene tidligere mottatt en kombinasjonsbehandling bestående av et anti-CD20-antistoff og kjemoterapi. Det primære endepunktet for studien var total responsrate (ORR) bestemt av en uavhengig vurderingskomité (IRC) ved hjelp av PET/CT scan. Sekundære endepunkter inkluderte komplett responsrate (CR), varighet av respons (DOR), progresjonsfri overlevelse (PFS), totaloverlevelse (OS) og sikkerhet. 

Resultatene viser at liso-cel som andrelinjebehandling førte til at et flertall av pasientene ble kvitt kreften. Dataene indikerer at den totale responsen (ORR) sannsynligvis vil vare i minst 12 måneder. 

– Dette begrepet brukes ofte i kliniske studier for å beskrive den totale andelen av pasienter som viser en positiv respons på en gitt behandling, enten det er delvis eller fullstendig respons, sa professoren.

I tillegg viste behandlingen en håndterbar sikkerhetsprofil. 

– Dette underbygger den klinisk betydningsfulle verdien av å bruke denne behandlingen for pasienter med tilbakevendende eller refraktær follikulært lymfom, etter at førstelinjeterapi ikke har gitt ønsket effekt, ifølge Morschhauser.

Follikulært lymfom

 Kreftsykdommen lymfom er hovedsakelig delt inn i to hovedtyper: Hodgkins lymfom (HL) og non-Hodgkins lymfomer (NHL). Disse krefttypene utvikler seg fra forskjellige typer lymfeceller og har ulike egenskaper og behandlingsmetoder. Follikulært Lymfomcer en underkategori av non-Hodgkins lymfomer og er en av de vanligste formene for NHL. Follikulært lymfom utvikler seg fra B-lymfocytter (B-celler), som er en type hvite blodceller som spiller en sentral rolle i immunresponsen. Karakteristisk for follikulært lymfom er at det vokser sakte og ofte presenterer seg som smertefrie, forstørrede lymfeknuter. Det er betraktet som en kronisk form for lymfom, som ofte kan håndteres over lang tid, men kan være vanskelig å kurere helt.

De vanligste alvorlige bivirkningene (grad ≥ 3) var cytopenier, hvorav nøytropeni var mest frekvent (52 %). Cytokinstorm (CRS) oppsto hos 12 (52 %) av pasientene. Det var ingen grad 3 eller større. 

På ASH ble det også presentert data på pasientrapporterte utfall fra TRANSCEND FL-studien. De viser at de fleste pasientene med andre- eller tredjelinje relapserende/refraktær follikulært lymfom opplevde statistisk og klinisk signifikante forbedringer i pasientrapporterte utfall (PROs) etter behandling med liso-cel, inkludert i livskvalitet, sykdomssymptomer og fungering.

Powered by Labrador CMS