EMA vil utvide indikasjonen for immunterapien Jemperli

Livmorkreft: EMA anbefaler utvidelse av indikasjonen for Jemperli

Den nye indikasjonen gjelder kombinasjonsbehandling med kjemoterapi for voksne pasienter med tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H livmorkreft

Publisert Sist oppdatert

Livmorkreft er den hyppigste gynekologiske kreftformen i Norge, og faktisk den eneste som stiger i insidens. Årlig diagnostiseres det 770 nye tilfeller av livmorkreft. 

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) anbefaler nå en endring i vilkårene for markedsføringstillatelsen for immunterapien Jemperli (dostarlimab), som er utviklet av GlaxoSmithKline. EMA foreslår at legemidlet får en ny indikasjon for behandling av endometriekreft i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel. Den fullstendige nye indikasjonen for Jemperli er denne: 

JEMPERLI er indisert i kombinasjon med kjemoterapiene karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne pasienter med mismatch repair deficient/microsatelite instability high (MSI-H) primær avansert eller tilbakevendende endometriekreft og som er kandidater for systemisk terapi. 

I januar i år innførte Beslutningsforum Jemperli som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller fremskreden dMMR /MSI-H endometriekreft som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime.

Det er EU-kommisjoenen som må fatte den endelige beslutningen før legemidlet kan få utvidet sin markedsføringstillatelse. Det tar normalt 67 dager. For at Jemperli skal bli innført i norsk behandling må også Beslutningsforum si ja til behandlingen. 

Powered by Labrador CMS