Ny rapport om overvekt og fedme:

Fra venstre: Seniorøkonom Christina Lønstad, Menon-partner Erland Skogli og seniorøkonom Ole Magnus Stokke la onsdag frem funnene fra en ny rapport om samfunnskostnadene som overvekt og fedme fører med seg. Rapporten er laget på bestilling fra Novo Nordisk Norge.

Fedme og overvekt koster oss 238 milliarder kroner i året - nesten like mye som kreft

Mer enn halvparten av norske kvinner og menn har overvekt eller fedme. Dette kostet Norge 238 milliarder kroner i 2022, ifølge en ny Novo Nordisk-finansiert rapport fra Menon Economics. – Selv om fedme er mest alvorlig, utgjør overvekt også en stor risiko, sier Menon-partner Erland Skogli.

Publisert Sist oppdatert

SENTRALEN, OSLO (HealthTalk): Onsdag morgen la konsulentselskapet frem rapporten «Samfunnskostnader knyttet til overvekt og fedme». Rapporten er en oppfølging av en rapport fra 2018-2019 fra samme selskap, som den gangen kun fokuserte på sykelig fedme. Novo Nordisk Norge har finansiert arbeidet med begge rapportene.

Dette er de viktigste funnene i rapporten:

  • Om lag 6 av 10 nordmenn har overvekt eller fedme

  • Fedmeepidemien kostet 94 000 kvalitetsjusterte leveår (QALY) i 2022

  • Norsk brutto nasjonalprodukt (BNP) ville vært mer enn 2 prosent høyere i fravær av overvekt og fedme

  • Åtte prosent av ressursbruken i helsevesenet kan knyttes til overvekt og fedme

Hele rapporten kan leses her.

– En ganske stor forskjell

– Selv om fedme er mest alvorlig og skaper høyest risiko for utvikling av andre sykdommer, så utgjør også overvekt en økt risiko for sykdom. Og som vi viser i denne rapporten, så utgjør det en ganske stor forskjell, sa Erland Skogli, partner i Menon Economics, da han innledet frokostmøte om rapporten onsdag.

Skogli overlot ordet til seniorøkonomene Christina Lønstad og Ole Magnus Stokke som presenterte funnene i rapporten.

– Vi har regnet ut at overvekt og fedme koster samfunnet 238 milliarder kroner årlig, og vi har hovedsakelig delt disse kostnadene inn i tre kategorier: Helsetjenestekostnader (36 milliarder kroner), produksjonstap (70 milliarder kroner) og den desidert største kategorien, som er sykdomsbyrde (132 milliarder kroner), sa Lønstad under presentasjonen.

Stokke påpekte at det kan være vanskelig å forstå så store tall uten noe å sammenligne med, og trakk derfor frem tilsvarende tallmateriale for andre sykdomsgrupper.

– Det viser at overvekt og fedme nesten er på nivå med muskel- og skjelettlidelser (255 milliarder kroner), og nesten på nivå med de årlige samfunnskostnadene knyttet til kreft (264 milliarder kroner).

Videre viste økonomene til at over halvparten av norske kvinner og menn, nærmere bestemt 6 av 10, har overvekt eller fedme.

– Så kan det være at kroppsmasseindeks (KMI) er et dårlig mål for individet, men det er det målet de store undersøkelsene bruker, sa Lønstad, som videre pekte de ulike undersøkelsene de har benyttet seg av for å samle inn datamaterialet til rapporten.

Når det gjelder fedme spesifikt, er det store forskjeller i undersøkelsene, og Lønstad viste til at man i rapporten har rapportert at mellom hver fjerde og hver syvende person i Norge har fedme.

– Vi har sett en økning i alle aldersgrupper når det kommer til overvekt og fedme siden 1998. Men tallene har vært annerledes de siste årene. Utviklingen har i større grad stabilisert seg, med en jevnere økning. Noen undersøkelser viser en liten nedgang i enkelte aldersgrupper eller en utflatning i økning, sa hun.

Problem for barn og unge

Mellom 15-20 prosent av barn og unge i Norge har i dag overvekt eller fedme. Tre prosent av disse har fedme.

– Det er høyest forekomst av overvekt og fedme i Møre og Romsdal og Nordland, og lavest forekomst i Oslo. Vi ser også en betydelig sosial gradent: Folkehelseundersøkelsen fra 2020 viser en tydelig sammenheng mellom overvekt og fedme og utdanningsnivå: Flere av de som kun har grunnskole eller videregående skole som høyeste utdanning sliter med overvekt enn de som har høyere utdanning, sa økonomen.

Det ble også påpekt at nasjonalitet spiller inn, og at personer fra visse land, som for eksempel Pakistan og Somalia, har mer overvekt enn folk fra andre land.

Powered by Labrador CMS