SABCS

Professor Sara Hurwitz presenterte data fra fase 2-studien HER2CLIMB-02-studien på San Antonio Breast Cancer Symposium.

Tucatinib og Kadcyla forlenger progresjonsfri overlevelse ved avansert HER2-positiv brystkreft

En kombinasjon av to HER2-målrettede medisinene, Tukysa (tucatinib) og Kadcyla (T-DM1) bidro til å forlenge tiden til sykdomsforverring og død hos pasienter med ikke-opererbar lokalt avansert eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Men studien har noen svakheter.

Publisert Sist oppdatert

Fase 3-studien HER2CLIMB-02 ble torsdag presentert på San Antonio Breast Cancer Symposium, som er verdens største og viktigste brystkreftkongress. 

Egil Støre Blix er overlege på Universitetssykehuset i Nord-Norge og deltar sammen med flere andre ledende norske brystkreftleger på kongressen. 

Slik beskriver han HER2CLIMB-02-studien. 

– Omtrent 460 pasienter med stadium 4 brystkreft som hadde fått en tidligere behandling med trastuzumab og taxan ble randomisert til enten tucatinib pluss T-DM1 eller placebo pluss T-DM1. Nesten halvparten av pasientene hadde hjernemetastaser ved baseline.

Omtrent 44% av pasientene som ble inkludert i denne studien hadde hjernemetastaser, og om lag halvparten av disse pasientene hadde aktive hjernemetastaser, sier Blix.

– Hva er resultatene fra studien? 

– Progresjonsfri overlevelse økte fra 7,4 til 9,5 måneder for pasientene som fikk kombinasjonsbehandlingen tucatinib pluss T-DM. Hazard ratio var 0,76 med en p-verdi 0,016, sier Blix.  

Tukatinib

Tukatinib er en selektiv tyrosinkinasehemmer som hemmer HER2 og dermed veksten av HER2-drevne tumorer gjennom å påvirke cellesignalering, celleproliferasjon og celledød. Mens Kadcyla (T-DM1) er en målrettet cellegift som består av antistoffet trastuzumab (Herceptin) og det cellegiften emtansin.

En HR på 0,76 betyr at kombinasjonsbehandlingen reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 24% lavere sammenliknet med de som fikk T-DM1 pluss placebo. Konfidensintervallet (95% CI, 0.61-0.95) og p-verdien (P = .0163) indikerer at disse resultatene er statistisk signifikante og sannsynligvis ikke skyldes tilfeldighet.

Hjernemetastaser 

HER2-positiv brystkreft har en tendens til å spre seg til hjernen, og når dette skjer, er prognosen dårlig. Blix mener at resultatene fra studien er viktige særlig for pasienter der brystkreften har spredd seg til hjernen.

– Kombinasjonen i andre linje blir et alternativ, spesielt for pasienter med hjernemetastaser, konkluderer Blix. 

Figuren viser utviklingen i progresjonsfri overlevelse i behandlingsarmen (tucatinib + T-DM1) og placeboarmen (T-DM1 + placebo).

Professor Sara A. Hurvitz er studiens førsteforfatter, og det var hun som presenterte dataene på brystkreftkongressen. – Forekomsten av hjernemetastaser hos pasienter med avansert HER2-positiv sykdom er ganske høy, noen indikasjoner går opp til 50 prosent, sa Hurvitz under presentasjonen. – Både prekliniske data og data fra fase 1/2 kliniske studier har vist at kombinasjonen av TDM-1 med tucatinib har lovende klinisk aktivitet og anti-tumor respons, samt en håndterbar sikkerhetsprofil. Det finnes få alternativer for vellykket behandling av brystkreftmetastaser i hjernen, noe som gjør dette til et område med udekket behov. 

Bivirkninger

Blix forteller at pasientene fikk en del bivirkninger. – Det var flere pasienter i tucatinib-armen som stoppet behandling på grunn av bivirkninger, sier han. 

– Forekomsten av visse behandlingsrelaterte bivirkninger, spesielt de som er relatert til lever- og gastrointestinale funksjoner, var høyere blant pasienter behandlet med tucatinib enn de som fikk placebo. Dette førte til en høyere rate av dosejusteringer og avbrudd av behandlingen i tucatinib-gruppen, sa Hurwitz. Hun uttalte imidlertid at disse effektene stort sett var håndterbare med overvåking og klinisk intervensjon.

Svakheter

Blix fremhever at dataene knyttet til overlevelsesrater var i en tidlig fase og dermed ikke signifikante. Arican Association for Cancer Research, som organiserer SABCS, påpeker også et annet kritisk aspekt ved HER2CLIMB-02-studien i en pressemelding: Kombinasjonen med Tukysa ble ikke sammenlignet med AstraZenecas og Daiichi Sankyos Enhertu, som nylig har blitt den foretrukne behandlingen fremfor Kadcyla i andrelinjebehandling av HER2-positiv kreft. I fase 3-studien DESTINY-Breast03 reduserte Enhertu risikoen for sykdomsprogresjon eller død med hele 72% sammenlignet med Kadcyla hos pasienter som tidligere hadde blitt behandlet med Roches Herceptin og kjemoterapi. Under fjorårets SABCS-kongress presenterte Hurwirtz oppdaterte tall for totaloverlevelse som viste at Enhertu reduserte risikoen for død med 36 prosent. 

Både Enhertu og Kadcyla er HER2-rettede antistoff-legemiddelkonjugater (ADCer).

Powered by Labrador CMS