Enhertu leverer “oppsiktsvekkende” overlevelsesfordel hos brystkreftpasienter med spredning

(San Antonio/Texas) Enhertu reduserte risikoen for død med 36 prosent sammenlignet med Kadcyla hos pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft i andrelinje. – Resultatene bekrefter ytterligere at dette legemidlet er den nye behandlingsstandarden, sier professor Sara A. Hurvitz.

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk møter førsteforfatter av studien, professor Sara A. Hurvitz, etter at hun onsdag presenterte oppdaterte data fra fase 3-studien DESTINY-Breast03 på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). Studien ble samtidig publisert i The Lancet.

Hurvitz er professor i medisin ved David Geffen School of Medicine ved University of California Los Angeles og Jonsson Comprehensive Cancer Center.

Hun forteller at studiens hovedfunn er at Hazard Ratioen var 0,64, som betyr at Enhertu reduserer risikoen for død med 36 prosent, sammenlignet med Kadcyla.

Nesten alle trenger andrelinjebehandling

– Nesten alle pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft opplever sykdomsprogresjon etter førstelinjebehandling, som krever overgang til andrelinjebehandling, sier doktor Sara A. Hurvitz.

Her er en god fremstilling av DESTINY-Breast03 dens resultater.

Hurvitz forteller at overlevelsesresultatene viser at Enhertu (trastuzumab deruxtecan/T-DXd) gir en statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i totaloverlevelse (OS) sammenlignet med Kadcyla (trastuzumab emtansin/T-DM1) hos pasienter med HER2-positiv inoperabel eller metastatisk brystkreft som tidligere er behandlet med trastuzumab og en taxan.

Kort om DESTINY-Breast03

Fase 3-studien DESTINY-Breast03, ble utført for å sammenligne behandlingsfordeler og sikkerhet for Enhertu (trastuzumab deruxtecan/T-DXd) med det som var standardbehandlingen ved studieoppstart, Kadcyla (trastuzumab emtansin/T-DM1), hos pasienter med human epidermal vekstfaktorreseptor 2-positiv (HER2+) brystkreft som ikke kan fjernes ved kirurgi og/eller som har spredt seg til andre områder av kroppen

og som har utviklet seg før eller etter behandling med trastuzumab pluss taxan.

  • 524 deltakere ble tilfeldig tildelt til å motta enten T-DXd (261 deltakere) eller T-DM1 (263 deltakere)

  • Deltakere som ble tilfeldig satt i T-DXd-armen opplevde en økning i tid før sykdommen ble og levde lenger sammenliknet meddeltakere som tilfeldig ble satt i T-DM1-armen.

  • Like mange av deltakerne opplevde bivirkninger på tvers av de to behandlingsgruppene.

  • T-DXd-behandling viste bivirkninger i samsvar med tidligere T-DXd-studier.

Oppsiktsvekkende overlevelsesfordel

– Trantuzemab derxtucan har en oppsiktsvekkende overlevelsefordel som bekrefter at legemidlet er standardbehandling i andre linje HER2+ metastatisk brystkreftm, sier Hurvitz.

DESTINY-Breast03 studien vakte oppsikt da den ble presentert på ESMO i fjor. Den gang var det kun tall for progresjonsfri overlevelse (PFS) som ble presentert. På SABCS presenterte Hurvitz også oppdaterte tall på progresjonsfri overlevelse. De viser en Hazard Ratio på oppsiktsvekkende 0,33, som betyr en 67 prosent reduksjon i risiko for progresjon og død for de som fikk Enhertu. Studien viser også en forbedring på 22 måneder median PFS i forhold til Kadcyla.

– Selv om PFS-fordeler er viktige, er gullstandarden totaloverlevelse, sier Hurvitz.

Responsraten (ORR) var også i Enhertus fordel. 78,5 prosent av pasientene som fikk Enhertu opplevde at tumoren krypet, mens det tilsvarende tallet for pasienter som fikk Kadcyla var 35 prosent. 21 prosent av Enhertupasientene oppnådde dessuten komplett respons, mens bare 9,5 prosent av Kadcyla pasientene oppnådde at kreften forsvant.

Figuren viser totaloverlevelsen i studien.

Tatt i bruk i Norge

Enhertu ble innført i norske helsevesen av Beslutningsforum på et hasteinnkalt møte 2. november i år til bruk i andrelinje og senere behandlingslinjer, der pasientene har såkalt inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Inoperabel eller metastatisk brystkreft vil si når kreftsvulsten ikke kan fjernes kirurgisk eller har spredd seg til andre steder i kroppen. Legemiddelverket anslår at om lag 70 pasienter er aktuelle for denne behandlingen hvert år i Norge.

Avansert design

– Enhertu er et designet HER2-rettet antistofflegemiddelkonjugat (ADC) som utvikles og kommersialiseres i fellesskap av Daiichi Sankyo og AstraZeneca. På hvert antistoff (trastuzumab) finnes det i gjennomsnitt 8 cellegiftmolekyler (deruxtecan).

Antistoffet transporterer målrettet den effektive cellegiften direkte til kreftcellenes HER2-reseptor. Ved frigjøring trenger cellegiften gjennom cellmembranen og forårsaker DNA-skade og apoptotisk celledød, såkalt programmert celledød, forteller Hurvitz.

Kadzyla bruker det samme antistoffet som Enhertu (trastuzumab), men en annen cellegift (emtansin) er festet til antistoffet, og det er bare 4 slike cellegiftmolekyler på hvert antistoff. Dette er vist i figuren under.

Å målrette behandlingen mot HER2 har blitt en sentral strategi i bekjempelsen av brystkreft, siden Herceptin (trastuzumab) ble godkjent i 1998.

– Målet er å forbedre overlevelsen

I begge behandlingsarmene var median totaloverlevelse (OS) ennå ikke nådd etter en median varighet av oppfølging på 28,4 måneder for Enhertu og 26,5 måneder for Kadcyla. Anslagsvis 77,4 prosent av pasientene var i live i Enhertu-armen etter to år sammenlignet med 69,9 prosent av pasientene behandlet med Kadcyla. Den observerte overlevelsesfordelen var konsistent på tvers av alle analyserte undergrupper, inkludert pasienter med eller uten baseline hjernemetastaser.

Figuren viser de oppdatert tallene for progresjonsfri overlevelse

– Hovedmålet for behandling av avansert brystkreft er å kontrollere sykdommen og forbedre overlevelsen, og det er derfor avgjørende å fortsette å forbedre eksisterende behandlingsalternativer, spesielt i metastatiske setting. For pasienter med HER2-positiv brystkreft som opplever sykdomsprogresjon etter innledende behandling i metastatisk setting, har Enhertu vist betydelig forbedring i overlevelse sammenlignet med Kadzyla, noe som ytterligere bekrefter denne medisinen som den nye standarden for omsorg, avslutter Sara A. Hurvitz.

Powered by Labrador CMS