EADV 2023:

Professor dr. Jonathan Silverberg presenterte data der pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt hadde blitt fulgt opp i 140 uker - eller 32 måneder

Atopisk eksem: Langtidsstudie viser vedvarende effekt og sikkerhet med Rinvoq

Resultater fra en fase 3-studie av Rinvoq (upadacitinib), der pasientene ble fulgt over 140 uker, gir ny innsikt i medikamentets langvarige effekt og sikkerhet i behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt.

Publisert Sist oppdatert

EADV, BERLIN (HealthTalk): Foreløpige data fra de to Measure Up-studiene og AD Up-studien ble presentert på den europeiske dermatologi- og venerologikongressen (EADV) i Berlin på onsdag av professor dr. Jonathan Silverberg fra The George Washington University.

– Studien viser at upadacitinib gir vedvarende hudklarhet og reduksjon i kløe over den 140-ukers perioden som vi fulgte pasientene og utvider forståelsen av potensialet for Janus kinase-inhibitorer i håndteringen av kroniske hudtilstander, sa Silverberg. Han la til at sikkerhetsprofilen også er fordelaktig siden det det ikke dukket opp nye "sikkerhetssignaler" under den lange oppfølgingstiden.

HealthTalk er i Berlin for å dekke EADV-kongressen. Holde deg oppdatert med alle nyheter og oppdateringer fra kongressen ved å abonnere på vårt nyhetsbrev. Du finner påmeldingssiden her

Rinvoq som er en Janus kinase 1 (JAK1)-hemmer, har allerede blitt godkjent for bruk i flere land, og studien med tittelen "Efficacy and Safety of Upadacitinib Through 140 Weeks in Adolescents and Adults with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis," kaster lys over dens langsiktige effekt og sikkerhet. 

Dette er resultatene

Metodikk: Pasienter i alderen 12–75 år med moderat til alvorlig AD ble randomisert for å motta upadacitinib (UPA) 15 mg, UPA 30 mg, eller placebo daglig. Ved uke 16 ble pasienter tidligere behandlet med placebo re-randomisert for å motta enten UPA15 eller UPA30 daglig. Primærendepunktene inkluderte proporsjonen av pasienter som oppnådde ≥75% reduksjon i EASI (EASI 75) og vIGA-AD 0/1 ved uke 16 - som er studiene som ligger til grunn for markedsføringstillatelsen 

Resultater: Effektivitetsresultatene ble opprettholdt opptil uke 140. Andelene av pasienter som oppnådde EASI 75 ved uke 140 var henholdsvis 88.8% (UPA15), 90.3% (UPA30), 83.5% (PBO/UPA15), og 89.4% (PBO/UPA30). Forbedringer i kløe ( WP-NRS≥4) ved uke 140 var henholdsvis 68.0%, 70.5%, 71.3%, og 81.3%. Sikkerhetsprofilen var konsistent og lik på tvers av behandlingsgruppene, og ingen nye sikkerhetssignaler ble observert i sammenligning med UPA's kjente sikkerhetsprofil.

Konklusjon: Interimanalysen indikerer at UPA 15 mg og UPA 30 mg gir vedvarende hudklarhet og kløereduksjon med en konsekvent sikkerhetsprofil over 140 uker hos ungdom og voksne pasienter med moderat til alvorlig AD.

Brukes i Norge 

Rinvoq er allerede tatt i bruk i Norge til behandling av alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom over 12 år som er aktuelle for systemisk behandling, og hvor det ikke er oppnådd adekvat effekt av tidligere systemisk behandling eller det er kontraindikasjoner for andre tilgjengelige alternativer.

Sikker og effektiv 

Dataene som nå er presentert her på EADV viser en opprettholdelse av effektivitet fra uke 16 og frem til uke 140, der en betydelig andel av pasientene i studien opplever en reduksjon på 75% eller mer målt etter  Eczema Area and Severity Index (EASI 75). Dessuten fikk pasientene det Silverberg beskriver som en “meningsfull forbedring i kløe”.

Den vedvarende effekten av behandlingen kan representere et nyttig alternativ for de som søker langtidseffekt for deres symptomer, sier Silverberg.

Økt livskvalitet

Atopisk eksem er en kronisk inflammatorisk hudsykdom, der de vanligste symptomene er utslett og intens kløe. Alvorlig atopisk eksem karakteriseres av utslett som kan dekke store deler av kroppen. I tillegg til den intense kløen kan sykdommen ha symptomer som rød, tørr og sprukken hud, skorpedannelse og væsking. Som en konsekvens av dette opplever mange også betydelige søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og kan ha økte symptomer på angst og depresjon.

Sykdommen kan være særdeles utfordrende for ungdom og unge voksne, ettersom sosial interaksjon og selvbilde spiller kritiske roller i deres hverdagsliv. 

– Pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt opplever ofte vedvarende kløe og inflammatoriske hudsymptomer som kan påvirke deres hverdagsliv, sier Mudra Kapoor. Han er globalt ansvarlig for immunologi i legemiddelselskapet AbbVie, som har utviklet Rinvoq.  

– Disse resultatene forsterker vår forpliktelse til å tilby et effektivt, langsiktig behandlingsalternativ for de som lever med denne invalidiserende sykdommen og andre kroniske, immunmedierende tilstander, sier han i en pressemelding

Powered by Labrador CMS