TEMA: Privat helse

Stortingsrepresentant Truls Vasvik

– Tilbudet til kreftpasienter i den offentlige helsetjenesten er av høy kvalitet

Statssekretær Truls Vasvik i Helse- og omsorgsdepartementet er klar på at alle har rett på nødvendig helsehjelp i Norge. – Men gode helsetjenester krever gode prioriteringer, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

HealthTalk har gjennom en rekke artikler den siste tiden satt fokus på økningen i bruk av private helsetjenester. Spesielt har vi sett på hvordan stadig flere bruker privat kreftbehandling, enten gjennom helseforsikring eller bruk av egne midler, for å få tilgang på medisiner de har fått nei til i offentlig helsevesen. 

Etter en rekke reaksjoner fra pasienter, behandlere og stortingspolitikere har HealthTalk bedt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kommentere sakene. Helseavisen har ikke fått svar fra Kjerkol, men Helse- og omsorgsdepartementet har i stedet videreformidlet svar fra statssekretær Truls Vasvik (Ap). 

– Det offentliges premisser

– Hva er din første tanke når du leser disse sakene om privat kreftbehandling, finansiert enten gjennom forsikring eller gjennom egne midler, og om utviklingen hos de private kreftklinikkene?

– Vår felles helsetjeneste er en av de viktigste bærebjelkene i velferdsstaten. Den sikrer at vi kan være trygge på å få helsehjelp når skader og sykdom rammer, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Slik skal det være også i fremtiden. Tilbudet til kreftpasienter i den offentlige helsetjenesten er av høy kvalitet. Vi må ta i bruk alle gode krefter, også nye behandlingsmetoder fra det private, men stille krav til dokumentert nytte og kostnadseffektivitet – og gjøre det på det offentliges premisser, skriver Vasvik i e-posten til HealthTalk. 

– Det er uttalt at vi i Norge skal ha et offentlig helsevesen for alle. Hvordan føler du det reflekteres i historiene vi har sendt deg?

– Alle har rett til nødvendig helsehjelp i Norge. Å bidra over skatteseddelen, er den viktigste forsikringsordningen av alle. Gode helsetjenester krever gode prioriteringer - også et rikt land som Norge er nødt til å prioritere. I helsetjenesten har man en pott med penger det prioriteres ut fra. Bruker vi svært mye penger på et legemiddel til én pasientgruppe, blir det mindre igjen til andre pasientgrupper. Gode systemer og klare kjøreregler for prioritering sikrer at vi behandler like tilfeller likt, og at ressursene fordeles rettferdig.

– Kan ikke ha det sånn

Statssekretæren peker på at mange av historiene til HealthTalk omhandler legemidler som ikke er godkjent av Beslutningsforum. 

– Beslutningsforum tar beslutninger på vegne av helseregionene, basert på evidens og vitenskap, og i tråd med Stortingets føringer for prioritering av fellesskapets ressurser. Dersom Norge godkjenner legemidler til bruk her, vil pasienter i hele landet kunne få tilbud om dem. Likeverdig tilgang er et grunnleggende prinsipp i vår felles helsetjeneste. Vi kan ikke ha det sånn i Norge at du får medisin et sted, men nektes det et annet, uttaler Vasvik.

– Hvordan vil dere følge opp denne utviklingen rundt privat helse?

– Regjeringa jobber hele tiden for at pasientene skal få enda raskere tilgang til nye behandlingsmetoder og legemidler. Vi har gitt flere oppdrag til helseregionene for å videreutvikle system for Nye metoder. For å få ned saksbehandlingstiden har vi styrket kapasiteten i Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet som foretar vurderingene.

– Likeverdig tilgang er et felles ansvar

Samtidig peker Vasvik på at flere faktorer påvirker hvor raskt et legemiddel kan tas i bruk, blant annet pristilbud og dokumentasjon på effekt, som leverandørene har ansvar for. 

– Rask og likeverdig tilgang er derfor et felles ansvar. I tillegg fører høye legemiddelpriser til tidkrevende forhandlinger, og det forsinker tilgangen for pasientene. Derfor må vi jobbe sammen for å få ned tidsbruken. 

– Hva er din kommentar til uttalelsene fra de andre politikerne, som blant annet peker på regjeringens politikk som årsak til denne utviklingen? 

– Vi er opptatt av å ta i bruk alle gode krefter, men ønsker i motsetning til Høyre ikke å åpne for økt privatisering ved at enda flere sykepleiere, leger og helsepersonell flyttes over til private helsetjenester. Vi vil prioritere gode og sterke offentlige helsetilbud for alle, uavhengig av hvor du bor og hvor mye du tjener. Samarbeidet med private må skje på fellesskapets premisser, hvor man kan beholde muligheten til å prioritere slik at de som har de største behovene faktisk får hjelp, avslutter Vasvik.

Powered by Labrador CMS