I 2021 ble det registrert en markant økning i førstegangsdiagnoser av spiseforstyrrelser, spesielt blant unge kvinner i alderen 18-24 år, ifølge forskning fra Folkehelseinstituttet.

Kraftig økning i spiseforstyrrelser blant unge kvinner under pandemien

Ny forskning fra Folkehelseinstituttet avslører en bekymringsfull økning i nye tilfeller av spiseforstyrrelser og tvangslidelser (OCD) blant unge kvinner i løpet av pandemien i 2021. Funnene viser en betydelig vekst sammenlignet med tallene fra perioden 2015-2019. Nå etterlyses flere studier for å forstå de underliggende årsakene.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • Stor økning i spiseforstyrrelser: I 2021 ble det registrert en markant økning i førstegangsdiagnoser av spiseforstyrrelser, spesielt blant unge kvinner i alderen 18-24 år, ifølge forskning fra Folkehelseinstituttet. Tallet var betydelig høyere enn forventet basert på data fra 2015-2019.

  • OCD-økning og ukjente Årsaker: Det var også en økning i førstegangsdiagnoser av tvangslidelser (OCD) blant kvinner i samme aldersgruppe. Forskerne kan ikke si sikkert hva årsakene til disse økningene er og mer forskning etterspørres, inkludert mulig påvirkning fra sosiale medier og pandemi-relaterte endringer i hverdagen.

  • Spiseforstyrrelser hos eldre kvinner: Selv om den mest markante økningen ble funnet blant de yngre kvinnene, viste forskningen også en økning av spiseforstyrrelser blant kvinner i aldersgruppene 25-39 år og 40-65 år.

  • Nedgang i depresjon og fobi: Interessant nok viser studien en nedgang i førstegangsdiagnoser for depresjon og fobi under pandemien, selv om det er uklart om dette skyldes en reell nedgang i disse forstyrrelsene eller om folk unngikk eller utsatte å søke hjelp.

Resultatene som når er publisert i BMC Psychiatry, viser at økningen var spesielt kraftig blant kvinner i alderen 18-24 år i 2021. 

I 2021 så forskere fra Folkehelseinstituttet en stor økning av unge kvinner mellom 18 og 24 år som fikk diagnosen spiseforstyrrelser for første gang. Selv om de hadde forventet at tallet ville være 97 av 100 000 i primærhelsetjenesten (fastleger og legevakt) og 305 av 100 000 spesialisthelsetjenesten (psykiatriske poliklinikker og sengeavdelinger på sykehus), var de virkelige tallene mye høyere. De endte opp med 142 av 100 000 i primærhelsetjenesten og 466 av 100 000 i spesialisthelsetjenesten. Dette er 52% høyere enn forventet i spesialisthelsetjenesten. 

Totalt var det 224 022 kvinner i alderen 18-24 i Norge i 2021. Av disse fikk ca. 1000 en førstegangsdiagnose for spiseforstyrrelser. Dette utgjør ca. 0,5 prosent av kvinnene.

Også blant kvinner i aldersgruppene 25-39 år og 40-65 år ble det også funnet en økning i andelen førstegangsdiagnoser for spiseforstyrrelser i ett eller begge pandemiår, men denne var langt lavere enn for de unge kvinnene. Økningen fant sted både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

– Resultatene viser at spiseforstyrrelser ikke bare er et problem som rammer barn og ungdommer, men også voksne kvinner, sier Pia Jensen, stipendiat ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding. 

Forskerne fant også en økning i andelen førstegangsdiagnoser for tvangslidelser (OCD) blant kvinner i alderen 18-24 år i 2021. Denne økningen ble kun funnet i spesialisthelsetjenesten, og ikke i primærhelsetjenesten.

Vet ikke årsaken 

– Vi har undersøkt diagnosedata hentet fra to ulike helseregistre. Ved å kun analysere slike registerdata kan vi ikke si noe om mulige årsaker til økningen, forklarer Jensen.

Hun sier mer forskning må til for å undersøke mulige årsaker til økningen. For eksempel om stenging av helsestudioer og innendørsaktiviteter kan ha ført til ekstra bekymring om vekt og utseende. Eller om sosiale medier, i form av skadelige spisevaner og utseende-relatert innhold, kan ha påvirket symptomer på spiseforstyrrelser. I tillegg ble hverdagslige rutiner snudd på hodet og det var et stort fokus på hygiene og håndvask, hvilket kan ha påvirket symptomer på tvangslidelser.

Om studien

Studien beregnet andelene (insidensrater, dvs. antall nye pasienter per 100 000 innbygger per år) ved hjelp av registerdata fra primærhelsetjenesten (Kontroll- og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)) og spesialisthelsetjenesten (Norsk pasientregister (NPR)). Analysene inkluderte alle norske innbyggere i alderen 18-65 år som ble registrert med en førstegangsdiagnose i årene 2015-2021.

Pasienter ble valgt ut basert på at de tidligere ikke har vært registrert med den samme psykiske lidelsen siden året registrene ble opprettet (2006 for KUHR og 2008 for NPR). For å undersøke om pandemien påvirket trenden av førstegangsdiagnoser i primær- og spesialisthelsetjenesten, ble andelen førstegangsdiagnoser i 2015-2019 sammenlignet med andelen førstegangsdiagnoser i 2020 og 2021.

Jensen forteller at funnene om spiseforstyrrelser er i tråd med forskning gjort på barn og unge, der en tidligere norsk studie fant en økning i antall jenter med spiseforstyrrelser under pandemien.

Færre fikk depresjon og fobi under pandemien

Forskerne fant også at andelen førstegangsdiagnoser for depresjon og fobi gikk ned under pandemien sammenlignet med tidligere år.

I primærhelsetjenesten var det færre menn i alle aldersgrupper (18-24, 25-39 og 40-65) og færre kvinner i aldersgruppene 25-39 og 40-65 som fikk en førstegangsdiagnose for depresjon i ett eller begge pandemiår.

I primærhelsetjenesten ble det også funnet at andelen førstegangsdiagnoser for fobi/OCD var lavere blant 40-65 år gamle menn i 2021, og blant kvinner i aldersgruppene 18-24 og 40-65 i både 2020 og 2021.

De fant også at færre voksne fikk en førstegangsdiagnose for fobi i spesialisthelsetjenesten. Nedgangen ble funnet blant menn i alle aldersgrupper (18-24, 25-39 og 40-65) og blant kvinner i aldergruppen 25-39 år i ett eller begge pandemiår.

– Basert på våre data kan vi ikke vite om nedgangen skyldes en reell nedgang i antall personer med depresjon og fobi, om pandemien og smittevernstiltak kan ha gjort at enkelte grupper har fått det bedre, eller om personer med behov for helsehjelp har unngått eller utsatt å søke hjelp under pandemien, sier Jensen.

Hun sier at fremtidig forskning må undersøke hva denne nedgangen skyldes og om trenden av førstegangsdiagnoser har endret seg etter at pandemitiltakene opphørte i 2022.

Powered by Labrador CMS