ASCO 2023:

ADAURA-studiens førsteforfatter dr. Roy S. Herbst sier at dataene representerer en en betydelig milepæl i behandlingen av tidlig stadium EGFR-mutert lungekreft og understreket at adjuvant behandling med Tagrisso (osimertinib) gir pasientene den beste sjansen for langvarig overlevelse.

Tagrisso etter operasjon halverer risikoen for død hos lungekreftpasienter

Kreftlegemidlet Tagrisso reduserte risikoen for død med 51 prosent hos pasienter med en spesifikk form for lungekreft som ble diagnostisert tidlig nok til at kreften kunne fjernes kirurgisk.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk) På ASCO kom AstraZeneca med overlevelsesdata fra ADAURA-studien der pasienter med EGFR-mutert lungekreft fikk Tagrisso etter de har gjennomgått en operasjon der kreften er fjernet fullstendig.

Studiens førsteforfatter dr. Roy S. Herbst fortalte på en pressekonferanse her på ASCO-kongressen at disse dataene representerer en en betydelig milepæl i behandlingen av tidlig stadium EGFR-mutert lungekreft og understreket at adjuvant behandling med Tagrisso (osimertinib) gir pasientene den beste sjansen for langvarig overlevelse. Herbst er nestleder for Yale Cancer Center, assisterende dekan for translasjonsforskning ved Yale School of Medicine.

– Studien viser at 88 prosent av pasientene med IB–IIIA ikke-småcellet lungekreft som fikk Tagrisso (osimertinib) etter fjerning av svulsten var fortsatt i live 5 år etter operasjonen sammenlignet med 78 prosent av pasientene som ble behandlet med placebo. Totalt sett var det en 51 prosent lavere risiko for død for de som fikk Tagrisso sammenlignet med de som mottok placebo, sier han. Pasienter i placebogruppen som fikk tilbakefall med metastatisk sykdom, hadde muligheten til å motta Tagrisso som en påfølgende behandling.

Hva er Tagrisso?

Tagrisso inneholder virkestoffet osimertinib, som tilhører en legemiddelgruppe kalt proteinkinasehemmere som brukes til behandling av kreft. Tagrisso brukes til å behandle voksne pasienter med en type lungekreft som kalles ikke-småcellet lungekreft. Hvis en prøve har vist at kreften har visse forandringer (mutasjoner) i et gen kalt «EGFR» (epidermal vekstfaktor-reseptor), kan det være aktuelt å forsøke behandling med Tagrisso.

Gullstandard

– Totaloverlevelse er gullstandarden for å måle effekt i randomiserte adjuvante kliniske studier. Resultatene av ADAURA-studien vil utvide behandlingstilgangen for pasienter med EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft, sa Herbst.

“Når pasienter med EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft behandles med Tagrisso etter kirurgi reduseres risikoen for død med 51 prosent”

Dr. Roy S. Herbst, ADAURA-studiens førsteforfatter

Lungekreft er den ledende årsaken til global kreftdød, og står for nesten 1,8 millioner dødsfall hvert år. Også i Norge er lungekreft den kreftformen som tar flest liv. EGFR-mutert lungekreft utgjør omtrent 30–40% av lungekrefttilfellene i Asia og rundt 10–25% av lungekrefttilfellene i USA og Europa, forteller han.

– Sammen med de praksisendrende sykdomsfrie overlevelsesdataen fra vår primæranalyse, gir den totale overlevelsesfordelen tillit til at adjuvant osimertinib er standardbehandlingen for pasienter med resektabel EGFR ikke-småcellet lungekreft i stadium IB–IIIA. Dette forsterker ytterligere behovet for å identifisere disse pasientene med tilgjengelige biomarkører ved diagnosetidspunktet og før behandlingen starter, sa han.

– De siste dataene som nå er presentert på ASCO, etablerer Tagrisso som grunnmuren i behandling for EGFR-mutert lungekreft, sier Susan Galbraith, Executive VP Oncology R&D hos AstraZeneca i en uttalelse. – Disse resultatene understreker betydningen av å diagnostisere pasienter med lungekreft tidlig, teste for EGFR-mutasjoner og behandle alle som har en EGFR-mutasjon med Tagrisso, sier hun.

Er tatt i bruk i Norge

ADAURA-studien inkluderte 682 pasienter med stadium IB-IIIA ikke-småcellet lungekreft som hadde defekter i EGFR-genet. I denne studien ble pasientene behandlet adjuvant med enten Tagrisso) eller placebo. 60 prosent av studiedeltakerne hadde fått adjuvant kjemoterapi før de ble med i studiens behandlingsgrupper. Likevel ble overlevelsesfordelen med Tagrisso observert uavhengig av om pasientene hadde tidligere fått adjuvant kjemoterapi.

ADAURA-studien oppsummert

Pasienter med IB-IIIA ikke-småcellet lungekreft (NSCLS) som mottok Tagrisso etter operasjon hadde en 51% lavere risiko for død (HR 0.49) sammenlignet med de som mottok placebo.

  • Hos pasienter med IB–IIIA NSCLC var den 5-årige totale overlevelsesraten (OS) med adjuvant (gitt etter kirurgi) Tagrisso 88% sammenlignet med 78% med placebo. Median oppfølgingstid for totaloverlevelse hos alle pasienter var 60,4 måneder (Tagrisso) og 59,4 måneder (placebo).

Risikoen for død var også 51% lavere med Tagrisso sammenlignet med placebo hos pasienter med stadium II-IIIA NSCLC (HR 0,49; 95,03% CI 0,33–0,73; p = 0,0004).

  • Hos pasienter med stadium II-IIIA sykdom var 5-års totaloverlevelse 85% (95% CI 79–89) med Tagrisso vs. 73% (95% CI 66–78) med placebo. Median oppfølgingstid for totaloverlevelse hos alle pasienter var 59,9 måneder (Tagrisso) og 56,2 måneder (placebo).

Median OS ble ikke nådd i noen av populasjonene (stadium IB–IIIA eller stadium II–IIIA) eller behandlingsgruppen. OS-forbedring med adjuvant Tagrisso ble observert konsekvent i alle forhåndsdefinerte undergrupper, inkludert i stadium IB, II, og IIIA, og ble sett uavhengig av om pasientene hadde fått adjuvant kjemoterapi tidligere.

Selv om behandling for pasienter med stadium IB-IIIA gis med kurativ intensjon, forekommer tilbakefall. Risikoen for å dø av ikke-småcellet lungekreft øker etter tilbakefall av sykdom, og det er derfor avgjørende å utsette eller forhindre tilbakefall for å forbedre overlevelse. Det var en sentral årsak til at Beslutningsforum i august 2022 sa ja til at norske pasienter med EGFR-mutert lungekreft skal få behandling med Tagrisso i adjuvant setting. Om lag 30 pasienter er aktuelle for adjuvant behandling med osimertinib hvert år i Norge.

Slik virker Tagrisso

Tagrisso virker ved å blokkere EGFR og kan bidra til å bremse eller stoppe veksten av lungekreften. Den kan også bidra til å minske størrelsen på svulsten og til å forhindre at svulsten kommer tilbake etter at den er fjernet ved kirurgi. Tidligere data har vist at adjuvant behandling med Tagrisso kan redusere risikoen for tilbakefall og potensielt risiko for død (DFS) for pasienter som får denne behandlingen sammenlignet med pasienter behandlet med placebo. Dataene som i dag ble presentert på ASCO viser også at Tagrisso også øker totaloverlevelsen betydelig.

Når vi ser bort i fra kjemoterapi er det ingen andre legemidler enn Tagrisso som har dokumentert at de kan hjelpe pasienter med EGFR-mutert lungekreft til å leve lenger.

Det er ventet at AstraZeneca senere i år kommer med detaljer om effekten av å kombinere Tagrisso med kjemoterapi hos pasienter med avansert EGFR-mutert lungekreft.

Powered by Labrador CMS